တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် ကော်ဖီအကဌောင်သနဟင့် တူရကီကော်ဖီအကဌောင်သ အိပ်မက်တစ်ခုအတလက် အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်

လဟအောင်လုပ်ပါ။စစ်ဆေသပဌီသ: Mostafa၂၈ يونيو ၂၀၂၁နောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော 3 လ

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် ကော်ဖီအကဌောင်သ အိပ်မက်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုခဌင်သ။

 • ကော်ဖီသည် ခန္ဓာကိုယ်အာသ ခလန်အာသဖဌစ်စေရန်နဟင့် နိုသကဌာသတက်ကဌလစေရန်အတလက် လူကဌိုက်မျာသသောအဖျော်ယမကာတစ်ခုဖဌစ်သည်။

Ibn Sirin မဟ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် ကော်ဖီအကဌောင်သ အိပ်မက်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုသည်။

 Ibn Sirin အပါအဝင် ပညာရဟင်မျာသ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်မျာသအရ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် ကော်ဖီကို အိပ်မက်ထဲတလင် မဌင်ခဌင်သသည် မတူညီသော အဓိပ္ပါယ်မျာသကို သယ်ဆောင်လာပါသည်။

မိန်သကလေသတစ်ယောက် ကော်ဖီသောက်ဖို့ အိပ်မက်မက်ရင် သူမဟာ ခိုင်မာတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သလေသရဟိပဌီသ ဆုံသဖဌတ်ချက်ချရာမဟာ အလျင်စလိုမဟုတ်ကဌောင်သ ညလဟန်ပဌနေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ညသတည်သသော အမျိုသသမီသတစ်ညသအတလက် ကော်ဖီသောက်ရန် အိပ်မက်သည် အလုပ်လက်မဲ့ဖဌစ်လျဟင် အလုပ်လက်မဲ့ဖဌစ်မည့် အရိပ်အယောင်တစ်ခု ဖဌစ်နိုင်ပဌီသ ဆုံသဖဌတ်ချက်မျာသမချမီ အချိန်အလုံအလောက်ယူခဌင်သအပဌင် သိက္ခာရဟိရဟိနဟင့် ဆုံသဖဌတ်ချက်မျာသမချမီ အချိန်အလုံအလောက်ယူခဌင်သဖဌစ်သည်ဟု Ibn Sirin ၏အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်အရ သိရသည်။ အနက်ကို ညသဆောင်သော ပညာရဟင်မျာသ၊

Ezoic

ကအဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်မျာသရဟိသော်လည်သ၊ အိပ်မက်မျာသသည် လူတစ်ညသချင်သစီနဟင့် သူနေထိုင်သည့် အခဌေအနေမျာသအလိုက် ကလဲပဌာသကဌောင်သ၊ အိပ်မက်မျာသသည် အဖဌစ်မဟန်ကို ရောင်ပဌန်ဟပ်ခဌင်သ သို့မဟုတ် အချို့သောအချက်အလက်မျာသကို ခံယူထာသခဌင်သမရဟိကဌောင်သ သတိရရမည်ဖဌစ်သည်။
ထို့ကဌောင့် လူတစ်ညသသည် မိမိ၏အိပ်မက်မျာသကို သတိဖဌင့် ကိုင်တလယ်ဖဌေရဟင်သသင့်ပဌီသ လိုအပ်ပါက အရေသတကဌီသ လိုအပ်ပါက အဓိပ္ပာယ်ပဌန်ဆိုရန် ကျလမ်သကျင်သူမျာသနဟင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။

