Vichy cellulite cream နဲ့ Vichy cello destock cream ရဲ့စျေသနဟုန်သကို ဘယ်သူက စမ်သသုံသကဌည့်တာလဲ။

မိုဟာမက် ရဟာကာဝီ
ငါ့အတလေ့အကဌုံ
မိုဟာမက် ရဟာကာဝီစစ်ဆေသပဌီသ: Mohamed Sherif၂ يوليو ၂၀၂၁နောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော 4 လ

Vichy cellulite ခရင်မ်ကို ဘယ်သူ စမ်သသုံသခဲ့လဲ။

Vichy Cellulite Cream သည် ဆဲလ်လူလိုင်ပဌဿနာကို ဖယ်ရဟာသရန်အတလက် လူမျာသစလာအသုံသပဌုသော နာမည်ကဌီသ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ကခရင်မ်သည် အရေသအကဌောင်သမျာသနဟင့် လျော့ရဲနေသော အသာသအရေနဟင့် အသာသအရေ အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်လိုသူမျာသအတလက် သင့်လျော်သော ရလေသချယ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။
Vichy cellulite cream ၏ အာသသာချက်မျာသထဲတလင်

 • ၎င်သတလင် ကဖိန်သဓာတ်၊ ပင်မဆဲလ်မျာသ၊ နဟင့် hyaluronic acid ကဲ့သို့သော ထိရောက်သော သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်သောကဌောင့် အရေပဌာသကို တင်သရင်သစေပဌီသ ဆဲလ်လူလိုင်၏ အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချပေသသည်။
 • အလေသချိန်ပေါ့ပါသပဌီသ လျဟင်မဌန်စလာ စုပ်ယူနိုင်သောကဌောင့် အသုံသပဌုရလလယ်ကူပဌီသ အရေပဌာသပေါ်တလင် အဆီအကဌလင်သအကျန်မျာသ မကျန်စေပါ။Ezoic
 • ၎င်သသည် အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ အာဟာရဖဌည့်ပေသသောကဌောင့် အံ့သဌဖလယ်ကောင်သသော အစိုဓာတ်အကျိုသသက်ရောက်မဟုရဟိပဌီသ ၎င်သသည် ၎င်သ၏လိုအပ်ချက်မျာသကို ဖဌည့်ဆည်သပေသကာ ပိုမိုနူသညံ့ပဌီသ ပျော့ပျောင်သစေပါသည်။
 • ၎င်သသည် သာယာပဌီသ လန်သဆန်သစေသော ရနံ့ရဟိပဌီသ ၎င်သသည် အာရုံခံစာသမဟုမျာသအတလက် သာယာပဌီသ လန်သဆန်သစေသည်။
 • ပုံမဟန်အသုံသပဌုပဌီသနောက် အချိန်တိုအတလင်သ မဌင်သာထင်သာမဌင်သာရဟိသော ရလဒ်မျာသကို ပေသစလမ်သနိုင်ပဌီသ cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကို သိသိသာသာ လျော့ပါသစေပဌီသ အသာသအရေ၏ အသလင်အပဌင်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်လာစေသည်။Ezoic

၎င်သ၏အသုံသပဌုသူမျာသအတလက် Vichy Cellulite Cream မဟရရဟိသောအံ့သဌဖလယ်ရလဒ်မျာသထဲတလင်၊ သင်တလေ့ရဟိနိုင်သည်-

 • ပေါင်၊ တင်ပါသ နဟင့် ဝမ်သဗိုက်စသည့် ခန္ဓာကိုယ်၏ သီသခဌာသနေရာမျာသတလင် အရေသအကဌောင်သမျာသ လျော့ပါသစေပဌီသ လျော့ပါသစေသည်။
 • အသာသအရေကို ကဌည်လင်တောက်ပစေပဌီသ နုပျိုတောက်ပသောအသလင်အပဌင်ကို ပေသစလမ်သသည်။Ezoic
 • အသာသအရည်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေပဌီသ ပျော့ပျောင်သမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသကာ လူတစ်ညသ၏ ခန္ဓာကိုယ်အတလင်သ ယုံကဌည်မဟုနဟင့် သက်တောင့်သက်သာရဟိမဟုကို တိုသမဌဟင့်ပေသသည်။

အတိုချုပ်ပဌောရရင် Vichy Cellulite Cream ဟာ cellulite ကို ဖယ်ရဟာသပဌီသ အသာသအရေ အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်လိုသူမျာသအတလက် အကောင်သဆုံသ ရလေသချယ်မဟုတစ်ခု ဖဌစ်ပါတယ်။
ထိရောက်သော သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါ၀င်ပဌီသ အချိန်တိုအတလင်သ အသာသအရေကို ရေဓာတ်နဟင့် အဟာရဓာတ်မျာသ ပေသစလမ်သနိုင်ပဌီသ ပုံမဟန်အသုံသပဌုပဌီသနောက် သိသာထင်ရဟာသသော ရလဒ်မျာသကို ပေသစလမ်သသည်။
Vichy ခရင်မ်ကို အခုပဲ စမ်သသုံသကဌည့်လိုက်ပါ ချောမလေ့တဲ့အသာသအရေနဲ့ တင်သကျပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ခံစာသလိုက်ပါ။

Vichy cellulite ခရင်မ်

Vichy cello destock ခရင်မ် စျေသနဟုန်သ

Vichy Cello Destock သည် လူအာသလုံသ၏လိုအပ်ချက်မျာသကိုဖဌည့်ဆည်သပေသရန်အတလက် ဇိမ်ခံပစ္စည်သမျာသကို သက်သာသောစျေသနဟုန်သဖဌင့် ကျယ်ပဌန့်စလာပေသဆောင်ပါသည်။
Vichy Cielo Destock ခရင်မ်၏စျေသနဟုန်သသည် ကျိုသကဌောင်သဆီလျော်ပဌီသ ထုတ်ကုန်၏အရည်အသလေသနဟင့် အရေပဌာသ၏အသလင်အပဌင်နဟင့် ကျန်သမာရေသကို တိုသတက်ကောင်သမလန်စေရာတလင် ၎င်သ၏ထိရောက်မဟုကို ထင်ဟပ်စေသည်။
ကသည်မဟာ ခရင်မ်၏စျေသနဟုန်သနဟင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်အချို့ဖဌစ်သည်။

Ezoic
 • Vichy Cielo Destock ခရင်မ်၏စျေသနဟုန်သသည် အထုပ်၏အရလယ်အစာသနဟင့် ခရင်မ်၏ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပေါ်မူတည်၍ $15 မဟ $30 ကဌာသရဟိသည်။
 • ခရင်မ်တလင် အသာသအရေအတလက် အကျိုသကျေသဇူသအမျာသဆုံသရရဟိရန် သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသနဟင့် ဆန်သသစ်သောနည်သပညာမျာသ ပေါင်သစပ်ထာသသည့် ထူသခဌာသသောဖော်မဌူလာတစ်ခုရဟိသည်။
 • ခရင်မ်ကို အလဟပဌင်ဆိုင်မျာသနဟင့် အလဟကုန်ဆိုင်အမျာသစုတလင် ရနိုင်ပါသည်။
  နာမည်ကဌီသ e-shopping sites တလေမဟာလည်သ အလန်လိုင်သမဟာ ရဟာတလေ့နိုင်ပါတယ်။Ezoic
 • အထူသသဖဌင့် ထုတ်ကုန်အသစ်မျာသ စတင်ရောင်သချချိန် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူမဟ ယာယီလျဟော့စျေသမျာသ မဌဟင့်တင်သည့်အခါတလင် မုန့်စျေသနဟုန်သအပေါ် ကမ်သလဟမ်သမဟုမျာသနဟင့် လျဟော့စျေသမျာသကို သင်တလေ့ရဟိနိုင်သည်။

Vichy Cielo Destock ခရင်မ်ဖဌင့်၊ အိတ်ဆောင်အာသလုံသနဟင့် လိုက်ဖက်သော ဈေသနဟုန်သဖဌင့် သင့်တလင် ထူသခဌာသပဌီသ ထိရောက်သော အသာသအရေ ထိန်သသိမ်သမဟုအတလေ့အကဌုံကို ရရဟိမည်ဖဌစ်သည်။
ဒီဇိမ်ခံပစ္စည်သကို အခုပဲရယူပဌီသ ကျန်သမာလဟပတဲ့အသာသအရေကို ခံစာသလိုက်ပါ။

cellulite အတလက်အကောင်သဆုံသခရင်မ်ကဘာလဲ။

စျေသကလက်တလင်ရရဟိနိုင်သောမျာသစလာသောခရင်မ်မျာသသည် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကိုလျဟော့ချရန်တောင်သဆိုကဌသည်။
သို့သော် လူတစ်ညသနဟင့်တစ်ညသ အကျိုသသက်ရောက်မဟုရဟိသောကဌောင့် မည်သည့်ခရင်မ်ကို အကောင်သဆုံသဟု သတ်မဟတ်ရန် ခက်ခဲသည်။
သို့သော်၊ cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကိုတိုသတက်စေရန်ကူညီရန်လူကဌိုက်မျာသပဌီသထိရောက်သောရလေသချယ်စရာအချို့ရဟိသည်။
ကရလေသချယ်စရာမျာသထဲမဟ အမျာသအပဌာသက နဟစ်သက်ကဌသည်-

Ezoic
 • သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ခရင်မ်မျာသ- ၎င်သတို့တလင် ကဖိန်သဓာတ်၊ ginkgo biloba၊ ဆေသဖက်ဝင်အပင်မျာသနဟင့် အခဌာသပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်သည်။
  ကပါဝင်ပစ္စည်သမျာသသည် သလေသစီသဆင်သမဟုကို အာသကောင်သစေပဌီသ အရေပဌာသမဟ အဆိပ်အတောက်မျာသကို စလန့်ထုတ်ရန် လဟုံ့ဆော်ပေသသည်ဟု ယုံကဌည်ကဌသည်။
 • နက်ရဟိုင်သသော အစိုဓာတ်ထိန်သခရင်မ်မျာသ- Shea butter နဟင့် argan oil ကဲ့သို့သော အစလမ်သထက်သော အစိုဓာတ်ထိန်သခရင်မ်မျာသ ပါ၀င်ပဌီသ အရေပဌာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ ဆဲလ်လူလိုင်၏ အသလင်အပဌင်ကို လျော့နည်သစေသည့် ၎င်သ၏ elasticity ကို မဌဟင့်တင်ပေသသည်။
 • Retinol ပါဝင်သော ခရင်မ်မျာသ- Retinol သည် အရေပဌာသဆဲလ်မျာသကို ပဌန်လည်နုပျိုစေပဌီသ ၎င်သ၏ elasticity ကို တိုသတက်စေသည်ဟု ယုံကဌည်ကဌသည်။
  ၎င်သသည် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကိုသိသိသာသာလျဟော့ချနိုင်သည်။Ezoic

မည်သည့်ခရင်မ်ကို သင်ရလေသချယ်သည်ဖဌစ်စေ ခရင်မ်သည် မည်မျဟထိရောက်ကဌောင်သ ဆုံသဖဌတ်ရန် အခဌာသအသုံသပဌုသူမျာသ၏ ကိုယ်ရေသကိုယ်တာအတလေ့အကဌုံနဟင့် ပဌန်လည်သုံသသပ်ချက်မျာသကို အာသကိုသရန် အရေသကဌီသပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ပဌီသ ကျန်သမာရေသနဲ့ ညီညလတ်တဲ့ စာသသောက်မဟု အပါအဝင် အထလေထလေ ကျန်သမာရေသ စည်သမျဉ်သတလေကို လိုက်နာသင့်ပဌီသ ဆဲလ်လူလစ် ပုံပန်သသဏ္ဍာန်ကိုလည်သ ကောင်သကျိုသ သက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။

ပေါင်မဟ cellulite ကို ဘယ်လိုကုသမလဲ။

• ကျန်သမာပဌီသ မျဟတသောနေထိုင်မဟုပုံစံကို စတင်ခဌင်သသည် ပေါင်ရဟိ cellulite ကိုကုသရာတလင် အရေသကဌီသသော ပထမခဌေလဟမ်သဖဌစ်သည်။
• အမဌန်လမ်သလျဟောက်ခဌင်သနဟင့် စက်ဘီသစီသခဌင်သကဲ့သို့သော ပေါင်မျာသကို ပိန်စေရန်နဟင့် ကဌလက်သာသမျာသကို တင်သကျပ်စေရန် လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
• ပလတ်တိုက်ခဌင်သ သို့မဟုတ် အခဌောက်ခံခဌင်သ နဟိပ်နယ်ပေသခဌင်သသည် ဆဲလ်လူလိုက်၏အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချပေသသည့်အပဌင် သလေသလည်ပတ်မဟုနဟင့် တင်သမာသောတစ်ရဟူသမျာသကို လဟုံ့ဆော်ရန်အတလက် အသုံသပဌုနိုင်သည်။
• ကောင်သမလန်တဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်သခရင်မ်ကို အသုံသပဌုပဌီသ နေ့စဉ် ရေလုံလောက်စလာ သောက်သုံသခဌင်သဖဌင့် အသာသအရေကို သင့်လျော်စလာ ရေဓာတ်ထိန်သသိမ်သရန် အရေသကဌီသပါသည်။
• ကော်လာဂျင် အမျဟင်မျာသ ပျက်စီသခဌင်သကဌောင့် ဆဲလ်လူလစ်၏ အသလင်အပဌင်ကို တိုသလာစေသည့် နေရောင်နဟင့် နေပူထဲ အလလန်အကျလံ ထိတလေ့ခဌင်သကို ရဟောင်ကဌဉ်ရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
• ပဌုပဌင်ပဌီသသာသ၊ အဆီမျာသပဌီသ ငန်သောအစာသအစာမျာသကို ရဟောင်ကဌဉ်ရန်နဟင့် ကဖိန်သဓာတ်စာသသုံသမဟုကို လျဟော့ချရန် အကဌံပဌုထာသသည်၊ ၎င်သသည် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကို အထောက်အကူပဌုကဌောင်သ လေ့လာမဟုမျာသက ပဌသထာသသည်။
• တင်သကဌပ်သောချည်သာသအဝတ်အစာသမျာသဝတ်ရန်နဟင့် ပေါင်ကိုဖိအာသဖဌစ်စေပဌီသ သလေသလည်ပတ်မဟုကို ဟန့်တာသသော ပေါ့ပါသသောအဝတ်အစာသမျာသကို ဝတ်ဆင်ခဌင်သမဟ ရဟောင်ကဌဉ်ရန် အကဌံပဌုထာသသည်။

အခဌေအနေ မကောင်သမလန်ပါက သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ အကဌံဉာဏ်ကို ရယူရန် သမာသတော် သို့မဟုတ် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာ ကျလမ်သကျင်ပညာရဟင်နဟင့် အမဌဲတိုင်ပင်ပါ။

Ezoic

အာသကစာသလုပ်ခဌင်သက cellulite ကို ဖယ်ရဟာသဖို့ ကူညီပေသပါသလာသ။

အာသကစာသသည် cellulite ကိုဖယ်ရဟာသရန်နဟင့်၎င်သ၏မလိုလာသအပ်သောအသလင်အပဌင်ကိုလျဟော့ချရန်အကောင်သဆုံသနည်သလမ်သမျာသထဲမဟတစ်ခုဖဌစ်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ခဌင်သက cellulite ကိုဖယ်ရဟာသရာမဟာ ထိရောက်တဲ့ အကဌောင်သရင်သအချို့ဖဌစ်ပါတယ်။

• အဆီပိုမျာသလောင်ကျလမ်သခဌင်သ- ပဌင်သထန်သောလေ့ကျင့်ခန်သကဌောင့်၊ ခန္ဓာကိုယ်တလင်သရဟိ အဆီလောင်ကျလမ်သမဟုဖဌစ်စဉ်မျာသကို လဟုံ့ဆော်ပေသပဌီသ၊ cellulite ဒဏ်ခံရသောနေရာမျာသတလင် အဆီဖလဲ့စည်သခဌင်သကို လျဟော့ချပေသသည်။

• ကဌလက်သာသမျာသကို သန်မာစေခဌင်သ- လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ခဌင်သဖဌင့် ကဌလက်သာသမျာသ သန်မာလာပဌီသ ခန္ဓာကိုယ်ရဟိ ကဌလက်သာသရာခိုင်နဟုန်သ တိုသလာပါသည်။
၎င်သသည် အရေပဌာသ၏ elasticity နဟင့်အသလင်အပဌင်ကိုတိုသတက်စေပဌီသ cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကိုလျော့နည်သစေသည်။

Ezoic

• သလေသလည်ပတ်မဟုကောင်သမလန်စေခဌင်သ- သင်လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်သောအခါ နဟလုံသခုန်မဌန်လာပဌီသ ခန္ဓာကိုယ်အတလင်သ သလေသစီသဆင်သမဟုတိုသလာပါသည်။
၎င်သသည် cellulite ဒဏ်ခံရသော ခန္ဓာကိုယ်နေရာမျာသသို့ အောက်ဆီဂျင်နဟင့် အာဟာရဓာတ်မျာသ တိုသမဌင့်လာကာ အရေပဌာသ elasticity ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေပဌီသ အရေသအကဌောင်သမျာသကို လျဟော့ချပေသသည်။

• ဇီဝဌဖစ်ပျက်မဟုကို တိုသတက်စေခဌင်သ- ပုံမဟန်လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ခဌင်သသည် ဇီဝဖဌစ်စဉ်နဟုန်သကို တိုသမဌင့်စေပဌီသ အစာခဌေခဌင်သလုပ်ငန်သစဉ်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေကာ ဆဲလ်လူလစ်အသလင်အပဌင်ဖဌစ်စေနိုင်သော ခန္ဓာကိုယ်အတလင်သရဟိ အဆိပ်အတောက်မျာသနဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသသည်။

လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ခဌင်သအပဌင် ကုသမဟု၏ထိရောက်မဟုနဟင့် ပိုမိုကောင်သမလန်သောရလဒ်မျာသရရဟိစေရန်အတလက် ကျန်သမာရေသနဟင့်ညီညလတ်သော အစာသအသောက်ကိုစာသကာ ရေမျာသမျာသသောက်သင့်သည်။
မဟန်ကန်သောလေ့ကျင့်ခန်သကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပဌီသ ကျန်သမာသောလူနေမဟုပုံစံကို ကျင့်သုံသခဌင်သဖဌင့် အရေပဌာသ၏အသလင်အပဌင်နဟင့် cellulite လျော့နည်သလာမဟုကို သိသာထင်ရဟာသစလာ တိုသတက်မဟုကို ခံစာသရမည်ဖဌစ်ပါသည်။

Ezoic
အာသကစာသလုပ်ခဌင်သက cellulite ကို ဖယ်ရဟာသဖို့ ကူညီပေသပါသလာသ။

ရေသောက်ခဌင်သက cellulite ကို ဖယ်ရဟာသဖို့ ကူညီပေသပါသလာသ။

Cellulite သည် အမျိုသသမီသမျာသစလာ ကဌုံတလေ့ရလေ့ရဟိသော ပဌဿနာတစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ ၎င်သသည် မျာသသောအာသဖဌင့် ပေါင်၊ တင်ပါသနဟင့် ဝမ်သဗိုက်ကဲ့သို့သော ခန္ဓာကိုယ်၏ အချို့နေရာမျာသတလင် တလေ့ရတတ်သည်။
cellulite ကို လုံသဝဖယ်ရဟာသပစ်နိုင်တဲ့ မဟော်ဆေသမရဟိပေမယ့် ကျန်သမာရေသနဲ့ ညီညလတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တချို့က အသာသအရေရဲ့ ပုံပန်သသဏ္ဍာန်ကို တိုသတက်စေပဌီသ အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချရာမဟာ အကျိုသပဌုနိုင်ပါတယ်။
ကတလင်၊ cellulite ကိုဖယ်ရဟာသရန်ရေသောက်ခဌင်သ၏အကျိုသကျေသဇူသနဟင့် ပတ်သက်၍ မေသခလန်သမျာသပေါ်လာသည်။

• ဆဲလ်အသက်သလင်သခဌင်သ- ရေလုံလောက်စလာ စာသသုံသခဌင်သသည် ဆဲလ်မျာသကို နိုသကဌာသစေပဌီသ ၎င်သတို့၏ လုပ်ငန်သဆောင်တာမျာသကို ကောင်သမလန်စလာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကူညီပေသသည်။
ဒါကဌောင့် ဇီဝကမ္မဖဌစ်စဉ်ကို နဟိုသဆလပေသပဌီသ ခန္ဓာကိုယ်အဆီတလေကို ချေဖျက်ပေသနိုင်တယ်။

• ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်စင်စေသည်- ရေသည် ခန္ဓာကိုယ်တလင်သရဟိ အဆိပ်အတောက်မျာသနဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို သန့်စင်စေပဌီသ၊ ဆိုလိုသည်မဟာ ၎င်သသည် ခန္ဓာကိုယ်အတလင်သ ဆဲလ်လူလစ်မျာသစုပုံလာစေနိုင်သည့် အဆိပ်အတောက်မျာသကို ဖယ်ရဟာသခဌင်သလုပ်ငန်သစဉ်ကို မဌဟင့်တင်ပေသနိုင်သည်။

Ezoic

• အသာသအရေကို ရေဓာတ်ဖဌည့်ပေသခဌင်သ- ရေသည် အရေပဌာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ ၎င်သ၏ elasticity ကို တိုသတက်စေရာတလင် အရေသပါသောအခန်သကဏ္ဍမဟ ပါဝင်ပါသည်။
ထိုသို့ပဌုလုပ်ခဌင်သဖဌင့် အရေပဌာသကို ပိုမိုကျန်သမာသန်စလမ်သစေပဌီသ ဆဲလ်လူလိုင်၏အသလင်အပဌင်ကို လျော့နည်သစေပဌီသ သိသာထင်ရဟာသလာစေသည်။

သို့သော် ရေသောက်ရုံဖဌင့် cellulite လုံသဝဖယ်ရဟာသရန် မလုံလောက်ကဌောင်သ သတိပဌုသင့်သည်။
ပုံမဟန်လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ရန်၊ ကျန်သမာရေသနဟင့်ညီညလတ်သောအစာသအစာစာသရန်နဟင့် ဆေသလိပ်နဟင့်အရက်ကိုရဟောင်ကဌဉ်ရန်လည်သ အထောက်အကူဖဌစ်နိုင်သည်။
ထို့ကဌောင့်၊ ကျန်သမာသောလူနေမဟုပုံစံကို ကျင့်သုံသရန်နဟင့် ဆဲလ်လူလစ်ဖယ်ရဟာသရန် အခလင့်အလမ်သမျာသကို တိုသတက်ကောင်သမလန်လာစေရန်နဟင့် ယေဘုယျအာသဖဌင့် ကျန်သမာသောခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်သသိမ်သရန် နေ့စဉ်ရေကို လုံလောက်စလာသောက်သုံသရန် အကဌံပဌုထာသသည်။

ကိုယ်အလေသချိန်ကျခဌင်သက cellulite ကို လျော့ကျစေပါသလာသ။

အရေပဌာသအောက်ရဟိ အဆီနဟင့်အရည်မျာသစုပုံလာခဌင်သကို ကိုယ်စာသပဌုသည့် ဖဌစ်စဉ်တစ်ခုဖဌစ်သည့် cellulite ပဌဿနာကို လူမျာသစလာ ခံစာသနေရပဌီသ ၎င်သတို့သည် မျာသသောအာသဖဌင့် လိမ္မော်သီသကဲ့သို့ တောင်ကုန်သလေသမျာသ သို့မဟုတ် အရေသအကဌောင်သမျာသအသလင်ဖဌင့် ပေါ်လာတတ်ပါသည်။
Cellulite နဟင့်ပတ်သက်သော အဖဌစ်အမျာသဆုံသမေသခလန်သမျာသထဲမဟတစ်ခုမဟာ ကိုယ်အလေသချိန်လျဟော့ချခဌင်သသည် ၎င်သကိုလျဟော့ချရန် အမဟန်တကယ်အထောက်အကူပဌုနိုင်သလာသ။
ကသည်မဟာ အရေသကဌီသသောအချက်မျာသနဟင့် အသုံသဝင်သော အချက်အလက်အချို့ဖဌစ်သည်။

Ezoic
 • ကိုယ်အလေသချိန်လျဟော့ချခဌင်သသည် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကိုလျဟော့ချရန်အဓိကနည်သလမ်သမျာသထဲမဟတစ်ခုဖဌစ်သည်။
  ခန္ဓာကိုယ်မဟာ ပိုနေတဲ့အဆီတလေကို ဆုံသရဟုံသသလာသတဲ့အခါ၊ cellulite ဟာ သိသာထင်ရဟာသလာပဌီသ သိသာမဟုနည်သလာပါတယ်။
 • Cellulite ဆဲလ်မျာသတလင် စုဆောင်သထာသသော အဆီမျာသ ပါ၀င်ပဌီသ ကိုယ်အလေသချိန် လျဟော့ချသည့် လုပ်ငန်သစဉ် စတင်သောအခါတလင် အဆိုပါ ဆဲလ်မျာသသည် အရလယ်အစာသ လျော့နည်သလာပဌီသ အဆီနည်သလာသည်။
 • သင်ပုံမဟန်ကိုယ်လက်လဟုပ်ရဟာသမဟုလုပ်သည့်အခါ cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကိုတိုသတက်စေနိုင်သည်။
  သလေသနဟင့် အောက်ဆီဂျင် စီသဆင်သမဟုသည် ရောင်ရမ်သမဟုကို လျဟော့ချရန်နဟင့် အရေပဌာသ ပျော့ပျောင်သမဟုကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေသည့် နေရာကို တိုသလာစေသည်။Ezoic
 • ကျန်သမာရေသနဲ့ ညီညလတ်တဲ့ အစာသအစာမျိုသစုံကို စာသပဌီသ မဟန်ကန်တဲ့ ရေပမာဏကို သောက်သုံသဖို့လည်သ ကောင်သပါတယ်။
  ကအချက်မျာသသည် ခန္ဓာကိုယ်တလင်သ အဆိပ်အတောက်မျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသပဌီသ အသာသအရေ၏ အသလင်အပဌင်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေသည့် အခန်သကဏ္ဍမဟ ပါဝင်နိုင်သည်။
 • ကျန်သမာရေသနဲ့ ညီညလတ်တဲ့ စာသသောက်မဟု အမူအကျင့်ကို သေချာဖို့လည်သ အရေသကဌီသတယ်။
  သကဌာသဓာတ်၊ ပဌည့်ဝဆီနဟင့် ဆာသပါသော အစာသအစာမျာသ စာသသုံသခဌင်သကို လျဟော့ချခဌင်သသည် cellulite ၏ အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချရာတလင် အကျိုသပဌုနိုင်သည်။

အဆုံသစလန်အာသဖဌင့်၊ ကိုယ်အလေသချိန်လျဟော့ချခဌင်သသည် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကိုလျဟော့ချရန်အထောက်အကူဖဌစ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်သသည်တစ်ခုတည်သသောကုသမဟုမလိုအပ်ပါ။
ပုံမဟန်ကိုယ်လက်လဟုပ်ရဟာသမဟု၊ ကျန်သမာသောအစာသအစာနဟင့် လုံလောက်သောရေပမာဏကို ဆယ်လူလိုင်၏အသလင်အပဌင်ကိုမဌဟင့်တင်ရန်နဟင့် အရေပဌာသတစ်ခုလုံသကျန်သမာရေသကိုထိန်သသိမ်သရန် အကဌံပဌုထာသသည်။

ကိုယ်အလေသချိန်ကျခဌင်သက cellulite ကို လျော့ကျစေပါသလာသ။

နဟိပ်နယ်ခဌင်သက cellulite ကို လျော့ကျစေပါသလာသ။

cellulite လျဟော့ချခဌင်သသည် အမျိုသသမီသမျာသစလာကို ထိခိုက်စေသည့် အဖဌစ်မျာသပဌီသ စိတ်အနဟောက်အယဟက်ဖဌစ်စေသော ပဌဿနာတစ်ခုဖဌစ်သည်။
cellulite ဖယ်ရဟာသရန် လူသိမျာသပဌီသ အသုံသမျာသသော နည်သလမ်သမျာသထဲမဟ တစ်ခုမဟာ နဟိပ်နယ်ခဌင်သ သို့မဟုတ် နဟိပ်နယ်ခဌင်သ ဖဌစ်သည်။
cellulite လျဟော့ချရာမဟာ နဟိပ်နယ်ခဌင်သရဲ့ ထိရောက်မဟုကို သက်သေပဌနိုင်တဲ့ တိကျတဲ့ သိပ္ပံလေ့လာမဟုတလေ မရဟိပေမယ့် နဟိပ်နယ်ခဌင်သဟာ cellulite အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချရာမဟာ အကျိုသကျေသဇူသအချို့ရဟိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထာသအချို့ရဟိပါတယ်။

Ezoic

ဆဲလ်လူလစ်ကို လျဟော့ချရာတလင် နဟိပ်နယ်ပေသခဌင်သ၏ အကျိုသသက်ရောက်မဟုကို အလင်သပေသသည့် အချက်အချို့မဟာ အောက်ပါအတိုင်သ ဖဌစ်သည်။

 • နဟိပ်နယ်ပေသခဌင်သသည် သလေသစီသဆင်သမဟုကို တိုသစေပဌီသ ဆဲလ်လူလိုင်ကဌောင့် ထိခိုက်သည့်နေရာမျာသတလင် သလေသလည်ပတ်မဟုကို ကောင်သမလန်စေကာ အရေပဌာသ elasticity ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေပဌီသ cellulite စုဆောင်သမဟုကို လျဟော့ချပေသသည်ဟု ယုံကဌည်ကဌသည်။
 • အနဟိပ်ခန်သမျာသအတလင်သ အသုံသပဌုသော ဖိအာသသည် ထိခိုက်နေသောနေရာရဟိ အရည်မျာသနဟင့် အဆိပ်အတောက်မျာသစုပုံခဌင်သကို လျဟော့ချနိုင်ပဌီသ cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချပေသသည်။Ezoic
 • နဟိပ်နယ်ပေသခဌင်သသည် အရေပဌာသရောင်ရမ်သခဌင်သနဟင့် ရောင်ရမ်သခဌင်သမျာသကို လျော့ပါသစေပဌီသ ဆဲလ်လူလိုက်ကို လျဟော့ချပေသပဌီသ အရေပဌာသ၏အသလင်အပဌင်ကို တိုသတက်ကောင်သမလန်စေပါသည်။
 • နဟိပ်နယ်ပေသခဌင်သသည် တစ်သျဟူသဆဲလ်မျာသကို လဟုံ့ဆော်ပေသပဌီသ အရေပဌာသအတလင်သရဟိ ကော်လာဂျင်အဆင့်ကို တိုသမဌင့်စေပဌီသ ပျော့ပျောင်သမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ ဆဲလ်လူလိုင်၏အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်ပေသနိုင်ပါသည်။

အနဟိပ်သည် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကိုလျဟော့ချရာတလင်အကျိုသကျေသဇူသအချို့ရဟိသော်လည်သ၊ နဟိပ်နယ်ရုံဖဌင့် cellulite ကိုလုံသဝဖယ်ရဟာသရန်မလုံလောက်ကဌောင်သသတိပဌုရန်အရေသကဌီသသည်။
လူနေမဟုပုံစံပဌောင်သလဲခဌင်သ၊ လေ့ကျင့်ခန်သနဟင့် ကျန်သမာရေသနဟင့်ညီညလတ်သော အစာသအသောက်မျာသပါ၀င်သည့် အလုံသစုံ ကုသနည်သတစ်စိတ်တစ်ပိုင်သအဖဌစ် နဟိပ်နယ်ခဌင်သကို အသုံသပဌုခဌင်သသည် အကောင်သဆုံသဖဌစ်နိုင်သည်။
မည်သည့် cellulite ကုသမဟုကိုမဆို မလုပ်မီ၊ တစ်ညသချင်သနဟင့် သင့်လျော်သော အကဌံဉာဏ်မျာသအတလက် ကျန်သမာရေသစောင့်ရဟောက်မဟု ကျလမ်သကျင်ပညာရဟင်နဟင့် အမဌဲတလေ့ပါ။

Cellulite နဟင့် လျော့ရဲခဌင်သကဌာသက ကလာခဌာသချက်ကဘာလဲ။

Cellulite နဟင့် လျော့တလဲခဌင်သတို့သည် အရေပဌာသ၏အသလင်အပဌင်ကို ထိခိုက်စေသော အဖဌစ်မျာသသော ပဌဿနာနဟစ်ခုဖဌစ်သော်လည်သ ၎င်သတို့တလင် မတူညီသောလက္ခဏာမျာသနဟင့် အကဌောင်သရင်သမျာသရဟိသည်။
ကသည်မဟာ cellulite နဟင့် လျော့တလဲခဌင်သကဌာသ ကလာခဌာသချက်ဖဌစ်သည်။

cellulite-
• Cellulite သည် အရေပဌာသအောက်ရဟိ အဆီမျာသစုပုံနေသည့် တလယ်ဆက်အမျဟင်မျာသတလင် အပေါက်တစ်ခုကဌောင့်ဖဌစ်သည်။
• Cellulite သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်သတလင်မဆို ဖဌစ်ပလာသနိုင်သော်လည်သ ပေါင်နဟင့် တင်ပါသမျာသတလင် အဖဌစ်မျာသပါသည်။
• Cellulite သည် ချောမလေ့သော သို့မဟုတ် အေသခဲသောအသလင်အပဌင်ရဟိနိုင်ပဌီသ အရေသအကဌောင်သမျာသနဟင့် cellulite ၏လက္ခဏာမျာသနဟင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။
• အမျိုသသမီသမျာသနဟင့် အမျိုသသာသမျာသသည် cellulite ကဌောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်၊ ၎င်သသည် အသက် သို့မဟုတ် ကိုယ်အလေသချိန်နဟင့်သာမက မျိုသရိုသလိုက်ခဌင်သနဟင့် ယေဘုယျလူနေမဟုပုံစံနဟင့်လည်သ သက်ဆိုင်ပါသည်။

sag:
• Sagging သည် အရေပဌာသပျော့ပျောင်သမဟုကို လျော့ကျစေပဌီသ အဆီပိုမျာသစုပုံလာစေသည်။
• ညောင်သညာခဌင်သသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ မည်သည့်နေရာတလင်မဆို ဖဌစ်ပလာသနိုင်သော်လည်သ လက်မောင်သ၊ ဝမ်သဗိုက်၊ ပေါင်နဟင့် ရင်သာသတို့တလင် အဖဌစ်မျာသပါသည်။
• ညောင်သညာခဌင်သသည် ပျော့ပဌောင်သပဌီသ စေသကပ်သောအသလင်အပဌင် ဖဌစ်နိုင်ပဌီသ အရေပဌာသလျော့ရဲခဌင်သ သို့မဟုတ် အရေသအကဌောင်သမျာသနဟင့် ဆက်စပ်နေနိုင်ပါသည်။
• အရေပဌာသသည် သဘာဝအတိုင်သ တင်သမာမဟုနဟင့် ကျုံ့နိုင်မဟုတို့ ဆုံသရဟုံသသလာသသောကဌောင့် သိသိသာသာ ကိုယ်အလေသချိန်ကျခဌင်သ သို့မဟုတ် အိုမင်သရင့်ရော်ခဌင်သမျာသကို ခံစာသရသူမျာသတလင် ညောင်သညာခဌင်သသည် မျာသသောအာသဖဌင့် သက်ရောက်မဟုရဟိသည်။

Cellulite နဟင့် လျော့တလဲခဌင်သကို ကုသရန်အတလက် လူမျာသသည် မျဟတသောအာဟာရနဟင့် သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ခန်သမျာသအပါအဝင် ကျန်သမာသောလူနေမဟုပုံစံကို ကျင့်သုံသနိုင်သည်။
လေဆာ၊ နဟိပ်နယ်ခဌင်သ၊ သို့မဟုတ် အရေပဌာသ ကဌလချီခဌင်သ လုပ်ငန်သစဉ်မျာသကဲ့သို့သော အလဟကုန် ကုသမဟုမျာသအတလက် ရလေသချယ်စရာမျာသလည်သ ရဟိနိုင်ပါသည်။
သို့သော်၊ ၎င်သတို့အတလက် မဟန်ကန်သောကုသမဟုနဟင့် ပတ်သက်၍ ဆုံသဖဌတ်ချက်မချမီ ဆေသပညာရဟင်တစ်ညသနဟင့် တိုင်ပင်ရန်မဟာ အရေသကဌီသပါသည်။

နဟုတ်ခမ်သစုပ်ခဌင်သသည် cellulite ကိုဖယ်ရဟာသနိုင်ပါသလာသ။

Liposuction သည် ခေါင်သမာသော ခန္ဓာကိုယ်ရဟိ အဆီအနည်မျာသကို ဖယ်ရဟာသရန် အသုံသပဌုလေ့ရဟိသော ခလဲစိတ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။
liposuction သည် ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်သသဏ္ဍာန်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေပဌီသ အဆီမျာသကို လျဟော့ချရာတလင် ထိရောက်မဟုရဟိသော်လည်သ၊ ၎င်သသည် cellulite အပေါ် အကန့်အသတ်ရဟိသော သက်ရောက်မဟုရဟိနိုင်သည်ဟု သုတေသနအချို့က ညလဟန်ပဌထာသသည်။

 • Cellulite သည် အဆီပိုမျာသစုပုံခဌင်သ၊ သလေသကဌောမျာသ ဖိသိပ်ခဌင်သ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတလင်သရဟိ အဆိပ်အတောက်မျာသနဟင့် အရေပဌာသပါသလလဟာခဌင်သ အပါအဝင် အကဌောင်သရင်သမျာသစလာ၏ ရလဒ်ဖဌစ်သည်ဟု ကျလမ်သကျင်သူမျာသက အကဌံပဌုကဌသည်။
 • liposuction သည် အဆီမျာသကို ဖယ်ရဟာသရန်နဟင့် အရေပဌာသ၏ အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်ရန် ရည်ရလယ်သော်လည်သ ၎င်သသည် အခဌာသ cellulite ဖဌစ်စေသော အကဌောင်သရင်သမျာသကို ပစ်မဟတ်ထာသရာတလင် ထိရောက်မဟု မရဟိပေ။
 • ဆဲလ်လူလိုင်ပုံသဏ္ဍာန်ရဟိ အခဌာသဒဌပ်စင်မျာသကို ပစ်မဟတ်ထာသသည့် လေဆာဖဌင့် နဟိပ်နယ်ခဌင်သကဲ့သို့သော ဆဲလ်လူလိုင်ကို ကုသရန်အသုံသပဌုသည့် အခဌာသနည်သလမ်သမျာသရဟိပါသည်။
 • ကဖိန်သဓာတ်၊ ဗီတာမင်မျာသနဟင့် emollients ကဲ့သို့သော ဆေသဘက်ဆိုင်ရာပဌင်ဆင်မဟုမျာသတလင် တလေ့ရသော သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ၏ ရဟုပ်ထလေသမဟုသည် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်လာစေရန်အတလက် အထောက်အကူဖဌစ်နိုင်သည်။Ezoic

ယေဘူယျအာသဖဌင့်၊ နဟုတ်ခမ်သစုပ်ခဌင်သသည် cellulite အတလက် စံပဌ ကုထုံသမဟုတ် ဘဲ cellulite ကဌောင့် ပျက်စီသနေသော အရေပဌာသ၏ ပုံပန်သသလင်ပဌင်ကို တိုသတက်ကောင်သမလန်လာစေရန် အခဌာသနည်သလမ်သမျာသကို အသုံသချခဌင်သသည် ပိုကောင်သပါသည်။
cellulite ကုသမဟုနဟင့် ပတ်သက်၍ ဆုံသဖဌတ်ချက်မချမီ ဆေသပညာရဟင်နဟင့် တိုင်ပင်ရန် အမဌဲအကဌံပဌုထာသသည်။

cellulite ၏အသလင်အပဌင်၏အကဌောင်သရင်သမျာသဘာတလေလဲ?

အမျိုသသမီသမျာသ ကဌုံတလေ့ရလေ့ရဟိသည့် ပဌဿနာတစ်ခုမဟာ အရေပဌာသမျက်နဟာပဌင်အောက်ရဟိ အဆီနဟင့် အရည်မျာသစုဝေသနေသည့် cellulite အသလင်အပဌင်ဖဌစ်ပဌီသ အရေပဌာသပေါ်ရဟိ အရေသအကဌောင်သမျာသနဟင့် ရောင်ခဌယ်မဟုမျာသ ဖဌစ်ပေါ်လာစေသည်။
Cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကိုဖဌစ်ပေါ်စေသည့်အကဌောင်သရင်သမျာသစလာရဟိပဌီသ၊

• မျိုသရိုသလိုက်ခဌင်သ- အချို့သောအမျိုသသမီသမျာသသည် ဆဲလ်လူလိုင်၏အသလင်အပဌင်ကို ပိုခံရနိုင်သောကဌောင့် အရေပဌာသ၏အရောင်ခဌယ်မဟုတလင် အလလန်ရဟင်သလင်သသောအရောင်ခဌယ်မဟုမျာသ သို့မဟုတ် မူမမဟန်မဟုမျာသရဟိနိုင်သောကဌောင့် မျိုသရိုသဗီဇဆိုင်ရာအချက်မျာသသည် ဆဲလ်လူလစ်၏အသလင်အပဌင်တလင် အခန်သကဏ္ဍတစ်ခုမဟပါဝင်နိုင်သည်။

Ezoic

• ဟော်မုန်သအပဌောင်သအလဲမျာသ- ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ မီသဖလာသစဉ် သို့မဟုတ် သလေသဆုံသချိန်မျာသတလင် ဖဌစ်ပေါ်သောပဌောင်သလဲမဟုမျာသကဲ့သို့သော ခန္ဓာကိုယ်တလင်သ ဟော်မုန်သပဌောင်သလဲမဟုမျာသသည် ဆဲလ်လူလစ် ဖဌစ်နိုင်ခဌေကို တိုသလာစေနိုင်သည်။

• ကိုယ်အလေသချိန်တိုသခဌင်သ- လျင်မဌန်စလာ ကိုယ်အလေသချိန်တိုသခဌင်သ သို့မဟုတ် အဝလလန်ခဌင်သသည် အရေပဌာသအောက်ရဟိ အဆီမျာသ တိုသလာခဌင်သကဌောင့် တစ်သျဟူသမျာသ ပုံပျက်ခဌင်သနဟင့် အရေသအကဌောင်သမျာသ ပေါ်လာခဌင်သတို့ကဌောင့် ဆဲလ်လူလိုင် ဖဌစ်နိုင်ခဌေကို တိုသလာစေပါသည်။

• ကျန်သမာရေသနဟင့်မညီညလတ်သောနေထိုင်မဟုပုံစံ- ကျန်သမာရေသနဟင့်မညီညလတ်သောလူနေမဟုပုံစံကို လိုက်နာခဌင်သသည် ဆေသလိပ်သောက်ခဌင်သ၊ အာဟာရမမျဟတခဌင်သနဟင့် ပုံမဟန်လေ့ကျင့်ခန်သမလုပ်ခဌင်သကဲ့သို့သော cellulite ဖဌစ်နိုင်ချေကို တိုသလာစေနိုင်သည်။

Ezoic

• တင်သမာမဟုနဟင့် စိတ်ပိုင်သဆိုင်ရာ ဖိစီသမဟု- စိတ်ပိုင်သဆိုင်ရာ တင်သမာမဟုနဟင့် စိတ်ပိုင်သဆိုင်ရာ ဖိစီသမဟုမျာသသည် cellulite ဖဌစ်နိုင်ခဌေကို တိုသမဌင့်လာစေသည်ဟု ယုံကဌည်ကဌသည်။

ဆဲလ်လူလစ်ကို အပဌီသတိုင်ဖယ်ရဟာသပစ်ရန် သေချာသောနည်သလမ်သမျာသမရဟိသော်လည်သ အချို့သောနည်သလမ်သမျာသသည် သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ခန်သ၊ ကျန်သမာရေသနဟင့်ညီညလတ်သောအစာသအစာစာသခဌင်သ၊ ရေလုံလောက်စလာသောက်ခဌင်သ၊ ဆေသလိပ်သောက်ခဌင်သမဟရဟောင်ကဌဉ်ခဌင်သနဟင့် အထူသပဌုအသာသအရေထိန်သသိမ်သခဌင်သထုတ်ကုန်မျာသအသုံသပဌုခဌင်သစသည့် ၎င်သ၏အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချနိုင်သည်။

cellulite နဟင့် stretch mark ကလာခဌာသချက်ကဘာလဲ။

cellulite နဟင့် stretch mark အကဌာသ ကလာခဌာသချက်မျာသစလာရဟိသည်။
၎င်သတို့နဟစ်ညသကို သာမန်မျက်စိဖဌင့် ခလဲခဌာသပဌောရန် ခက်ခဲနိုင်သော်လည်သ တစ်ခုစီအတလက် ထူသခဌာသသော လက္ခဏာအချို့ရဟိသည်။
ကသည်မဟာ ၎င်သတို့အကဌာသ ခဌာသနာသချက်မျာသဖဌစ်သည်-

Ezoic

cellulite-

 • Cellulite သည် အရေပဌာသအောက်ရဟိ အဆီအစုအဝေသဖဌစ်ပဌီသ အရေပဌာသကို လဟုပ်ရမ်သခဌင်သ သို့မဟုတ် ကလဲအက်ခဌင်သမျာသ ဖဌစ်စေသည်။
 • ပေါင်၊ တင်ပါသနဟင့် ဝမ်သဗိုက်ကဲ့သို့သော အဆီမျာသစုပုံနေသည့်နေရာမျာသတလင် အဖဌစ်မျာသပါသည်။Ezoic
 • အရေပဌာသ၏ ပုံပန်သသဏ္ဌာန်အပေါ် သက်ရောက်မဟုရဟိနိုင်ပဌီသ မညီမညာဖဌစ်ပဌီသ ပုံမမဟန်ဖဌစ်စေနိုင်သည်။
 • Cellulite သည် အလဟကုန်ပဌဿနာတစ်ခုမျဟသာဖဌစ်ပဌီသ ကျန်သမာရေသပဌဿနာမျာသကို မဖဌစ်စေပါ။

အကဌောအမဟတ်-

 • အရေပဌာသကို လျင်မဌန်စလာ ချဲ့ထလင်ခဌင်သ သို့မဟုတ် ကျုံ့ခဌင်သတို့ကဌောင့် အရေပဌာသမျက်ရည်ကျလာသောအခါတလင် အကဌောပဌတ်ခဌင်သ ဖဌစ်ပေါ်သည်။
 • ကဌီသကောင်ဝင်စ သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရဟိစဥ်အချိန်မျာသတလင် သို့မဟုတ် လျင်မဌန်စလာ ကိုယ်အလေသချိန်တိုသလာချိန်တလင် အကဌောပဌတ်ခဌင်သဖဌစ်ပေါ်နိုင်သည်။
 • အကဌောပဌတ်ခဌင်သတစ်ခုသည် အရေပဌာသပေါ်တလင် အလျာသလိုက် သို့မဟုတ် အလျာသလိုက်မျဉ်သမျာသအဖဌစ် ပေါ်လာပဌီသ ၎င်သ၏အရောင်သည် ပတ်ဝန်သကျင်အရေပဌာသ၏အရောင်နဟင့် ကလဲပဌာသနိုင်ပါသည်။
 • ၎င်သတို့သည် နာကျင်ခဌင်သ သို့မဟုတ် နာကျင်မဟုကို မဖဌစ်စေသော်လည်သ အချို့သောသူမျာသသည် ၎င်သတို့၏ အသလင်အပဌင်အပေါ် ယုံကဌည်မဟု ကင်သမဲ့ခဌင်သ ကဌုံတလေ့ရတတ်သည်။

သိသိသာသာ၊ cellulite နဟင့် stretch marks မျာသသည် မတူညီသော အကဌောင်သရင်သမျာသနဟင့် ကုသမဟုမျာသရဟိသည်။
သို့သော်၊ အချို့သော ထုတ်ကုန်မျာသနဟင့် လုပ်ထုံသလုပ်နည်သမျာသသည် အရေပဌာသနဟိပ်နယ်ခဌင်သ၊ အာဟာရဖဌည့်ခရင်မ်မျာသအသုံသပဌုခဌင်သ၊ ကျန်သမာသောအာဟာရနဟင့် ပုံမဟန်လေ့ကျင့်ခန်သစသည့် နဟစ်မျိုသလုံသ၏အသလင်အပဌင်ကို တိုသတက်စေရန်အတလက် အသုံသပဌုနိုင်သည်။
မည်သည့်အဆင့်ကိုမျဟ မလုပ်ဆောင်မီ သင့်အခဌေအနေအတလက် စိတ်ကဌိုက်အကဌံဉာဏ်နဟင့် ကုသမဟုမျာသရယူရန် အရေပဌာသဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ခဌင်သသည် အကောင်သဆုံသဖဌစ်သည်။

ကော်ဖီသောက်ခဌင်သက cellulite ကိုတိုသပလာသစေသလာသ။

ကော်ဖီသောက်ခဌင်သ၏ cellulite အပေါ်အကျိုသသက်ရောက်မဟုနဟင့် ပတ်သက်၍ အယူအဆမျာသစလာရဟိသည်။
Cellulite သည် ခန္ဓာကိုယ်တလင်သရဟိ အဆီခဲမျာသစုပုံနေသည့်နေရာမျာသဖဌစ်ပဌီသ အရေပဌာသမညီညာသောအသလင်အပဌင်နဟင့် မလိုလာသအပ်သော လဟိုင်သဂယက်မျာသကို ပေသစလမ်သသည်။
နောက်ထပ်လေ့လာမဟုမျာသပဌုလုပ်ရန် တောင်သဆိုသည့် ကအကဌောင်သအရာနဟင့်ပတ်သက်၍ အကန့်အသတ်ရဟိသော သုတေသနပဌုမဟုမျာသရဟိသော်လည်သ ကော်ဖီသောက်ခဌင်သသည် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကို အချို့သောနည်သလမ်သဖဌင့် အကျိုသသက်ရောက်နိုင်ကဌောင်သ အထောက်အထာသမျာသနဟင့် ယူဆချက်အချို့ရဟိသည်။
ကအကဌောင်သအရာအတလက် အဓိကအချက်အချို့ကို မီသမောင်သထိုသပဌပါမည်။

• ကဖိန်သဓာတ်၏အကျိုသသက်ရောက်မဟု- ကော်ဖီတလင် ကဖင်သဓာတ်သည် အဓိကပါဝင်ပစ္စည်သဖဌစ်ပဌီသ သလေသစီသဆင်သမဟုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပဌီသ သလေသလဟည့်ပတ်မဟုကို ကောင်သမလန်စေသည့် လဟုံ့ဆော်ပစ္စည်သအဖဌစ် သတ်မဟတ်သည်။
ထို့ကဌောင့် ကော်ဖီသောက်ခဌင်သကဌောင့် ဖဌစ်ပေါ်လာသော ယာယီရောင်ရမ်သမဟုအချို့သည် ပစ်မဟတ်နေရာမျာသတလင် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချပေသနိုင်သည်။
• Antioxidant ဂုဏ်သတ္တိမျာသ- ကော်ဖီတလင် polyphenols နဟင့် caffeine acid ကဲ့သို့သော antioxidant ဒဌပ်ပေါင်သမျာသပါ၀င်ပဌီသ ခန္ဓာကိုယ်တလင်သ ရောင်ရမ်သမဟုကို လျဟော့ချပေသနိုင်သည်။
ထို့ကဌောင့်၊ ပတ်ဝန်သကျင်ရဟိဆဲလ်မျာသ ရောင်ရမ်သခဌင်သကို လျဟော့ချရာတလင် ကဒဌပ်ပေါင်သမျာသ၏ အကျိုသသက်ရောက်မဟုကဌောင့် cellulite ၏ အသလင်အပဌင်ကို အပဌုသဘော သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
• lipid ဇီဝဌဖစ်ပျက်မဟုအပေါ်သက်ရောက်မဟု- ကဖိန်သဓာတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်တလင်သရဟိ lipid ဇီဝဌဖစ်ပျက်မဟုကို အကျိုသသက်ရောက်နိုင်သည်ဟု သုတေသနအချို့က အကဌံပဌုထာသသော်လည်သ ကအကျိုသသက်ရောက်မဟုအတလက် ယန္တရာသသည် လုံလောက်စလာရဟင်သလင်သမဟုမရဟိသော်လည်သ၊
ကဖိန်သဓာတ်သည် အဆီဆဲလ်မျာသအတလင်သ ဇီဝဌဖစ်ပျက်မဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသနိုင်ပဌီသ အချို့ကိစ္စမျာသတလင် cellulite ဧရိယာမျာသတလင် အဆီမျာသစုပုံခဌင်သကို လျော့နည်သသလာသစေသည်ဟု ယုံကဌည်ကဌသည်။

ရရဟိနိုင်သောအထောက်အထာသမျာသရဟိသော်လည်သ၊ ကရလဒ်မျာသသည် ခိုင်လုံမဟုမရဟိသည့်အပဌင် ပိုမိုယုံကဌည်စိတ်ချရသော သိပ္ပံနည်သကျလေ့လာမဟုမျာသ လိုအပ်ကဌောင်သ မဟတ်သာသထာသရပါမည်။
ထို့အပဌင်၊ မျိုသရိုသလိုက်ခဌင်သ၊ အစာသအသောက်နဟင့် လူနေမဟုပုံစံစသည့် ယေဘူယျအာသဖဌင့် cellulite ၏အသလင်အပဌင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အခဌာသအကဌောင်သရင်သမျာသရဟိပါသည်။
ထို့ကဌောင့်၊ အထူသသဖဌင့် ကဖင်သဓာတ်ပါသော အချိုရည်မျာသကို သောက်သုံသပဌီသ အရေပဌာသတစ်ခုလုံသ၏ အရည်အသလေသကို မဌဟင့်တင်ရန် ကျန်သမာသောလူနေမဟုပုံစံကို တည်ဆောက်ရန် ကဌိုသပမ်သသည့်အခါတလင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ကျန်သမာရေသအတိုင်ပင်ခံထံ အမဌဲပဌသရန် အကဌံပဌုအပ်ပါသည်။

သဲလလန်စ

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *