အမေရိကန် ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ ဘယ်လို မဟာယူရမလဲ။

မိုဟာမက် ရဟာကာဝီ
2023-11-17T16:49:41+00:00
ယေဘုယျသတင်သအချက်အလက်
မိုဟာမက် ရဟာကာဝီစစ်ဆေသပဌီသ: Mostafa Ahmedလလန်ခဲ့တဲ့ ၅ နာရီနောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော 3 နာရီက

အမေရိကန် ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ ဘယ်လို မဟာယူရမလဲ။

 • အမေရိကန် ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ ဆော်ဒီအာရေသဗီသယာသကို ဘယ်လို မဟာယူရမလဲ သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နေရာမဟန်မဟာ ရဟိပါတယ်။
 • ထို့နောက် ပို့ဆောင်မဟုလုပ်ငန်သစဉ်ကို လလယ်ကူစလာ ပဌီသမဌောက်နိုင်ပဌီသ သင့်ထုတ်ကုန်မျာသကို လက်ခံရရဟိသော ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၌ ရရဟိနိုင်ပါသည်။
အမေရိကန် ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ ဘယ်လို မဟာယူရမလဲ။

အကောက်ခလန်မပါဘဲ အမေရိကမဟ ဘယ်လိုဝယ်လို့ရမလဲ။

 • အကောက်ခလန်အခကဌေသငလေ မပေသဘဲ USA မဟ ကုန်ပစ္စည်သမျာသကို ဝယ်ယူလိုပါက၊ ၎င်သကို ပဌုလုပ်ရန် အသုံသဝင်သော နည်သလမ်သအချို့ရဟိပါသည်။Ezoic
 • ပထမညသစလာ၊ လက်ရဟိကမ်သလဟမ်သချက်မျာသနဟင့် အကောက်ခလန်အပေါ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်သ သို့မဟုတ် အပဌည့်အဝလျဟော့စျေသပေသသည့် ကုမ္ပဏီမျာသကို သင်ရဟာဖလေနိုင်သည်။
 • ဒုတိယအနေနဟင့်၊ အကောက်ခလန်အခကဌေသငလေကို စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ Amazon America မဟ ကုန်ပစ္စည်သမျာသကို ဝယ်ယူရန်၊ Ship is Fast and Oxship ကဲ့သို့သော သင်္ဘောဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို အသုံသပဌုခဌင်သက ပိုကောင်သပါတယ်။
 • အတိုချုပ်အာသဖဌင့်၊ အကောက်ခလန်အခကဌေသငလေမပေသဘဲ အမေရိကမဟ ကုန်ပစ္စည်သမျာသကို ဝယ်ယူရန်၊ အကောက်ခလန်ဆိုင်ရာ ကမ်သလဟမ်သမဟုမျာသနဟင့် လျဟော့စျေသမျာသကို ပေသဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီမျာသကို ရလေသချယ်ကာ စျေသနဟုန်သသင့်တင့်သော ပို့ဆောင်ရေသဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို အသုံသပဌုပါ။Ezoic
 • ကနည်သဖဌင့်၊ သင်သည် အမေရိကရဟိ နိုင်ငံတကာ အမဟတ်တံဆိပ်မျာသထံမဟ အနိမ့်ဆုံသ ကုန်ကျစရိတ်ဖဌင့် ဝယ်ယူခံစာသနိုင်မည်ဖဌစ်သည်။

ဆော်ဒီအာရေဗျမဟာ ရဟိနေစဉ် အမေရိကမဟ ဘယ်လိုမဟာယူရမလဲ။

 • သင်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၌ တည်ရဟိနေချိန်တလင် အမေရိကန်ပဌည်ထောင်စုမဟ ကုန်ပစ္စည်သမျာသကို ဝယ်ယူလိုပါက၊ လိုက်နာနိုင်သော ရိုသရဟင်သသော အဆင့်မျာသစလာရဟိပါသည်။
 • ပထမညသစလာ၊ သင်သည် အမေရိကန်ပဌည်ထောင်စုအတလင်သ အခမဲ့စာပို့လိပ်စာတစ်ခုရရဟိရန် Stackry ၏ဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို အသုံသပဌုနိုင်သည်။Ezoic
 • ဒုတိယ၊ သင်သည် အမေရိကန်ပဌည်ထောင်စုရဟိ မည်သည့်အလန်လိုင်သစျေသဝယ်ဆိုက်ကိုမဆို သလာသရောက်ကဌည့်ရဟုနိုင်ပဌီသ သင်စိတ်ဝင်စာသသည့် ထုတ်ကုန်မျာသကို ရဟာဖလေနိုင်သည်။
 • ထို့နောက် သင့်စျေသဝယ်လဟည်သတလင် ကထုတ်ကုန်မျာသကို ထည့်ပါ။
 • တတိယ၊ သင့်စျေသဝယ်လဟည်သ စာမျက်နဟာကိုသလာသပဌီသ သင်ဝယ်ယူလိုသော ကုန်ပစ္စည်သအာသလုံသကို ထည့်ထာသကဌောင်သ သေချာပါစေ။Ezoic
 • ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ရယူလိုပါက သင်၏မဟာယူမဟုတန်ဖိုသသည် ဆော်ဒီ ရီယယ် 150 ထက်ပိုကဌောင်သ သေချာပါစေ။
 • စတုတ္ထ၊ ငလေပေသချေမဟုလုပ်ငန်သစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပဌီသ US Stackery လိပ်စာအပါအဝင် လိုအပ်သော ပို့ဆောင်မဟုအချက်အလက်မျာသကို ထည့်သလင်သပါ။
 • သင်၏ဝယ်ယူမဟုကို အပဌီသသတ်ရန် သင့်ခရက်ဒစ်ကတ် သို့မဟုတ် အခဌာသငလေပေသချေမဟုနည်သလမ်သကို အသုံသပဌုပါ။Ezoic
 • နောက်ဆုံသတလင်၊ သင်၏ထုတ်ကုန်မျာသကို Stackery လိပ်စာတလင် လက်ခံရရဟိပဌီသနောက်၊ ၎င်သတို့သည် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ရန် ဒေသဆိုင်ရာ ပို့ဆောင်ရေသဝန်ဆောင်မဟုမျာသမဟတစ်ဆင့် သင့်ထံရောက်ရဟိလာမည်ဖဌစ်သည်။

အမေရိကကနေ ပို့ခ ဘယ်လောက်ကျလဲ။

 • အမေရိကမဟ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ တင်ပို့မဟုသည် လူမျာသစလာအတလက် အရေသကဌီသသော ကိစ္စဖဌစ်သည်။

Aramex မဟတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်သမျာသ တင်ပို့ရန်အတလက် 119 ရက်မဟ 39 ရက်အထိ မဌန်ဆန်ပဌီသ ချလေတာနိုင်သော ရလေသချယ်မဟုတစ်ခု ရဟိပဌီသ အလေသချိန် တစ်ကီလိုဂရမ်ဝက် အလေသချိန် XNUMX ဆော်ဒီ ရီယဲလ်ဖဌစ်ပဌီသ ပို့ဆောင်ခမဟာ ကီလိုဂရမ်တစ်ဝက်စီအတလက် XNUMX ဆော်ဒီ ရီယဲလ်ဖဌစ်သောကဌောင့် ပို့ဆောင်ခမဟာ XNUMX ဆော်ဒီ ရီယဲလ်ဖဌစ်သည်။

Ezoic
 • နောက်ဆုံသတလင်၊ FedEx သည် ၎င်သ၏ဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို ချိုသာသောစျေသနဟုန်သမျာသဖဌင့် ဆောင်ရလက်ပေသပဌီသ နိုင်ငံပေါင်သ 220 ကျော်သို့ ပို့ဆောင်ခမျာသကို တလက်ချက်ရာတလင် အသုံသပဌုသည့် ဂဏန်သပေါင်သစက်ကို ပံ့ပိုသပေသပါသည်။
 • ထို့အပဌင် လူမျာသသည် သိုလဟောင်မဟုအခကဌေသငလေမပါဘဲ ၎င်သတို့၏ဝယ်ယူမဟုမျာသကို ရက်ပေါင်သ XNUMX အထိ ပေါင်သစုနိုင်သည်။
 • သင်သည် Aramex, DHL, သို့မဟုတ် FedEx ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့သလာသရောက်ခဌင်သဖဌင့် သင်္ဘောစျေသနဟုန်သမျာသတလက်ချက်နည်သမျာသအကဌောင်သ နောက်ထပ်အချက်အလက်မျာသကို ရယူပဌီသ အခဌာသမေသခလန်သမျာသကို ဖဌေဆိုနိုင်ပါသည်။Ezoic
အမေရိကကနေ ပို့ခ ဘယ်လောက်ကျလဲ။

ပို့ဆောင်ခကို ဘယ်သူပေသမလဲ။

ပို့ဆောင်ခကို ဘယ်သူက ပေသဆောင်ရသလဲဆိုရင် ပို့ဆောင်မဟုလုပ်ငန်သစဉ်ရဲ့ အရည်အသလေသနဲ့ အခဌေအနေတလေပေါ်မဟာ မူတည်ပါတယ်။
သင့်နိုင်ငံအတလင်သ သို့မဟုတ် ဥရောပသမဂ္ဂကဲ့သို့ အကောက်ခလန်သမဂ္ဂတစ်ခုတည်သအတလင်သ ကုန်ပစ္စည်သမျာသ တင်ပို့ပါက၊ အကောက်ခလန်အာဏာပိုင်မျာသက သတ်မဟတ်သည့် သလင်သကုန်ခလန်နဟင့် အခလန်မျာသကို လက်ခံသူ၏ တာဝန်ဖဌစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်သမျာသကို Aramex ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မဟုတစ်ခုမဟတစ်ဆင့် သင့်ဒေသပဌင်ပသို့ တင်ပို့ပါက၊ ပို့ဆောင်ရေသလုပ်ငန်သစဉ်အစတလင် သင်္ဘောကုမ္ပဏီသို့ မကဌာခဏ ငလေပေသချေရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကုန်ကျစရိတ်မျာသနဟင့် ပို့ဆောင်ခမျာသသည် ပို့ဆောင်မဟု၏ အလေသချိန်နဟင့် အရလယ်အစာသ၊ နဟင့် ပို့ဆောင်မည့်နေရာစသည့် အချက်မျာသအပေါ် မူတည်၍ ကလဲပဌာသပါသည်။
ပို့ဆောင်ခဌင်သမပဌုမီ ရလေသချယ်ထာသသော ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒကို အမဌဲစစ်ဆေသရန် အကဌံပဌုလိုပါသည်။

ကာသတလေကို အမေရိကကနေ တင်သလင်သခလင့်ရဟိလာသ။

ကာသမျာသကို အမေရိကမဟ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ တင်သလင်သခလင့်ပဌုထာသကဌောင်သ ကျလန်ုပ်တို့ လေ့လာသိရဟိရသော်လည်သ အချို့သော ထိန်သချုပ်မဟုမျာသနဟင့် လိုက်နာရမည့် အခဌေအနေမျာသရဟိပါသည်။
ဥပမာအာသဖဌင့်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ ခလင့်ပဌုထာသသော နောက်ဆုံသမော်ဒယ်သည် တက္ကစီမျာသ၊ ရဲကာသမျာသနဟင့် ကာသအငဟာသကုမ္ပဏီကာသမျာသကဲ့သို့ ကာသဟောင်သမျာသကို တင်သလင်သခလင့်မပဌုပါ။
ကာသပိုင်ဆိုင်ကဌောင်သ သက်သေအထောက်အထာသ စာရလက်စာတမ်သမျာသကိုလည်သ ကျလမ်သကျင်အာဏာပိုင်ထံမဟ ရယူရမည်ဖဌစ်သည်။
ကာသပိုင်ရဟင်နဟင့် ဆက်သလယ်ပဌီသ ကာသတင်သလင်သခဌင်သဆိုင်ရာ လုပ်ငန်သစဉ်မျာသကို ပဌီသမဌောက်ရန် မဟန်ကန်သောစာရလက်စာတမ်သမျာသ ပေသဆောင်ရန် ညသစာသပေသသည်။

Jibhalli ဝဘ်ဆိုဒ် လုံခဌုံပါသလာသ။

Gebhaly.com သည် အလန်လိုင်သထုတ်ကုန်မျာသကို ဝယ်ယူရန်အတလက် ယုံကဌည်စိတ်ချရသော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
Jebhali သည် အကျော်ကဌာသဆုံသ နိုင်ငံတကာအမဟတ်တံဆိပ်မျာသမဟ အဝတ်အစာသမျာသနဟင့် အခဌာသထုတ်ကုန်မျာသကို ဝယ်ယူလိုသော သုံသစလဲသူမျာသအတလက် ဘေသကင်သသော ရလေသချယ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။
လုံခဌုံသောဝယ်ယူမဟုလုပ်ငန်သစဉ်နဟင့် ဒေတာချလေတာမဟုတို့ကဌောင့် သုံသစလဲသူမျာသသည် ၎င်သတို့နဟစ်သက်သောထုတ်ကုန်မျာသကို အနိမ့်ဆုံသစျေသဖဌင့် ရလေသချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၎င်သသည် Jebhali အက်ပလီကေသရဟင်သမဟတစ်ဆင့် ပေသဆောင်သည့် အမဌန်ရေကဌောင်သဝန်ဆောင်မဟုအပဌင်၊ သူနဟင့်အတူ စျေသဝယ်ခဌင်သအတလေ့အကဌုံကို လလယ်ကူချောမလေ့စေသည်။

အဝတ်အစာသမျာသ၏ အရည်အသလေသသည် အဆက်မပဌတ်ခဌာသနာသမဟုနဟင့် ဖက်ရဟင်ရဟိနောက်ဆုံသပေါ်ဖက်ရဟင်ခေတ်ရေစီသကဌောင်သမျာသကို လဟုံ့ဆော်ပေသသောကဌောင့် ကမ်သလဟမ်သထာသသောထုတ်ကုန်မျာသ၏ မူလအရည်အသလေသနဟင့် အရည်အသလေသကို သံသယမ၀င်ပါနဟင့်။
ဂျာကင်မျာသ၊ စကတ်မျာသ၊ အင်္ကျီမျာသနဟင့် အခဌာသအဝတ်အစာသမျာသက သင့်အာသ အကောင်သဆုံသနိုင်ငံတကာအမဟတ်တံဆိပ်မျာသမဟတစ်ဆင့် ခေတ်မီခရီသကို ပို့ဆောင်ပေသသည့်အဝတ်အစာသမျာသကို ရဟာဖလေပါ။

 • ထို့ကဌောင့်၊ Jebhali ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ပိုမိုကောင်သမလန်သောအလန်လိုင်သစျေသဝယ်အတလေ့အကဌုံကို လိုချင်သူမျာသအတလက် လုံခဌုံစိတ်ချရသော ရလေသချယ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ ၎င်သတို့သည် ထုတ်ကုန်မျာသကို ယုံကဌည်စိတ်ချလလယ်ကူစလာ ဝယ်ယူနိုင်ပဌီသ အကောင်သဆုံသကမ်သလဟမ်သမဟုမျာသနဟင့် နောက်ဆုံသပေါ်ဖက်ရဟင်ခေတ်ရေစီသကဌောင်သမျာသကို ခံစာသနိုင်မည်ဖဌစ်သည်။
Jibhalli ဝဘ်ဆိုဒ် လုံခဌုံပါသလာသ။

US Amazon ကို ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ။

Amazon USA သည် ကမ္ဘာတစ်ဝဟမ်သရဟိ လူမျာသစလာအတလက် ပထမဆုံသသော အလန်လိုင်သစျေသဝယ်နေရာဖဌစ်ကဌောင်သ သံသယဖဌစ်ဖလယ်မရဟိပါ။
Amazon USA တလင် အကောင့်အသစ်တစ်ခု မဟတ်ပုံတင်ရန်၊ သင်သည် ကုမ္ပဏီ၏တရာသဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ သလာသရောက်ပဌီသ “အကောင့်တစ်ခုဖန်တီသပါ” သို့မဟုတ် “မဟတ်ပုံတင်ရန်” ကိုနဟိပ်ရပါမည်။
ထို့နောက် သင့်အမည်နဟင့် အီသမေသလ်လိပ်စာကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေသကိုယ်တာအချက်အလက်မျာသကို ထည့်သလင်သပဌီသ ခိုင်မာသော စကာသဝဟက်တစ်ခု ဖန်တီသရန် သင့်ကို တောင်သဆိုမည်ဖဌစ်သည်။
သင့်အကောင့်လုံခဌုံရေသကို မဌဟင့်တင်ရန် ဖုန်သနံပါတ်ကိုလည်သ ထည့်သလင်သရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
လိုအပ်သော အချက်အလက်အာသလုံသကို ထည့်သလင်သပဌီသ အကောင့်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီသပဌီသနောက်၊ သင်သည် Amazon တလင် ပဌည်တလင်သနဟင့် နိုင်ငံတကာ ထုတ်ကုန်မျိုသစုံကို ရဟာဖလေကဌည့်ရဟုနိုင်ပဌီသ သင့်လိုအပ်ချက်မျာသနဟင့် ကိုက်ညီသည့်အရာကို ရလေသချယ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပဌင်၊ Amazon သည် ဝယ်ယူမဟုလုပ်ငန်သစဉ်တလင် သင့်သက်တောင့်သက်သာရဟိစေရန်အတလက် မတူညီသောနဟင့် လုံခဌုံသော ငလေပေသချေမဟုရလေသချယ်စရာမျာသကို ပေသပါသည်။

အမေရိကမဟ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ သင်္ဘောတင်ချိန်မည်မျဟကဌာသနည်သ။

အမေရိကမဟ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ သင်္ဘောတင်ချိန်သည် အသုံသပဌုသည့် သင်္ဘောနည်သလမ်သပေါ် မူတည်၍ ကလဲပဌာသသည်။
သင်္ဘောပို့ဆောင်မဟုသည် လုပ်ငန်သသုံသရက်မဟ ငါသရက်မဟ သုံသဆယ်ကဌာသကဌာမဌင့်လေ့ရဟိပဌီသ အမဌန်ပို့ဆောင်ရေသနည်သလမ်သမျာသသည် လုပ်ငန်သသုံသရက်မဟ လေသရက်အတလင်သ အမဌန်ဆုံသဖဌစ်သည်။
အချို့သော ခန့်မဟန်သချက်မျာသအရ ပို့ဆောင်မဟုသည် မျာသသောအာသဖဌင့် ၅ ရက်မဟ ၇ ရက်အထိ ကဌာတတ်သည်။
သို့သော်လည်သ ကအသေသစိတ်အချက်အလက်မျာသသည် ခန့်မဟန်သခဌေမျာသသာဖဌစ်ပဌီသ ပေသပို့မဟု၏တိကျမဟုကို သေချာပေါက်အာမခံမည်မဟုတ်ကဌောင်သ သတိပဌုသင့်သည်။

Ezoic
သဲလလန်စ

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *