အမျိုးသားသန္ဓေသား၏ လှုပ်ရှားမှုသည် မည်သည့်နေရာတွင် စတင်သနည်း။