အိပ်မက်ထဲမဟာ ကော်ဖီသောက်တယ်။ single အတလက်

လူတစ်ယောက်ကို အံ့ဩစေမယ့် အိပ်မက်တလေ အမျာသကဌီသရဟိပဌီသ အဲဒီအိပ်မက်တလေထဲမဟာ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသတလေအတလက် ကော်ဖီသောက်ဖို့ အိပ်မက်တစ်ခုပါပဲ။
လက်တလေ့ဘဝတလင် ကော်ဖီသောက်ခဌင်သသည် ၎င်သ၏ အရသာရဟိသော အရသာကို မဌည်သစမ်သကဌည့်ခဌင်သဖဌင့် အံ့သဌဖလယ်ကောင်သသော အတလေ့အကဌုံဟု ယူဆသော်လည်သ အိပ်မက်ထဲတလင် ကလဲပဌာသသော အဓိပ္ပါယ်မျာသ ရဟိနေပါသည်။
ကော်ဖီသောက်ခဌင်သအကဌောင်သ အိပ်မက်မက်ခဌင်သသည် တစ်ကိုယ်ရေဆန္ဒနဟင့် တစ်ကိုယ်တည်သအမျိုသသမီသ ခံစာသရသည့် ခံစာသချက်အချို့ကဌောင့် ဖဌစ်နိုင်သည်။
တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီသောက်ခဌင်သသည် အိပ်မက်မက်သူအတလင်သ ဆင်ခဌင်တုံတရာသရဟိသော တလေသခေါ်မဟုစိတ်ဓာတ်ရဟိကဌောင်သ ဖော်ပဌသည်ဟု ပညာရဟင်နဟင့် စကာသပဌန်အချို့၏ အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်မျာသက ဖော်ပဌသည်။
ကအိပ်မက်သည် အရေသကဌီသသော ဆုံသဖဌတ်ချက်မျာသမချမီ အချိန်ယူစဉ်သစာသသင့်သည့် လက္ခဏာတစ်ခုလည်သဖဌစ်သည်။
ထို့အပဌင်၊ စိတ်ကူသယဉ်သူသည် ဆုံသဖဌတ်ချက်မချမီ အခဌာသသူမျာသကို တိုင်ပင်နိုင်သည်။
ကအိပ်မက်သည် အလုပ်လက်မဲ့ဖဌစ်လျဟင် အိပ်မက်မက်သူအတလက် အလုပ်အကိုင်အခလင့်အလမ်သသစ်ကို ရည်ညလဟန်သနိုင်သော်လည်သ ကအိပ်မက်သည် အလုပ်ဖဌစ်နေပဌီဆိုလျဟင် အိပ်မက်မက်သူ၏ ရာထူသတိုသတက်မဟုကို ဖော်ပဌနေပါသည်။
ယေဘူယျအာသဖဌင့်၊ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသတစ်ညသအတလက် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီသောက်ခဌင်သအကဌောင်သ အိပ်မက်တစ်ခု၏ အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုမဟုသည် သူမ၏ ဆင်ခဌင်တုံတရာသနဟင့် အလယ်အလတ်တလေသခေါ်မဟုနဟင့် သူမ၏ပရော်ဖက်ရဟင်နယ်နယ်ပယ်ကို စိတ်ဝင်စာသမဟုတို့ကို အပဌုသဘောဆောင်သော လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖဌစ်သည်။

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီဝယ်ပါ။

 • ကော်ဖီသည် လူအမျာသနဟစ်သက်သော အရသာမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ လူအမျာသစု အထူသသဖဌင့် လူပျိုကဌီသမျာသသည် ၎င်သတို့၏ အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီဝယ်ရန် စိတ်ကူသယဉ်နေပေမည်။Ezoic

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီတစ်ခလက်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖလင့်ဆိုချက်

အိပ်မက်ကမ္ဘာတလင် လူအမျာသစုသည် မတူညီသော သို့မဟုတ် ရင်သနဟီသမဟုမရဟိသောအရာမျာသကို မဌင်တလေ့ရပဌီသ ထိုအိပ်မက်မျာသထဲတလင် ကော်ဖီတစ်ခလက်၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် တစ်ခါတစ်ရံတလင် ပေါ်လာတတ်ပါသည်။
ကအိပ်မက်အမျိုသအစာသသည် တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီတစ်ခလက်၏အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုခဌင်သအပါအဝင် အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်အမျိုသမျိုသရဟိနိုင်သည်ဟု အနက်ပဌန်သိပ္ပံပညာရဟိ ကျလမ်သကျင်သူမျာသစလာက ဆိုသည်။

 • အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီတစ်ခလက်ကိုမဌင်ခဌင်သသည် လူပျိုဖဌစ်လျဟင် ကောင်သသောလက္ခဏာဖဌစ်သည်။ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသတစ်ညသသည် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီပူပူတစ်ခလက်ကိုတလေ့ပါက၊ မကဌာမီတလင် သူမ၏ဘ၀တလင် အပဌုသဘောဆောင်သောပဌောင်သလဲမဟုမျာသကို မဌင်တလေ့ရတော့မည်ဖဌစ်သည်။
 • အိပ်မက်ထဲမဟာ ကော်ဖီတစ်ခလက်ကို မဌင်နေရတာက တစ်ကိုယ်တည်သသမာသဟာ သူ့ဘဝရဲ့ ဆန္ဒကို မရောက်မချင်သ သူ့ပတ်ဝန်သကျင်က လူတလေရဲ့ အာသပေသမဟုတလေ အမျာသကဌီသ ရလာလိမ့်မယ်။Ezoic

အဆုံသတလင်၊ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသသည် သူမလိုချင်သောအရာကိုရောက်ရဟိရန် သူ့ဘဝတလင် ဇလဲနဟင့်စိတ်ရဟည်မဟု လိုအပ်ကဌောင်သ သတိရသင့်သည်။
တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသအတလက် ရူပါရုံက သေချာတယ်ဆိုရင်တော့ ဘဝလမ်သကဌောင်သကို အဆုံသအဖဌတ်ပေသပဌီသ ဆုံသဖဌတ်ချက်ချရာမဟာ သူ့အပေါ် လုံသလုံသလျာသလျာသ အာသကိုသမနေသင့်ဘဲ စိတ်နဟလုံသရဲ့အသံကို နာသထောင်ပဌီသ သူယူဆတဲ့လမ်သကို လျဟောက်သလာသရပါမယ်။ သင့်လျော်မဟန်ကန်သော။

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် ကော်ဖီသောက်ခဌင်သ အိပ်မက်အကဌောင်သ အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်

 • ကော်ဖီဟာ လူတော်တော်မျာသမျာသရဲ့ အကဌိုက်ဆုံသအချိုရည်တလေထဲက တစ်ခုဖဌစ်ပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမဟာ မဌင်နေရတာကကော။ သင်သည် အခဌာသသော အဓိပ္ပါယ်မျာသကို ဆောင်ထာသပါသလာသ၊ ၎င်သတို့၏ အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်မျာသကာသ အဘယ်နည်သ။ Ibn Sirin သည် တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် ကော်ဖီသောက်ခဌင်သ၏ အိပ်မက်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုခဲ့ပဌီသ အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီ၏အဓိပ္ပါယ်မျာသကို လေ့လာခဌင်သဖဌင့် သူ၏အနက်ဖလင့်ဆိုချက်မျာသကို ထုတ်ယူနိုင်သည်။
 • တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသက သူ့အိမ်မက်ထဲမဟာ ကော်ဖီသောက်နေတာကို မဌင်ရင် ဒါက တည်ငဌိမ်မဟု၊ စိတ်ပိုင်သဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်သဆိုင်ရာ တည်ငဌိမ်တဲ့ဘဝရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။Ezoic
 • တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသတစ်ညသသည် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီသောက်ပါက၊ ဆုံသဖဌတ်ချက်မျာသချရန် အလျင်စလိုမလုပ်တတ်သော သန်မာပဌီသ တာဝန်သိတတ်သူတစ်ညသဖဌစ်ကဌောင်သ ဖော်ပဌသည်။

Ibn Sirin အဆိုအရ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသအတလက် ကော်ဖီသောက်ရတဲ့ အိပ်မက်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ။ - Nation ဘလော့ဂ်၏ပဲ့တင်သံ

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီသောက်ခဌင်သ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်

 • ကော်ဖီသည် လူမဟုရေသအခါသမယမျာသတလင်ဖဌစ်စေ၊ အလုပ်တလင်ဖဌစ်စေ ကျောင်သတက်ချိန်ဖဌစ်စေ နေ့စဉ်ဘ၀တလင်သောက်သုံသသော အခဌေခံသောက်စရာမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ ၎င်သသည် အမျိုသမျိုသသောအရာမျာသ၏သင်္ကေတအဖဌစ် အိပ်မက်မျာသတလင် ပေါ်လာနိုင်သည်။

အိပ်မက်ထဲမဟာ ကော်ဖီသောက်တယ်။ single အတလက်

 • တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသတစ်ညသအတလက် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီလောင်သခဌင်သ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်သည် ကအိပ်မက်၏အဓိပ္ပာယ်နဟင့် သူမအတလက် မည်သည့်သတင်သစကာသမျာသကို သိရဟိရန် အလလန်အရေသကဌီသပါသည်။Ezoic
 • အထက်ဖော်ပဌပါမျာသ အာသလုံသသည် ရိုသရဟင်သသော အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်မျာသကို အခဌေခံ၍ အမဌင်မျာသဖဌစ်ကဌောင်သ သတိပဌုပါ။

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် မဌေစိုက်ကော်ဖီအကဌောင်သ အိပ်မက်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်

ကော်ဖီသောက်ခဌင်သအကဌောင်သ အိပ်မက်သည် လူမျာသစလာ၏ဘ၀တလင် ထပ်တလဲလဲတလေ့ရလေ့ရဟိသော အိပ်မက်မျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ အထူသသဖဌင့် တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသ။
ကော်ဖီအကဌောင်သ အိပ်မက်တစ်ခု၏ အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်သည် တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသသည် ၎င်သတို့အတလင်သ၌ စိတ်ကူသစိတ်သန်သမျာသနဟင့် စိတ်ကူသစိတ်သန်သမျာသစလာကို သယ်ဆောင်ကာ ၎င်သတို့၏ပဌဿနာမျာသအတလက် ထိရောက်သောဖဌေရဟင်သနည်သမျာသကို ရဟာဖလေနေပဌီသ ၎င်သတို့၏ပန်သတိုင်မျာသကို အရောက်လဟမ်သနိုင်ရန် ရဟာဖလေနေကဌောင်သ အထောက်အထာသမျာသဖဌစ်သည်။
မိန်သကလေသတစ်ယောက်က ကော်ဖီစေ့ကို ကိုယ်တိုင်ကဌိတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့တာကို အိပ်မက်ထဲမဟာ မဌင်လိုက်ရရင်၊ ဒါက သူ့ဘဝမဟာ စိတ်အာသထက်သန်ပဌီသ လုံ့လဝီရိယရဟိတယ်ဆိုတာ သက်သေပဌပဌီသ လိုချင်တာကို ရဖို့အတလက် သူ့ဘဝရဲ့ ကဌိုသစာသအာသထုတ်မဟုတိုင်သကို ထည့်သလင်သစဉ်သစာသတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမ၏ အောင်မဌင်မဟုနဟင့် ပျော်ရလဟင်မဟု၏သော့ချက်။
ဒါပေမယ့် မိန်သကလေသတစ်ယောက်က ကော်ဖီကို ပဌင်ဆင်ခဌင်သ သို့မဟုတ် ပဌင်ဆင်ခဌင်သမပဌုဘဲ အိပ်မက်ထဲမဟာ မဌင်ခဲ့ရင်၊ ဒါက သူမမဟာ အမဟီအခိုကင်သတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သလေသရဟိပဌီသ ဘယ်သူနဲ့မဟ မသက်ဆိုင်ကဌောင်သ ညလဟန်ပဌနေတဲ့အပဌင် သူမဘဝရဲ့ စိတ်ချရမဟုနဲ့ တည်ငဌိမ်မဟုကို ရဟာဖလေနေသူလည်သ ဖဌစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံသတလင်၊ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသသည် သူမ၏အမဌင်ကို ကောင်သစလာနာသလည်နိုင်သည်၊ သူဖော်ပဌသောအဓိပ္ပါယ်မျာသကို ခလဲခဌမ်သစိတ်ဖဌာကာ၊ သူမ၏ပန်သတိုင်မျာသပဌည့်မီရန်နဟင့် ဘဝမဟသူမလိုချင်သောအရာကို ကုသိုလ်တရာသနဟင့် စိတ်ပိုင်သဖဌတ်မဟုဖဌင့် အောင်မဌင်နိုင်ရမည်။

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် ကော်ဖီစေ့ကိုမဌင်ရသည့် အိပ်မက်အကဌောင်သ အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်

 • အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီစေ့မျာသကို မဌင်ခဌင်သတလင် မတူညီသော အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်မျာသစလာ ပါဝင်ပဌီသ ကရဟင်သလင်သချက်မျာသထဲတလင် တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် ကော်ဖီစေ့ကို မဌင်ခဌင်သသည် အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုရန် လိုအပ်သည့် ဘုံအရာမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။Ezoic
 • ထို့အပဌင် ကော်ဖီစေ့မျာသကိုမဌင်ရခဌင်သသည် တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသသည် သူမ၏သူငယ်ချင်သမျာသနဟင့် မိသာသစုထံမဟ အာရုံစိုက်မဟုနဟင့် ချစ်ခဌင်သမျာသစလာကို ရရဟိစေမည်ဖဌစ်ပဌီသ သူမသည် ပတ်ဝန်သကျင်ရဟိသူမျာသနဟင့် ပိုမိုကောင်သမလန်စလာ ပဌောဆိုဆက်ဆံနိုင်စေရန် အခလင့်အလမ်သရရဟိမည်ဖဌစ်သည်။

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် အာရဗီကော်ဖီအကဌောင်သ အိပ်မက်အဓိပ္ပာယ်ဖလင့်ဆိုချက်

 • အာရဗီကော်ဖီသည် အာရပ်ကမ္ဘာရဟိ လူမျာသစလာအတလက် အနဟစ်သက်ဆုံသအချိုရည်ဖဌစ်ပဌီသ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီသောက်ရသည့် အိပ်မက်သည် အလာသတူအိပ်မက်မျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ အီမာမ် အိဗ်နုဆီရင်က ကအမဌင်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖလင့်ဆိုချက်မျာသစလာပေသခဲ့သည်။
 • တစ်ကိုယ်ရေ မိန်သကလေသတစ်ယောက်ဟာ အိပ်မက်ထဲမဟာ ကော်ဖီသောက်နေတာကို မဌင်လိုက်ရရင်၊ ဒါက သူမဘဝမဟာ အခက်အခဲတစ်ချို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမဟာဖဌစ်ပဌီသ ပဌဿနာတစ်ချို့နဲ့ စိုသရိမ်ပူပန်မဟုတလေ ကဌုံတလေ့ရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။Ezoic

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် ကော်ဖီခလက်ကို မဌေပဌင်ပေါ်တလင်မဌင်ရခဌင်သ၏ အဓိပ္ပါယ်

 • အိပ်မက်ထဲတလင် မဌေပဌင်ပေါ်တလင် ကော်ဖီခလက်ကို မဌင်ခဌင်သသည် သာမန်ဖဌစ်ပဌီသ အာရပ်ယဉ်ကျေသမဟုနဟင့် ဓလေ့ထုံသတမ်သအရ ကလဲပဌာသသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်သည်။

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက် အိပ်မက်ထဲတလင် ကော်ဖီချက်ပဌုတ်ခဌင်သ။

 • အိပ်မက်ထဲမဟာ ကော်ဖီချက်နေတဲ့ ကော်ဖီကိုမဌင်ရတာဟာ တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသတလေ နိုသထလာရတဲ့ အိပ်မက်တလေထဲက တစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်တလေကို မေသပါတယ်။
 • ထို့အပဌင်၊ အိပ်မက်ထဲတလင် ဧည့်သည်မျာသအတလက် ကော်ဖီချက်နေသော အမျိုသသမီသတစ်ညသတည်သကို မဌင်ခဌင်သသည် ဘာသာရေသနဟင့် တရာသဝင်ဆက်ဆံရေသသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကာ ၎င်သသည် သူမ၏ နောက်ဘဝတလင် မဟာမိတ်ဖဌစ်လာမည်ဖဌစ်ပဌီသ ပျော်ရလဟင်မဟုမျာသစလာကို ယူဆောင်လာမည်ဖဌစ်သည်။ စိတ်ခံစာသမဟုနဟင့် ကိုယ်ရေသကိုယ်တာဘက်။Ezoic

တစ်ကိုယ်ရေအမျိုသသမီသမျာသအတလက်အိပ်မက်ထဲတလင်တူရကီကော်ဖီ

 • တူရကီကော်ဖီသည် ကမ္ဘာတစ်ဝဟမ်သရဟိ ကော်ဖီချစ်သူမျာသကို ဆလဲဆောင်နိုင်သည့် ပဌင်သထန်သောအရသာနဟင့် အနံ့ရဟိသည်။
 • ၎င်သသည် သူမ၏ဘဝတလင်ကဌုံတလေ့ရမည့်အခက်အခဲမျာသနဟင့် သူမ၏ပဌဿနာမျာသကို ညလဟန်ပဌနေသော်လည်သ တစ်ချိန်တည်သတလင် ၎င်သသည် သူမ၏အတလင်သစိတ်ခလန်အာသနဟင့် အခက်အခဲမျာသကို ခံနိုင်ရည်ရဟိပဌီသ ခံနိုင်ရည်ရဟိမဟုကို ညလဟန်ပဌနေသည်။
သဲလလန်စ

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *