လေအေးပေးစက်တွင် "အိပ်" ဟူသော စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။