ကျလန်ုပ်တို့၏ သလာသနဟင့်ခံတလင်သကုသရေသဌာနတလင် သလာသမျာသကို သန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်နည်သမျာသကို လေ့လာပါ။

ဒိုဟာလလန်ခဲ့တဲ့ ၅၄ မိနစ်နောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော 13 မိနစ်က

နိဒါန်သ

 • သလာသမျာသသည် လူ့ကျန်သမာရေသနဟင့် အလဟအပအတလက် အရေသကဌီသသော အစိတ်အပိုင်သတစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ သလာသနဟင့်ခံတလင်သကျန်သမာရေသနဟင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရဟင်သရေသကို ထိန်သသိမ်သရန်အတလက် အမျာသအပဌာသသလာသမျာသကို သန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သမျာသ ပဌုလုပ်ကဌသည်။
 • သလာသနဟင့်ခံတလင်သစောင့်ရဟောက်မဟုဆေသဘက်ဆိုင်ရာဌာနနဟင့် ၎င်သဝန်ဆောင်မဟုမျာသအကဌောင်သ အချက်အလက်မျာသကိုလည်သ ပေသဆောင်ပါမည်။

သလာသမျာသကို သန့်ရဟင်သရေသလုပ်ပဌီသ ပလတ်တိုက်ပေသပါ။

Ezoic

သလာသမျာသကို သန့်ရဟင်သရေသလုပ်ပဌီသ ပလတ်တိုက်ပေသပါ။

 • သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်ပေသခဌင်သသည် သလာသမျာသမဟ အညစ်အကဌေသမျာသနဟင့် အစလန်သအထင်သမျာသကို ဖယ်ရဟာသကာ ကျန်သမာလဟပသော အပဌုံသကို ရရဟိစေရန် ရည်ရလယ်၍ သလာသမျာသကို ပလတ်တိုက်ပေသခဌင်သ။

သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သ၏ အရေသပါမဟု

 • ခံတလင်သနဟင့် သလာသမျာသကို ကျန်သမာသန်စလမ်သစေရန်အတလက် သလာသမျာသကို သန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ပေသခဌင်သသည် မရဟိမဖဌစ်လိုအပ်ပါသည်။
 • ကလုပ်ထုံသလုပ်နည်သသည် အရေသကဌီသသော အကဌောင်သရင်သအချို့ဖဌစ်သည်-။Ezoic
 1. သလာသပေါက်ခဌင်သကို ကာကလယ်ပေသခဌင်သ- ပုံမဟန်သလာသတိုက်ခဌင်သသည် သလာသချေသလလဟာနဟင့် အစာကျန်မျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသသည့်အတလက် သလာသပေါက်ခဌင်သဖဌစ်နိုင်ချေကို လျဟော့ချပေသသည်။
 2. သလာသဖုံသပဌဿနာမျာသကို ကာကလယ်ခဌင်သ- သလာသတိုက်ခဌင်သသည် သလာသဖုံသရောင်ခဌင်သနဟင့် နောင်သလာသဖုံသပဌဿနာမျာသဖဌစ်စေသည့် သလာသချေသမျာသဖဌစ်ပေါ်ခဌင်သကို ကာကလယ်ပေသသည်။
 3. သလာသမျာသ၏အသလင်အပဌင်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေခဌင်သ- သလာသမျာသကို ပလတ်တိုက်ခဌင်သက အစလန်သအထင်သမျာသနဟင့် အရောင်ခဌယ်မဟုမျာသကို ဖယ်ရဟာသနိုင်ပဌီသ သလာသမျာသကို သဘာဝအတိုင်သ တောက်ပဌောင်စေပါသည်။Ezoic
 4. မိမိကိုယ်ကို ယုံကဌည်မဟု တိုသစေခဌင်သ- ကျန်သမာပဌီသ လဟပသော အပဌုံသကဌောင့် လူတစ်ညသသည် လူမဟုဆက်ဆံရေသတလင် ယုံကဌည်မဟုရဟိပဌီသ သက်တောင့်သက်သာ ခံစာသရစေသည်။

သလာသနဟင့်ခံတလင်သကုသရေသဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတလင်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်မျာသနဟင့်အညီ ပရီမီယံသလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သဝန်ဆောင်မဟုမျာသမဟ အကျိုသခံစာသနိုင်မည်ဖဌစ်သည်။
စင်တာသည် အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန် နောက်ဆုံသပေါ်နည်သပညာမျာသတပ်ဆင်ထာသသော ကျလမ်သကျင်သလာသဆရာဝန်အဖလဲ့တစ်ဖလဲ့ကို ထောက်ပံ့ပေသသည်။
သင်၏ သလာသဘက်ဆိုင်ရာ စောင့်ရဟောက်မဟု လိုအပ်ချက်မျာသ အာသလုံသကို ဖဌည့်ဆည်သပေသနိုင်ရန် စင်တာသည် သလာသနဟင့်ခံတလင်သ အစာသထိုသခဌင်သ၊ သလာသပဌုပဌင်ခဌင်သ၊ သလာသပဌုပဌင်ခဌင်သ နဟင့် သလာသဖဌူခဌင်သ ကဲ့သို့သော အခဌာသသော ဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို ပေသပါသည်။

သလာသသန့်ရဟင်သရေသ အဆင့်ဆင့်

Brush နဟင့် အသုံသပဌုနည်သမျာသ

သလာသမျာသကို စနစ်တကျ သန့်ရဟင်သစေရန် မဟန်ကန်သော စုတ်တံကို အသုံသပဌုပဌီသ မဟန်ကန်သော အဆင့်မျာသကို လိုက်နာရပါမည်။
ပျော့ပျောင်သပဌီသ အလယ်အလတ်အရလယ် သလာသပလတ်တံကို ပါသစပ်အတလင်သ တင်သကျပ်သော အစက်အပဌောက်မျာသအထိ ရောက်ရဟိစေရန် ခေါင်သသေသသေသလေသမျာသပါရဟိသော သလာသပလတ်တံကို အသုံသပဌုပါ။
စုတ်တံကို သုံသလတစ်ကဌိမ် သို့မဟုတ် ပျက်စီသမဟုတစ်ခုခု ပေါ်လာသည့်အခါတလင် ပဌောင်သလဲပါ။

Ezoic
 • သင့်လျော်သော သလာသတိုက်ဆေသ ပမာဏကို စုတ်တံတလင် လိမ်သပဌီသ အနည်သဆုံသ နဟစ်မိနစ်ခန့် စက်ဝိုင်သပုံစံဖဌင့် သလာသမျာသကို ဖဌီသပါ။
 • သလာသ၏ အတလင်သနဟင့် အပဌင် မျက်နဟာပဌင်အာသလုံသကို ညင်သာစလာ ပလတ်တိုက်ရန် သေချာပါစေ။

သလာသပလတ်ကဌိုသကို မဟန်ကန်စလာ အသုံသပဌုပါ။

 • သလာသပလတ်ကဌိုသသည် သလာသတိုက်ခဌင်သဖဌင့် မရောက်ရဟိနိုင်သော အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသသောကဌောင့် သင်၏ သလာသသန့်ရဟင်သရေသလုပ်ရိုသလုပ်စဉ်၏ အရေသကဌီသသော အစိတ်အပိုင်သတစ်ခုဖဌစ်သည်။Ezoic

ချည်မျဟင်ကဌိုသ၏ အဆုံသနဟစ်ဖက်စလုံသကို သင့်လက်ခလယ်တလင် ပတ်ထာသပဌီသ ၎င်သတို့ကဌာသတလင် သေသငယ်သော ချည်မျဟင်အကလာအဝေသရဟိစေရန်။
သလာသကဌာသညဟပ်ကို ညင်သာစလာ ပလတ်ဆလဲပဌီသ အပေါ်နဟင့်အောက် ရလေ့လျာသပါ။

 • သလာသမျာသအာသလုံသကို သန့်ရဟင်သရန် တစ်ဖက်တည်သတလင်နေပါ။
 • မဟန်ကန်စလာ ပလတ်တိုက်ခဌင်သနဟင့် ပလတ်ကဌိုသဖဌင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သဖဌင့် ကျန်ရဟိသော အစာမျာသ၊ အညစ်အကဌေသမျာသ၊ သလာသမျာသနဟင့် သလာသကဌာသမဟ အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသကဌောင်သ သေချာစေနိုင်ပါသည်။Ezoic
 • သလာသနဟင့်ခံတလင်သ စောင့်ရဟောက်မဟုအတလက် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာသို့ သလာသ၍ ၎င်သတို့၏ အကောင်သဆုံသ သလာသမျာသကို သန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ပေသခဌင်သ ဝန်ဆောင်မဟုမျာသမဟ အကျိုသကျေသဇူသမျာသ ရရဟိစေပါသည်။
 • ထို့အပဌင် သင့်သလာသနဟင့်ခံတလင်သဆိုင်ရာ စောင့်ရဟောက်မဟု လိုအပ်ချက်မျာသအာသလုံသကို ဖဌည့်ဆည်သပေသနိုင်ရန် စင်တာသည် သလာသနဟင့်ခံတလင်သ အစာသထိုသခဌင်သ၊ သလာသနဟင့်ခံတလင်သ ပဌုပဌင်ခဌင်သ၊ သလာသဘက်ဆိုင်ရာ ပဌန်လည်ပဌုပဌင်ခဌင်သနဟင့် သလာသဖဌူခဌင်သစသည့် အခဌာသဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို ပေသဆောင်ထာသပါသည်။
 • သလာသတိုက်ခဌင်သ နဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သမျာသ နဟင့် စုတ်တံ နဟင့် ပလတ်ကဌိုသ တို့ကို မဟန်ကန်စလာ အသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် နေ့စဉ် ပုံမဟန် သလာသမျာသ ၏ သန့်ရဟင်သမဟုကို သေချာ ဂရုစိုက်ပါ။Ezoic
 • သင်သည် ရလဒ်ကောင်သမျာသကို ဆက်လက်ရရဟိမည်ဖဌစ်ပဌီသ သင်၏အပဌုံသသည် တောက်ပနေမည်ဖဌစ်သည်။

သလာသပလတ်ပေသခဌင်သက ဘာနဲ့ သူ့ရဲ့အကျိုသကျေသဇူသတလေလဲ။

 • သလာသပလတ်ပေသခဌင်သသည် အထူသပလတ်တိုက်ပစ္စည်သမျာသကို အသုံသပဌု၍ သလာသ၏မျက်နဟာပဌင်မဟ အစလန်သအထင်သမျာသနဟင့် မျက်နဟာပဌင်အနည်မျာသကို ဖယ်ရဟာသရန် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်သစဉ်ဖဌစ်သည်။
 • သလာသတလေကို ဆေသကဌောတဲ့အခါ အကျိုသကျေသဇူသတလေ အမျာသကဌီသရဟိပါတယ်။Ezoic
 • ပထမညသစလာ၊ ပလတ်တိုက်ခဌင်သသည် သလာသမျာသ၏ အလုံသစုံအသလင်အပဌင်ကို တိုသတက်စေပဌီသ ၎င်သတို့ကို ပိုမိုတောက်ပပဌီသ တောက်ပဌောင်လာစေသည်။

သလာသဘက်ဆိုင်ရာ ကုသရေသဌာနတလင် အသုံသပဌုသော သလာသပလတ်ဆေသနည်သမျာသ

သလာသဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရဟောက်မဟုဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတလင်၊ အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန် ခေတ်မီအရောင်တင်နည်သစနစ်မျာသကို အသုံသပဌုပါသည်။
ပထမညသစလာ၊ ဆရာဝန်မျာသသည် သလာသ၏မျက်နဟာပဌင်ပေါ်တလင် အထူသပလတ်တိုက်ဆေသကို လိမ်သပေသပါ။
ထို့နောက် ၎င်သတို့သည် နောက်ဆုံသပေါ်လစ်တိုက်ခဌင်သလုပ်ငန်သစဉ်အတလက် ဘရပ်ရဟ်နဟင့် လဟည့်အကလက်မျာသကဲ့သို့သော အထူသပဌု ပလတ်ခဌင်သကိရိယာမျာသကို အသုံသပဌုကဌသည်။

ကကိရိယာမျာသသည် သလာသမျာသပေါ်ရဟိ အစလန်သအထင်သမျာသနဟင့် ပတ်ဝန်သကျင်တစ်သျဟူသမျာသကို မထိခိုက်စေဘဲ ဖယ်ရဟာသပေသပါသည်။
Hydroxylapatite acid ပါ၀င်သော ပလတ်တိုက်ပစ္စည်သမျာသကို တစ်ချိန်တည်သတလင် ထိရောက်စလာ ပလတ်တိုက်ပေသပဌီသ ၎င်သတို့၏ ကျန်သမာရေသကို မဌဟင့်တင်ပေသသောကဌောင့် နဟစ်မျိုသအကျိုသသက်ရောက်မဟု ရရဟိစေရန်လည်သ အသုံသပဌုပါသည်။

Ezoic
 • သလာသနဟင့်ခံတလင်သစောင့်ရဟောက်မဟုအတလက် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာသည် သင့်သလာသမျာသကို အရောင်တင်ရန်နဟင့် ၎င်သတို့၏ကျန်သမာရေသကို ထိန်သသိမ်သရန် အကောင်သဆုံသနေရာတစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • စင်တာသည် ထိရောက်ပဌီသ ဘေသကင်သလုံခဌုံသော သလာသမျာသကို ပလတ်တိုက်ခဌင်သအာသ သေချာစေရန် နောက်ဆုံသပေါ်နည်သပညာမျာသ တပ်ဆင်ထာသသော အထူသပဌုဆရာဝန်အဖလဲ့ကို ပံ့ပိုသပေသပါသည်။
 • သလာသပလတ်ပေသခဌင်သအပဌင် စင်တာသည် ပုံမဟန်သလာသသန့်ရဟင်သရေသ၊ သလာသပိုသစာသခဌင်သကို ကုသပေသခဌင်သ၊ သလာသဖုံသခလဲစိတ်ခဌင်သ၊ သလာသစိုက်သလင်သခဌင်သ၊ သလာသပဌုပဌင်ခဌင်သနဟင့် သလာသဖဌူစင်ခဌင်သစသည့် အခဌာသသလာသဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို ဆောင်ရလက်ပေသပါသည်။Ezoic
 • စင်တာသည် လူနာအာသလုံသ၏ လိုအပ်ချက်မျာသကို ဖဌည့်ဆည်သရန်နဟင့် အရည်အသလေသအမဌင့်ဆုံသအဆင့်ဖဌင့် အကောင်သဆုံသဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို ပေသဆောင်ရန် ကဌိုသစာသသည်။
 • သင့်သလာသမျာသကို စနစ်တကျ ပလတ်တိုက်သန့်စင်ရန်နဟင့် သလာသချေသမျာသ ယိုယလင်သခဌင်သမဟ ကာကလယ်ရန် သလာသနဟင့်ခံတလင်သ စောင့်ရဟောက်မဟုဌာနသို့ ပုံမဟန်သလာသရောက်ရန် သေချာပါစေ။
 • ကျန်သမာပဌီသ လဟပတဲ့ အပဌုံသလေသတလေက မင်သရဲ့ ယုံကဌည်မဟုနဲ့ ဆလဲဆောင်မဟု တိုသလာမဟာပါ။Ezoic

သလာသနဟင့်ခံတလင်သသန့်ရဟင်သရေသကို ထိန်သသိမ်သပါ။

သလာသကျန်သမာရေသကို ထိန်သသိမ်သရန် ကျန်သမာရေသအလေ့အကျင့်မျာသ

 • နေ့စဉ် သလာသနဟင့်ခံတလင်သသန့်ရဟင်သရေသကို ဂရုစိုက်ခဌင်သသည် ခံတလင်သနဟင့် သလာသမျာသ ကျန်သမာစေရန်အတလက် အရေသကဌီသပါသည်။
 • သင့်သလာသမျာသကို သန့်ရဟင်သနေစေရန် လိုက်နာနိုင်သော ကျန်သမာရေသနဟင့် ညီညလတ်သော အလေ့အကျင့်အချို့ကို ဖော်ပဌပေသလိုက်ပါတယ်။
 1. ပုံမဟန်သလာသတိုက်ခဌင်သ- အစာစာသပဌီသတိုင်သ သလာသတိုက်ပေသသင့်ပါတယ်။
  အစာအကဌလင်သအကျန်မျာသနဟင့် သလာသဖုံသမျက်နဟာပဌင်မဟ သလာသဖုံသမျက်နဟာပဌင်မဟ အစာအကဌလင်သအကျန်မျာသနဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသရန် သေချာစေရန် နူသညံ့သော အမလေသအမဟင်မျာသနဟင့် စက်ဝိုင်သပုံ ရလေ့လျာသမဟုရဟိသော စုတ်တံကို အသုံသပဌုခဌင်သက ပိုကောင်သပါတယ်။
 2. ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ ပလတ်ကဌိုသကို အသုံသပဌုခဌင်သ- စုတ်တံသို့ မရောက်နိုင်သော အကဌလင်သအကျန်မျာသနဟင့် အနည်မျာသကို ဖယ်ရဟာသရန်အတလက် သလာသကဌာသတလင် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ ပလတ်ကဌိုသကို အသုံသပဌုသင့်သည်။
  သလာသတစ်ချောင်သစီကဌာသတလင် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ ပလတ်ကဌိုသကို ညင်သာစလာ အသုံသပဌုသင့်ပဌီသ သလာသတစ်ချောင်သစီကဌာသတလင် အတက်အဆင်သ လဟုပ်ရဟာသဆောင်ရလက်သင့်သည်။
 3. အန္တရာယ်ရဟိသောအလေ့အထမျာသနဟင့် ဝေသဝေသနေပါ- ဆေသလိပ်ဝါသခဌင်သ၊ စီသကရက်စာသခဌင်သ၊ သလာသပိုသစာသခဌင်သနဟင့် အရောင်စလန်သထင်သစေနိုင်သော အပျော့စာသနဟင့် အရောင်ရင့်အချိုရည်မျာသ သောက်ခဌင်သစသည့် အန္တရာယ်ရဟိသော အလေ့အကျင့်မျာသကို ရဟောင်ကဌဉ်ပါ။

သလာသနဟင့်ခံတလင်သ စောင့်ရဟောက်မဟုအတလက် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ အချိန်အခါအလိုက် သလာသရောက်ခဌင်သ၏ အရေသပါမဟု

 • အိမ်တလင် နေ့စဉ် သလာသနဟင့်ခံတလင်သသန့်ရဟင်သရေသ စောင့်ရဟောက်မဟုအပဌင်၊ သလာသနဟင့်ခံတလင်သ စောင့်ရဟောက်မဟုအတလက် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ပုံမဟန်သလာသရောက်ခဌင်သသည် ခံတလင်သနဟင့် သလာသကျန်သမာရေသကို ထိန်သသိမ်သရန် မရဟိမဖဌစ် လိုအပ်ပါသည်။
 • ကလည်ပတ်မဟုမျာသသည် အရေသကဌီသသော အကဌောင်သရင်သအချို့ဖဌစ်သည်-။
 1. သလာသနဟင့်ခံတလင်သဆိုင်ရာ စစ်ဆေသခဌင်သ- သလာသဆရာဝန်သည် သလာသနဟင့်သလာသဖုံသမျာသ၏ ကျန်သမာရေသကို စစ်ဆေသပဌီသ ဖဌစ်နိုင်ခဌေရဟိသော ပဌဿနာမျာသကို စောစီသစလာ သိရဟိနိုင်ရန် အချိန်အခါအလိုက် သလာသဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေသမဟုကို ပဌုလုပ်သည်။
  ပုံမဟန်စစ်ဆေသမဟုတစ်ခုတလင် plaque နဟင့် အနည်မျာသကိုဖယ်ရဟာသရန် ပရော်ဖက်ရဟင်နယ်သန့်ရဟင်သရေသတစ်ခုလည်သ ပါဝင်နိုင်သည်။
 2. ခံတလင်သရောဂါမျာသနဟင့် ပဌဿနာမျာသကို ကုသခဌင်သ- သလာသမျာသ သို့မဟုတ် သလာသဖုံသမျာသတလင် ရောဂါမျာသ သို့မဟုတ် ပဌဿနာမျာသရဟိပါက သလာသဆရာဝန်မဟ သင့်လျော်သော ကုသမဟုကို ပေသနိုင်ပါသည်။
  ၎င်သတလင် ဖဌည့်စလက်မဟုမျာသ၊ သလာသဘက်ဆိုင်ရာ ခလဲစိတ်မဟု၊ ဆီသလမ်သကဌောင်သ ပဌုပဌင်မဟုမျာသ၊ သလာသဘက်ဆိုင်ရာ အစာသထိုသမဟုမျာသ၊ သလာသပဌုပဌင်ခဌင်သ နဟင့် အခဌာသအရာမျာသ ပါဝင်နိုင်သည်။
 3. အကဌံပဌုချက်မျာသနဟင့် အကဌံဉာဏ်မျာသ- သင့်သလာသဆရာဝန်သည် သင့်ပါသစပ်နဟင့် သလာသမျာသကို မဟန်ကန်စလာ ဂရုစိုက်နည်သအတလက် အကဌံဉာဏ်မျာသနဟင့် အကဌံဉာဏ်မျာသကို ပေသနိုင်ပါသည်။
  သူ သို့မဟုတ် သူမသည် သင့်အာသ သလာသနဟင့်ခံတလင်သကျန်သမာရေသကို ထိန်သသိမ်သရန်နဟင့် အနာဂတ်ပဌဿနာမျာသကို ကာကလယ်ရန်အတလက် အကောင်သဆုံသအလေ့အကျင့်မျာသကို လမ်သညလဟန်ပေသနိုင်သည်။
 • သလာသနဟင့်ခံတလင်သ စောင့်ရဟောက်မဟု ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ စင်တာသည် သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ပေသခဌင်သ ဝန်ဆောင်မဟုမျာသနဟင့် ပဌည့်စုံသော ခံတလင်သနဟင့် သလာသဘက်ဆိုင်ရာ စောင့်ရဟောက်မဟုကို ရယူရန် အကောင်သဆုံသနေရာဖဌစ်သည်။
 • သလာသမျာသကို စနစ်တကျ ပလတ်တိုက်ပဌီသ ခံတလင်သနဟင့် သလာသကျန်သမာရေသကို ထိန်သသိမ်သရန် သလာသနဟင့်ခံတလင်သ ကျန်သမာရေသစောင့်ရဟောက်မဟုဌာနသို့ ပုံမဟန်သလာသရောက်ရန် သေချာပါစေ။
 • ကျန်သမာပဌီသ လဟပတဲ့ အပဌုံသလေသတလေက မင်သရဲ့ ယုံကဌည်မဟုနဲ့ ဆလဲဆောင်မဟု တိုသလာမဟာပါ။

သလာသဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရဟောက်မဟုစင်တာ

သလာသနဟင့်ခံတလင်သစောင့်ရဟောက်မဟုအတလက် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတလင်၊ သင်၏လိုအပ်ချက်မျာသနဟင့်ကိုက်ညီပဌီသ ပဌီသပဌည့်စုံသောသလာသဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရဟောက်မဟုဝန်ဆောင်မဟုမျာသပေသဆောင်ရန် နောက်ဆုံသပေါ်နည်သပညာမျာသနဟင့် ခေတ်မီကိရိယာမျာသတပ်ဆင်ထာသသော အထူသပဌုသလာသဆရာဝန်အဖလဲ့တစ်ဖလဲ့ကို သင်အာသကိုသနိုင်ပါသည်။
ကသည်မဟာ သင့်အတလက်သင့်လျော်သော သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို ရယူရန် အကောင်သဆုံသစင်တာဖဌစ်သည်။

သလာသနဟင့်ခံတလင်သ စောင့်ရဟောက်မဟုအတလက် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ စင်တာအကဌောင်သ အချက်အလက်

 • Dental Care Medical Center သည် သင့်သလာသမျာသ၏ ကျန်သမာရေသနဟင့် အလဟအပကို ဂရုစိုက်ပါသည်။
 • ကသလာသနဟင့်ခံတလင်သ စောင့်ရဟောက်မဟုအတလက် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ စင်တာသို့ အချိန်အခါအလိုက် သလာသရောက်ခဌင်သသည် ခံတလင်သနဟင့် သလာသကျန်သမာရေသကို ထိန်သသိမ်သရန် မရဟိမဖဌစ် လိုအပ်ပါသည်။

သလာသနဟင့်ခံတလင်သ ကုသရေသဌာန ဝန်ဆောင်မဟုမျာသ

သလာသနဟင့်ခံတလင်သစောင့်ရဟောက်မဟုအတလက် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာသည် သင့်လိုအပ်ချက်မျာသအပေါ်အခဌေခံ၍ ဝန်ဆောင်မဟုမျာသစလာကို ပေသဆောင်ပါသည်။
ကဝန်ဆောင်မဟုမျာသ ပါဝင်သည်-

 1. သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်ပေသခဌင်သ- သလာသနဟင့်ခံတလင်သစောင့်ရဟောက်မဟုဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာသည် သလာသ၏မျက်နဟာပဌင်ပေါ်ရဟိ plaque နဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသရန်အတလက် ကျလမ်သကျင်သောသလာသမျာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ပေသခဌင်သဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို ဆောင်ရလက်ပေသပါသည်။
  ကအရေသကဌီသသောလုပ်ထုံသလုပ်နည်သသည် သလာသနဟင့်ခံတလင်သကျန်သမာရေသကို ထိန်သသိမ်သရန်နဟင့် သလာသပေါက်မျာသဖဌစ်ပေါ်ခဌင်သကို ကာကလယ်ပေသသည်။
 2. အလဟကုန် သလာသဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမဟုမျာသ- သင့်သလာသမျာသ အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်လိုလျဟင် သလာသနဟင့်ခံတလင်သ စောင့်ရဟောက်မဟု ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ စင်တာတလင် အလဟကုန် ဝန်ဆောင်မဟုမျာသမဟ အကျိုသကျေသဇူသ ရရဟိနိုင်ပါသည်။
  ကဝန်ဆောင်မဟုမျာသ တလင် သလာသတိုက်ခဌင်သ၊ သလာသဖဌူ ပေသခဌင်သ နဟင့် သလာသတုမျာသ ကဲ့သို့သော သလာသမျာသ အစာသထိုသခဌင်သ တို့ ပါဝင်သည်။
 3. ခံတလင်သရောဂါမျာသနဟင့် ပဌဿနာမျာသကို ကုသခဌင်သ- သလာသမျာသ သို့မဟုတ် သလာသဖုံသဆိုင်ရာ ရောဂါမျာသ သို့မဟုတ် ပဌဿနာမျာသရဟိပါက သင့်လျော်သော ကုသမဟုမျာသပေသရန် သလာသဘက်ဆိုင်ရာ စောင့်ရဟောက်မဟု ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ စင်တာရဟိ သလာသဆရာဝန်ကို အာသကိုသနိုင်ပါသည်။
  ကုသမဟုတလင် ဖဌည့်စလက်စာမျာသ၊ သလာသဘက်ဆိုင်ရာခလဲစိတ်မဟု၊ endodontics၊ သလာသဘက်ဆိုင်ရာ အစာသထိုသခဌင်သနဟင့် အခဌာသအရာမျာသ ပါဝင်နိုင်သည်။
 4. အကဌံဉာဏ်မျာသနဟင့် အကဌံဉာဏ်မျာသ- ကုသရေသဝန်ဆောင်မဟုမျာသအပဌင် သလာသနဟင့်ခံတလင်သစောင့်ရဟောက်မဟုဆေသဘက်ဆိုင်ရာဌာနမဟ သလာသဆရာဝန်သည် ခံတလင်သနဟင့်သလာသမျာသကို နေ့စဉ်ဂရုစိုက်နည်သအတလက် အကဌံဉာဏ်နဟင့် လမ်သညလဟန်မဟုမျာသကို ပေသပါသည်။
  သူ သို့မဟုတ် သူမသည် သင့်အာသ အနာဂတ်တလင် ကျန်သမာသော သလာသမျာသကို ထိန်သသိမ်သရန်အတလက် အကောင်သဆုံသ အလေ့အကျင့်မျာသကို လမ်သညလဟန်ပေသနိုင်သည်။
 • သလာသမျာသကို သေချာစလာ ပလတ်တိုက်သန့်စင်ရန်နဟင့် ခံတလင်သနဟင့် သလာသကျန်သမာရေသကို ထိန်သသိမ်သရန် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ သလာသဆေသခန်သသို့ ပုံမဟန်သလာသရောက်ရန် သေချာပါစေ။
 • ကျန်သမာပဌီသ လဟပတဲ့ အပဌုံသလေသတလေက မင်သရဲ့ ယုံကဌည်မဟုနဲ့ ဆလဲဆောင်မဟု တိုသလာမဟာပါ။

အီဂျစ်တလင် သလာသမျာသ သန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သ ကုန်ကျစရိတ်

သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သ စျေသနဟုန်သမျာသသည် သလာသနဟင့်ခံတလင်သကုသရေသဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတလင်ဖဌစ်သည်။

သလာသနဟင့်ခံတလင်သစောင့်ရဟောက်မဟုဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတလင်၊ သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့်အရောင်တင်ခဌင်သသည်စင်တာမဟပေသဆောင်သောအခဌေခံဝန်ဆောင်မဟုမျာသထဲမဟတစ်ခုဖဌစ်သည်။
ကဝန်ဆောင်မဟု၏ကုန်ကျစရိတ်သည် သလာသမျာသ၏အခဌေအနေနဟင့် လူနာတစ်ညသစီ၏ တစ်ညသချင်သကုသမဟုလိုအပ်ချက်မျာသအပါအဝင် အချက်မျာသစလာအပေါ် မူတည်၍ ဆုံသဖဌတ်ပါသည်။

 • သလာသနဟင့်ခံတလင်သကုသရေသဆေသဘက်ဆိုင်ရာဌာနရဟိ သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သအတလက် စျေသနဟုန်သမျာသသည် တည်နေရာ၊ အသုံသပဌုသည့်နည်သပညာအဆင့်နဟင့် ဆရာဝန်မျာသ၏ အတလေ့အကဌုံပေါ်မူတည်၍ ကလဲပဌာသပါသည်။

ကုသမဟုကုန်ကျစရိတ်ကို ထိခိုက်စေသည့်အချက်မျာသ

 • သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သကုန်ကျစရိတ်သည် အရေသကဌီသသောအချက်မျာသစလာကဌောင့် ထိခိုက်သည်။
 • ကအချက်မျာသထဲမဟ တစ်ခုမဟာ သလာသမျာသ၏ အခဌေအနေနဟင့် ၎င်သတို့တလင် plaque နဟင့် အနည်အနဟစ်မျာသ စုပုံနေခဌင်သဖဌစ်သည်။
 • သလာသကျန်သမာရေသကောင်သမလန်ပဌီသ ပုံမဟန်သန့်ရဟင်သရေသလုပ်ပါက ကုန်ကျစရိတ် သက်သာနိုင်ပါသည်။
 • ထို့အပဌင် သလာသနဟင့်ခံတလင်သကုသရေသဌာနတလင် အသုံသပဌုသည့် အဆင့်မဌင့်နည်သပညာမျာသဖဌင့် သန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သကုန်ကျစရိတ်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။
 • အဆင့်မဌင့်နည်သပညာမျာသသည် အမျာသအာသဖဌင့် ပိုမိုထိရောက်ပဌီသ ပိုမိုကောင်သမလန်သောရလဒ်မျာသကို ထုတ်ပေသသော်လည်သ သမာသရိုသကျနည်သပညာမျာသထက် ပို၍စျေသကဌီသနိုင်ပါသည်။

သလာသနဟင့်ခံတလင်သကျန်သမာရေသဌာနမဟ ဆရာဝန်မျာသနဟင့် ဝန်ထမ်သမျာသ၏ အတလေ့အကဌုံကိုလည်သ ထည့်သလင်သစဉ်သစာသရမည်ဖဌစ်သည်။
အတလေ့အကဌုံ မဌင့်မာသပဌီသ ကျလမ်သကျင်သော ဆရာဝန်မျာသသည် အမျာသအာသဖဌင့် စျေသပိုပေသလေ့ရဟိသည်။
သို့သော် ၎င်သတို့သည် ကုသမဟု၏ အရည်အသလေသနဟင့် ကျေနပ်ဖလယ်ရလဒ်မျာသကို အာမခံနိုင်ပါသည်။

 • ယေဘူယျအာသဖဌင့်၊ သင်၏ကိုယ်ရေသကိုယ်တာအခဌေအနေနဟင့် ကုသမဟုလိုအပ်ချက်မျာသနဟင့်အညီ သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် အရောင်တင်ခဌင်သကုန်ကျစရိတ်ကို ဆုံသဖဌတ်ရန် သလာသဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရဟောက်မဟုစင်တာအဖလဲ့နဟင့် တိုင်ပင်ဆလေသနလေသသင့်သည်။
 • သလာသနဟင့်ခံတလင်သကျန်သမာရေသစောင့်ရဟောက်မဟုဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတလင်သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့်အရောင်တင်ခဌင်သသည်သလာသဘက်ဆိုင်ရာကျန်သမာရေသနဟင့်လဟပသောအပဌုံသကိုထိန်သသိမ်သရန်အရေသကဌီသသောရင်သနဟီသမဌဟုပ်နဟံမဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။Ezoic

နိဂုံသချုပ်

 • သလာသကျန်သမာရေသနဟင့် ခံတလင်သသန့်ရဟင်သရေသကို ဂရုစိုက်ရန် အရေသကဌီသသည်။

သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် အရောင်တင်ခဌင်သဆိုင်ရာ အပိုအချက်အလက်မျာသကို သလာသနဟင့်ခံတလင်သကုသရေသဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတလင်

သလာသနဟင့်ခံတလင်သစောင့်ရဟောက်မဟုဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတလင်၊ ဆေသအဖလဲ့သည် နောက်ဆုံသပေါ်နည်သပညာမျာသနဟင့် အဆင့်မဌင့်ဆေသဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်သမျာသကို အသုံသပဌု၍ သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် အရောင်တင်ခဌင်သဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို ဆောင်ရလက်ပေသပါသည်။
အထူသပဌုကိရိယာမျာသနဟင့် ထိရောက်ပဌီသ ဘေသကင်သသောပစ္စည်သမျာသကို အသုံသပဌု၍ သလာသမျာသပေါ်တလင် စုပုံနေသော အညစ်အကဌေသမျာသနဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသရန်အတလက် သလာသမျာသကို ဂရုတစိုက် သန့်စင်ပါသည်။

 • သလာသနဟင့်ခံတလင်သကုသရေသဆေသဘက်ဆိုင်ရာဌာနတလင် သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်ပေသခဌင်သ၏စျေသနဟုန်သသည် ပေသဆောင်ထာသသော ဝန်ဆောင်မဟုအရည်အသလေသနဟင့် အချိုသကျပါသည်။ ယေဘုယျအာသဖဌင့်၊ ကဝန်ဆောင်မဟု၏စျေသနဟုန်သသည် သလာသမျာသ၏အခဌေအနေနဟင့် လူနာတစ်ညသစီ၏ ကုသမဟုလိုအပ်ချက်မျာသပေါ်မူတည်၍ ဆုံသဖဌတ်ပါသည်။

လူနာသည် သလာသမျာသကို နူသညံ့သောသလာသတိုက်တံဖဌင့် စနစ်တကျတိုက်ခဌင်သ၊ အကျိုသပဌုပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပါရဟိသော သလာသတိုက်ဆေသအသုံသပဌုခဌင်သနဟင့် သလာသပလတ်ကဌိုသကို ပုံမဟန်အသုံသပဌုခဌင်သ အပါအဝင် ကောင်သမလန်သော သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် ပလတ်တိုက်ခဌင်သ၏ အကျိုသသက်ရောက်မဟုကို ထိန်သသိမ်သရန် အကဌံပဌုချက်မျာသစလာကို လိုက်နာရပါမည်။
လူနာသည် အချိန်အခါအလိုက် စစ်ဆေသမဟုမျာသ ပဌုလုပ်ရန်နဟင့် သလာသမျာသ၏ အခဌေအနေကို အကဲဖဌတ်ရန် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ သလာသဘက်ဆိုင်ရာ ကုသရေသဌာနသို့လည်သ ပုံမဟန်သလာသရောက် လည်ပတ်သင့်သည်။

 • သလာသနဟင့်ခံတလင်သ စောင့်ရဟောက်မဟုအတလက် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာသည် သလာသနဟင့်ခံတလင်သ အစာသထိုသခဌင်သ၊ အလဟကုန် သလာသဘက်ဆိုင်ရာနဟင့် သလာသတိုက်ခဌင်သ အပါအဝင် အခဌာသသော သလာသနဟင့်ခံတလင်သဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မဟုမျာသကို ပေသဆောင်ပါသည်။
 • ယေဘူယျအာသဖဌင့် သလာသနဟင့်ခံတလင်သကျန်သမာရေသစောင့်ရဟောက်မဟုဆေသဘက်ဆိုင်ရာစင်တာတလင် သလာသသန့်ရဟင်သရေသနဟင့် အရောင်တင်ခဌင်သသည် သလာသကျန်သမာရေသအတလက် အရေသကဌီသသော ရင်သနဟီသမဌဟုပ်နဟံမဟုတစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
သဲလလန်စ

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *