သွားနှင့်ခံတွင်းကုသရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနတွင် ဒေါက်တာသွားဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအခန်းကဏ္ဍ