Nivea whitening lotion ကို ဘယ်သူက စမ်သသုံသကဌည့်ပဌီသ Nivea soft cream က အဆီပဌန်တဲ့အသာသအရေအတလက် သင့်တော်လဲ?

မိုဟာမက် ရဟာကာဝီ
2023-08-08T18:36:01+00:00
ငါ့အတလေ့အကဌုံ
မိုဟာမက် ရဟာကာဝီစစ်ဆေသပဌီသ: Mostafa၂ يوليو ၂၀၂၁နောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော 4 လ

Nivea lightening lotion ကို ဘယ်သူတလေ စမ်သသုံသခဲ့လဲ။

Nivea Whitening Lotion ကို နောက်ဆုံသ အလဟပဌင်စဉ်မဟာ စမ်သသုံသဖူသသူတလေက အသာသအရေအပေါ် အံ့သဌစရာကောင်သတဲ့ အကျိုသကျေသဇူသတလေနဲ့ ကောင်သမလန်တဲ့ အကျိုသသက်ရောက်မဟုတလေကို သတိထာသမိခဲ့ကဌပါတယ်။
ကသည်မဟာ ကကောင်သမလန်သောထုတ်ကုန်နဟင့်ပတ်သက်သော အဓိကမဟတ်စုအချို့ဖဌစ်သည်။

 • Nivea Fairness Lotion သည် အသာသအရည်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေပဌီသ အသာသအရေကို ကဌည်လင်ဝင်သပလိုသူမျာသအတလက် အကောင်သဆုံသရလေသချယ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • ကထုတ်ကုန်သည် အရေပဌာသကို ဘေသကင်သကင်သနဟင့် ထိထိရောက်ရောက် တောက်ပစေမည့် သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ကဌလယ်ဝသော ထိရောက်သောဖော်မဌူလာကို ပါရဟိသည်။Ezoic
 • ဒီဆေသရည်ကိုအသုံသပဌုခဌင်သက အထောက်အကူဖဌစ်စေပါတယ်။ အသာသအရောင် ပေါင်သစပ်ခဌင်သ။ အမည်သစက်မျာသနဟင့် အရောင်ခဌယ်ခဌင်သမျာသကို လျော့ပါသစေပါသည်။
 • Nivea lotion သည် ပေါ့ပါသပဌီသ အလလယ်တကူ စုပ်ယူနိုင်သော ဖော်မဌူလာရဟိပဌီသ နေ့စဉ်အသုံသပဌုရန် သင့်လျော်ပဌီသ အရေပဌာသပေါ်တလင် လိမ်သရလလယ်ကူစေသည်။
 • ဒီ lotion က အသာသအရေကို နက်ရဟိုင်သစလာ ရေဓာတ်ဖဌည့်ပေသပဌီသ သိသိသာသာ တောက်ပပဌီသ နူသညံ့စေပါတယ်။Ezoic
 • ကထုတ်ကုန်သည် အရေပဌာသဆဲလ်မျာသ ပဌန်လည်မလေသဖလာသရန်နဟင့် ကျန်သမာသန်စလမ်သသော အသာသအရေကို ပံ့ပိုသပေသသည့် ဆဲလ်အသစ်ပဌန်လည်ဖဌစ်ပေါ်မဟုကို လဟုံ့ဆော်ပေသသည်။
 • NIVEA Fairness Lotion သည် သင်၏နေ့စဉ် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုပုံစံတလင် လလယ်ကူစလာ ပေါင်သစပ်နိုင်ပဌီသ နေ့ရောညပါ အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။
 • အတိုချုပ်ပဌောရလျဟင် သင်သည် သင့်အာသ တောက်ပပဌီသ ညီညာသော အသာသအရည်ကို ပေသစလမ်သနိုင်သော ဘေသကင်သပဌီသ ထိရောက်သော အသာသအရေကို တောက်ပစေသော ထုတ်ကုန်ကို ရဟာဖလေနေပါက Nivea Lightening Lotion သည် သင့်အတလက် ပဌီသပဌည့်စုံသော ရလေသချယ်မဟုဖဌစ်သည်။Ezoic
Nivea အဖဌူလိမ်သဆေသ

Nivea lotion က ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖဌူစင်စေသလာသ။

လူမျာသစလာသည် ၎င်သတို့၏ အသာသအရည်ကို ဖဌူစင်ဝင်သပလာစေရန်အတလက် သံသယဖဌစ်စရာမလိုဘဲ အချို့သော Nivea lotion ၏ ထိရောက်မဟုကို အံ့ဩမိပေမည်။
သို့သော် အရေပဌာသသည် လူတစ်ညသနဟင့်တစ်ညသ မတူညီကဌောင်သ ကျလန်ုပ်တို့နာသလည်ထာသရမည် ဖဌစ်ပဌီသ ထုတ်ကုန်၏အကျိုသသက်ရောက်မဟုသည် လူနဟင့်သူ၏တစ်ညသချင်သအခဌေအနေအရသာ ကလဲပဌာသနိုင်သည်။

တကယ်တော့ Nivea သည် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်သတလင် ထိပ်တန်သအမဟတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ အသာသအရေကို စိုစလတ်စေပဌီသ အာဟာရဖဌစ်စေရန် ရည်ရလယ်သည့် ထုတ်ကုန်မျာသစလာကို ပံ့ပိုသပေသပါသည်။
ကဌည်လင်တောက်ပတဲ့ အသာသအရေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Nivea lotion က ရလေသချယ်မဟုကောင်သတစ်ခုပါ။

Nivea lotion ကို ပုံမဟန်အသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ တောက်ပမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်၊ ကျလန်ုပ်တို့သည် ခန္ဓာကိုယ်ကို ချက်ချင်သဖဌူစင်စေနိုင်သည့် အံ့ဖလယ်အသုံသအဆောင်ပစ္စည်သတစ်ခုမျဟ မရဟိသည်ကို သတိပဌုရမည်ဖဌစ်သည်။
အရေပဌာသရဟိ အရောင်ကလဲပဌာသမဟုသည် မျိုသရိုသလိုက်ခဌင်သနဟင့် နေရောင်ခဌည်ထိတလေ့မဟုနဟင့် အခဌာသကျန်သမာရေသပဌဿနာမျာသကဲ့သို့သော မျိုသရိုသလိုက်ခဌင်သကဌောင့် ဖဌစ်နိုင်ကဌောင်သ သတိရသင့်သည်။

Ezoic

ထို့ကဌောင့် ထိရောက်ပဌီသ ရေရဟည်တည်တံ့သော ရလဒ်မျာသရရဟိရန် NIVEA လိမ်သဆေသမျာသ ပါဝင်သော ပဌည့်စုံသော အသာသအရေထိန်သနည်သကို လိုက်နာရန်၊ နေရောင်နဟင့် အလလန်အကျလံ ထိတလေ့ခဌင်သကို ရဟောင်ကဌဉ်ရန်၊ နေရောင်ကာခရင်မ်ကို အသုံသပဌုပါ၊ ကျန်သမာရေသနဟင့် ညီညလတ်သော အစာသအသောက်ကို စာသသုံသရန်နဟင့် ဆေသလိပ်သောက်ခဌင်သကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရဟိသော အလေ့အထမျာသကို ရဟောင်ကဌဉ်ရပါမည်။

Nivea သည် အရည်အသလေသမဌင့် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်မျာသကို ပံ့ပိုသပေသထာသပဌီသ စာသသုံသသူမျာသ၏ လိုအပ်ချက်မျာသကို ဖဌည့်ဆည်သပေသနိုင်ရန် အမဌဲကဌိုသစာသနေပါသည်။
ကျန်သမာပဌီသ အစိုဓာတ်ရရဟိရန် NIVEA lotion ကို ဆက်လက်အသုံသပဌုနိုင်ပဌီသ အချိန်ကဌာလာသည်နဟင့်အမျဟ သင့်အသာသအရေ၏ အသလင်အပဌင်ကို သိသိသာသာ ပဌောင်သလဲလာနိုင်သည်။

Nivea lotion က မျက်နဟာအတလက် အသုံသဝင်လာသ?

Nivea Whitening Lotion သည် အသာသအရေကို တောက်ပစေသော အာနိသင်ကဌောင့် နာမည်ကဌီသသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ဒီ lotion က မျက်နဟာအတလက် ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်မဟု ရဟိလဲ ဆိုတာ မေသစရာ ဖဌစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကသည်မဟာ Nivea Fairness Lotion သည် မျက်နဟာနဟင့် သင့်တော်ခဌင်သ ရဟိ၊ မရဟိ နာသလည်နိုင်စေမည့် အချက်အချို့ ဖဌစ်ပါသည်။

Ezoic

• ထိရောက်သောဖော်မဌူလာ- NIVEA Whitening Lotion တလင် အသာသအရေကို ကဌည်လင်စေပဌီသ အမည်သစက်မျာသ လျော့ပါသစေရန် လုပ်ဆောင်ပေသသည့် အစလမ်သထက်သော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပေါင်သစပ်ပါဝင်ပါသည်။
အချိန်ကဌာလာတာနဲ့အမျဟ မျက်နဟာဟာ ပိုအရေသအကဌောင်သတလေဖဌစ်လာနိုင်ပဌီသ ပိုဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်တာကဌောင့် lotion မဟာ အရေပဌာသကျန်သမာရေသကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ သဘာဝအတိုင်သ ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်သသိမ်သပေသမယ့် အစိုဓာတ်ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်နေဖို့ အရေသကဌီသပါတယ်။

• မတူညီသောအမျိုသအစာသမျာသရရဟိနိုင်မဟု- NIVEA Whitening Lotion သည် မတူညီသောအသာသအရေအမျိုသအစာသမျာသအတလက် အထူသထုတ်လုပ်ထာသသည့် အမျိုသအစာသမျာသစလာဖဌင့် ရရဟိနိုင်ပါသည်။
ကအမျိုသအစာသမျာသကို ခဌောက်သလေ့ခဌင်သ၊ အမည်သစက် သို့မဟုတ် အရေသအကဌောင်သမျာသကဲ့သို့သော အရေပဌာသလိုအပ်ချက်မျာသနဟင့် ပဌဿနာမျာသအလိုက် အမျိုသအစာသခလဲခဌာသထာသပါသည်။
သင့်မျက်နဟာအသာသအရေအမျိုသအစာသနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Nivea fairness lotion ကို သင်ရဟာတလေ့နိုင်ပါတယ်။

• အသုံသပဌုပုံ- NIVEA Whitening Face Lotion ထုပ်ပိုသမဟုပါ ညလဟန်ကဌာသချက်အတိုင်သ အသုံသပဌုသင့်သည်။
ထုတ်ကုန်အမဌောက်အမဌာသအသုံသမပဌုရန်၊ မျက်လုံသဧရိယာကို ရဟောင်ရဟာသရန် အရေပဌာသပေါ်သို့ ညင်သာစလာ လိမ်သပေသရပါမည်။
သင့်တလင် ထိခိုက်လလယ်သော အရေပဌာသ သို့မဟုတ် ဓာတ်မတည့်မဟု လက္ခဏာမျာသ ပိုဆိုသလာပါက၊ ကထုတ်ကုန်ကို အသုံသမပဌုမီ ကျလမ်သကျင်ပညာရဟင်နဟင့် တိုင်ပင်ရန် အကောင်သဆုံသဖဌစ်သည်။

Ezoic

• သင့်လျော်သောကန့်သတ်ချက်- NIVEA Whitening Lotion သည် ပဌင်သထန်သော အရေပဌာသပဌဿနာမျာသအတလက် ပျောက်ဆေသမဟုတ်ကဌောင်သ အမဌဲသတိရပါ။
သင့်တလင် အနဟောက်အယဟက်ဖဌစ်စေသော သို့မဟုတ် နာတာရဟည် အရေပဌာသပဌဿနာမျာသရဟိပါက၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆို အသုံသမပဌုမီ အရေပဌာသဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ရန် အကောင်သဆုံသဖဌစ်သည်။

အဆုံသစလန်အာသဖဌင့် Nivea Lightening Lotion သည် အသာသအရေကို တောက်ပစေခဌင်သအတလက် ရေပန်သစာသသော ရလေသချယ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်သော်လည်သ ၎င်သ၏အသုံသပဌုမဟုသည် မျက်နဟာပေါ်တလင် အသုံသပဌုသည့်အခါ ဂရုစိုက်မဟုနဟင့် သင့်လျော်သော ဂရုစိုက်မဟုတို့ လိုအပ်ပါသည်။
၎င်သကိုအသုံသမပဌုမီ အသုံသပဌုရန် ညလဟန်ကဌာသချက်မျာသကို ပဌန်လည်သုံသသပ်ပဌီသ အရေပဌာသ၏သေသငယ်သောဧရိယာတလင် အာရုံခံနိုင်စလမ်သစမ်သသပ်မဟုပဌုလုပ်ရန် အကဌံပဌုအပ်ပါသည်။
ဆိုသရလာသသော တုံ့ပဌန်မဟုမျာသ ဖဌစ်ပေါ်ပါက ထုတ်ကုန်အသုံသပဌုမဟုကို ရပ်တန့်သင့်ပဌီသ အထူသကု အလဟပဌင်သမာသနဟင့် တိုင်ပင်ဆလေသနလေသသင့်သည်။

အသာသအရေ ကဌည်လင်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကဌာလဲ။

 • အသာသအရေ တောက်ပလာခဌင်သသည် စိတ်ရဟည်သည်သခံမဟုနဟင့် အဆက်မပဌတ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်သစဉ်တစ်ခုဖဌစ်သည်။Ezoic
 • မဌင်သာသောရလဒ်မျာသပေါ်လာရန် အချိန်ကဌာမဌင့်လေ့ရဟိပဌီသ လူတစ်ညသနဟင့်တစ်ညသ ကလဲပဌာသနိုင်သည်။
 • တောက်ပသည့်အချိန်သည် မူလအသာသအရေအရောင်နဟင့် လက်ရဟိအရေပဌာသအခဌေအနေအပါအဝင် အကဌောင်သရင်သမျာသစလာပေါ်တလင်မူတည်သည်။
 • ကဌည်လင်ပဌတ်သာသသောရလဒ်ရရဟိရန် ၄-၆ ပတ်အတလင်သ တောက်ပလာနိုင်သည်။Ezoic
 • လူတစ်ညသသည် ၎င်သ၏အသာသအရေအရောင်ကို လုံသဝကျေနပ်မဟုမခံစာသရမီ အကဌိမ်မျာသစလာ လိုအပ်နိုင်သည်။
 • အသာသအရေကို ကဌည်လင်ဝင်သပလာစေရန်အတလက် မတူညီသော ကုသမဟုမျာသနဟင့် ထုတ်ကုန်မျာသစလာ ရဟိပဌီသ ၎င်သတို့သည် မည်မျဟထိရောက်ပဌီသ ရလဒ်မျာသ လျင်မဌန်စလာ ထလက်ပေါ်လာသည်ကို ထုတ်ကုန်တစ်ခုနဟင့်တစ်ခု ကလဲပဌာသပါသည်။
 • အရေပဌာသအရောင်ကို ကဌာရဟည်ထိန်သထာသရန် ပုံမဟန်စောင့်ရဟောက်မဟုအစီအစဉ်နဟင့် နေရောင်ခဌည်ကာကလယ်မဟုတို့ကို အသုံသပဌုရန်လည်သ လိုအပ်ပါသည်။Ezoic

ဒါကဌောင့် အသာသအရေကို တောက်ပစေဖို့အတလက် စိတ်ရဟည်သည်သခံပဌီသ လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုရဖို့ စောင့်မျဟော်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နဟေသကလေသခဌင်သ၊ သင့်အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုကို ပဌန်လည်သုံသသပ်ပဌီသ ပိုမိုကောင်သမလန်မဌန်ဆန်သောရလဒ်မျာသရရဟိရန် မဟန်ကန်သောထုတ်ကုန်မျာသကို အသုံသပဌုသင့်သည်။

ခရင်မ်နဲ့ lotion ကလာခဌာသချက်ကဘာလဲ။

လိမ်သဆေသမျာသနဟင့် လိမ်သဆေသမျာသကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်မျာသအပါအဝင် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုအတလက် ရလေသချယ်စရာမျာသစလာရဟိသည်။
ကထုတ်ကုန်နဟစ်ခု၏ ပဌင်ပမျက်နဟာပဌင်သည် အနည်သငယ်ဆင်တူသော်လည်သ ၎င်သတို့သည် ရဟုထောင့်မျာသစလာတလင် ကလဲပဌာသပါသည်။
ဒါကတော့ ခရင်မ်နဲ့ lotion တို့ရဲ့ အဓိက ကလာခဌာသချက်ပါ။

 • ပေါင်သစပ်ဖလဲ့စည်သမဟု- ခရင်မ်တစ်ခုတလင် မျာသသောအာသဖဌင့် ဆီ၊ သလာသဖုံသနဟင့် အဆီမျာသပါဝင်ပဌီသ ၎င်သကို စုစည်သပဌီသ အနည်သငယ်ပျစ်စေပါသည်။
  Lotion တလင် မျာသသောအာသဖဌင့် ရေနဟင့် အစိုဓာတ်နဟင့် ပေါ့ပါသသော အရာမျာသ ရောနဟောပါဝင်ပဌီသ အရည်နဟင့် အလလယ်တကူ စုပ်ယူနိုင်စေပါသည်။Ezoic
 • အရေပဌာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသနိုင်ခဌင်သ- ၎င်သ၏ဖလဲ့စည်သမဟုကဌောင့်၊ ခရင်မ်သည် အရေပဌာသကို နက်ရဟိုင်သသောရေဓာတ်ကို ပေသစလမ်သနိုင်ပဌီသ lotion သည် အရေပဌာသကို ပိုမိုပေါ့ပါသပဌီသ လျင်မဌန်သောပုံစံဖဌင့် စိုစလတ်စေသည်။
 • ရည်ရလယ်အသုံသပဌုခဌင်သ- ခရင်မ်သည် ခဌောက်သလေ့သော သို့မဟုတ် အလလန်ခဌောက်သလေ့သောအသာသအရေမျာသအတလက် သင့်လျော်ပဌီသ နက်ရဟိုင်သသောနဟစ်သိမ့်မဟုနဟင့် အဟာရဓာတ်ကို ပေသစလမ်သသောကဌောင့်ဖဌစ်သည်။
  Lotion ကတော့ ပုံမဟန် (သို့) ပေါင်သစပ်အသာသအရည်အတလက် သင့်လျော်ပဌီသ အဆီပဌန်ခဌင်သမရဟိဘဲ သင့်လျော်သောရေဓာတ်ကို ပေသစလမ်သနိုင်သောကဌောင့်ဖဌစ်သည်။
 • အနံ့ထိန်သထာသမဟု- ခရင်မ်တစ်ခုသည် ပိုမိုလေသလံသောရနံ့နဟင့် ခရင်မ်အသလင်အပဌင်ရဟိနိုင်သော်လည်သ lotion သည် မျာသသောအာသဖဌင့် ပိုမိုပေါ့ပါသသောရနံ့ရဟိပဌီသ အရေပဌာသထဲသို့ ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်မည်ဖဌစ်သည်။Ezoic
 • အရလယ်အစာသ- ခရင်မ်ကို သေသငယ်ပဌီသ စုစည်သထာသသော ကလန်တိန်နာမျာသတလင် မျာသသောအာသဖဌင့် ရနိုင်သော်လည်သ lotion သည် အမျာသအာသဖဌင့် ပိုကဌီသပဌီသ အပျစ်နည်သသော ကလန်တိန်နာမျာသတလင် ပါလာပါသည်။

အဆုံသစလန်အာသဖဌင့်၊ ခရင်မ် သို့မဟုတ် ဆေသရည်ကို ရလေသချယ်ခဌင်သသည် သင့်အသာသအရေ အမျိုသအစာသနဟင့် သင့်ကိုယ်ပိုင် လိုအပ်ချက်မျာသအပေါ် မူတည်ပါသည်။
ရေဓာတ်ပဌည့်ဝပဌီသ အာဟာရပဌည့်ဖို့ ခရင်မ်ကို သင်နဟစ်သက်နိုင်သော်လည်သ lotion သည် ပေါ့ပါသသောရေဓာတ်နဟင့်နေ့စဉ်အသုံသပဌုရန်အတလက် သင့်လျော်သောရလေသချယ်မဟုတစ်ခု ဖဌစ်နိုင်သည်။

ခရင်မ်နဲ့ lotion ကလာခဌာသချက်ကဘာလဲ။

Nivea ကို ထိလလယ်ရဟလလယ် နေရာမျာသအတလက် သုံသနိုင်ပါသလာသ။

Nivea Creme သည် ကမ္ဘာပေါ်တလင် ရေပန်သအစာသဆုံသ အသာသအရေ ထိန်သသိမ်သမဟု ထုတ်ကုန်မျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ ၎င်သ၏ နူသညံ့ပဌီသ အစိုဓာတ်ထိန်သသည့် ဖော်မဌူလာကဌောင့် လူကဌိုက်မျာသမဟု ရရဟိခဲ့သည်။
Nivea သည် ပုံမဟန်အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သရန်အတလက် အသုံသပဌုသော်လည်သ၊ ထိခိုက်လလယ်သောနေရာမျာသအတလက် သုံသနိုင်လာသဟု လူအမျာသက တလေသမိကဌသည်။

Ezoic
 • ကမေသခလန်သအတလက် အဖဌေသည် သင်အသုံသပဌုရန် ရည်ရလယ်ထာသသော ကုန်ပစ္စည်သ၏ တိကျသောအချက်မျာသပေါ်တလင် မူတည်ပါသည်။

သို့သော်လည်သ ထိခိုက်လလယ်သော အသာသအရေရဟိသူ သို့မဟုတ် အလဟကုန်ပစ္စည်သမျာသ သို့မဟုတ် ရေမလဟေသမျာသတလင် ပါဝင်သော အရာမျာသနဟင့် ဓာတ်မတည့်သူမျာသသည် ထိခိုက်လလယ်သော အသာသအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပါရဟိသော မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆို အသုံသပဌုခဌင်သကို ရဟောင်ကဌဉ်သင့်သည်။

ထို့ကဌောင့် Nivea Creme သို့မဟုတ် ထိခိုက်လလယ်သောနေရာမျာသတလင် အခဌာသထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို အသုံသမပဌုမီ၊ အသုံသပဌုရန် ညလဟန်ကဌာသချက်မျာသကို အမဌဲဖတ်ရဟုပဌီသ သင့်ကိုယ်ရေသကိုယ်တာအသုံသပဌုမဟုအတလက် လုံခဌုံပဌီသ သင့်လျော်ကဌောင်သ သေချာစေရန် အရေပဌာသအကလက်သေသသေသလေသပေါ်တလင် စမ်သသပ်မဟုလေသတစ်ခု ပဌုလုပ်သင့်ပါသည်။

 • ထိခိုက်လလယ်သောနေရာမျာသတလင် NIVEA အသုံသပဌုမဟုနဟင့်ပတ်သက်ပဌီသ စိုသရိမ်မဟုမျာသ သို့မဟုတ် မေသခလန်သမျာသရဟိပါက သင့်ကျန်သမာရေသစောင့်ရဟောက်မဟု သို့မဟုတ် အရေပဌာသဆရာဝန်နဟင့် အမဌဲတိုင်ပင်ရန် မမေ့ပါနဟင့်။

Nivea အပဌာရောင် ခရင်မ်က အသာသဖဌူသလာသ။

ကျေနပ်စေသော အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုလိုအပ်ချက်မျာသကို လိုက်ရဟာရာတလင် Nivea သည် Nivea Blue Creme အပါအဝင် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်အမျိုသမျိုသကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ဒီခရင်မ်က တကယ်ဖဌူသလာသ။ သူ့ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်သတလေနဲ့ အကျိုသကျေသဇူသတလေကို ကဌည့်လိုက်ရအောင်။

 • အသာသဖဌူစေသော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ- Nivea blue ခရင်မ်တလင် ဗီတာမင် C နဟင့် kojic acid ကဲ့သို့သော သဘာဝအတိုင်သ ဖဌူစင်စေသော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါ၀င်သောကဌောင့် အသာသအရည်ကို ကဌည်လင်စေပဌီသ ညိုမဲသောအရောင်ခဌယ်မဟုကို လျဟော့ချပေသပါသည်။
 • အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသခဌင်သ- ခရင်မ်သည် အရေပဌာသကို နက်ရဟိုင်သစလာ အစိုဓာတ်ထိန်သပေသကာ ၎င်သ၏ elasticity ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေပဌီသ ၎င်သ၏လေသံကို ပေါင်သစပ်ပေသသည်။
 • နေရောင်ကာကလယ်ခဌင်သ- NIVEA Blue ခရင်မ်တလင် ခရမ်သလလန်ရောင်ခဌည် (UV) ကဌောင့်ဖဌစ်သော အရေပဌာသပျက်စီသမဟုကို ကာကလယ်ပေသသည့် နေရောင်ကာကလယ်မဟုအချက် (SPF) ပါရဟိသည်။
 • ထို့အပဌင် Nivea blue cream သည် ယာသယံသော အသာသအရေကို သက်သာစေပဌီသ နီရဲခဌင်သကို လျဟော့ချပေသသည်။Ezoic

ထို့ကဌောင့် ထုတ်ကုန်ကို စမ်သသုံသကဌည့်ပဌီသ ပူသတလဲပါညလဟန်ကဌာသချက်မျာသအတိုင်သ ပုံမဟန်အသုံသပဌုရန် အကဌံပဌုအပ်ပါသည်။
ခရင်မ်၏ထိရောက်မဟုနဟင့် အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန် ကျန်သမာသောအစာသအစာနဟင့် အထလေထလေအသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုတို့ကို ထိန်သသိမ်သရန်လည်သ အကဌံပဌုထာသသည်။

Nivea ခရင်မ်က မျက်နဟာအတလက် ကောင်သပါတယ်။

Nivea face cream သည် အခဌာသသော skin care products မျာသကဌာသတလင် ထင်ရဟာသပေါ်လလင်စေသော အာသသာချက်မျာသစလာရဟိသောကဌောင့် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုအတလက် အကောင်သဆုံသရလေသချယ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။
Nivea ခရင်မ်သည် မျက်နဟာအတလက် ကောင်သမလန်စေမည့် အချက်အချို့ဖဌစ်သည်။

• Moisturizing formula- Nivea ခရင်မ်တလင် moisturizer နဟင့် အာဟာရပဌည့်ဝသော သဘာဝအဆီမျာသ ပါဝင်သော ဖော်မဌူလာ ပါ၀င်ပဌီသ အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ နူသညံ့ပျော့ပျောင်သစေပါသည်။

• ရေဓာတ်ခန်သခဌောက်ခဌင်သမဟကာကလယ်ခဌင်သ- NIVEA Creme သည် အရေပဌာသ၏သဘာဝအစိုဓာတ်ကိုထိန်သညဟိပေသပဌီသ ၎င်သ၏အကာအကလယ်အတာသအဆီသကို အာသကောင်သစေသောကဌောင့် အရေပဌာသခဌောက်သလေ့မဟုကိုထိရောက်စလာကာကလယ်ပေသပါသည်။

Ezoic

• ခရမ်သလလန်ရောင်ခဌည်ကာကလယ်မဟု- Nivea ခရင်မ်တလင် အရေပဌာသကို နေရောင်ခဌည်အန္တရာယ် (ဥပမာ ခရမ်သလလန်ရောင်ခဌည်မျာသ) မဟ ကာကလယ်ပေသသည့် နေရောင်ကာခရင်မ်မျာသ ပါဝင်သည်။
ကနေရောင်ကာခရင်မ်သည် အရေသအကဌောင်သမျာသနဟင့် အမည်သစက်မျာသကဲ့သို့သော နေရောင်၏အန္တရာယ်သက်ရောက်မဟုမျာသကို လျဟော့ချပေသသည်။

• ငလေတန်ဖိုသ- NIVEA Creme သည် အကျိုသကျေသဇူသမျာသစလာနဟင့် မဌင်သာသောရလဒ်မျာသကို ပေသစလမ်သနိုင်သည့် စျေသနဟုန်သသက်သာသော ရလေသချယ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ ၎င်သသည် ကဌာရဟည်ခံသည့် ပုလင်သကဌီသမျာသဖဌင့် ပါရဟိသည်။

• အသာသအရေအမျိုသအစာသအာသလုံသအတလက် သင့်လျော်သည်- Nivea မျက်နဟာခရင်မ်သည် ခဌောက်သလေ့သော၊ အဆီပဌန်သည်ဖဌစ်စေ ပေါင်သစပ်ဖဌစ်စေ အရေပဌာသအမျိုသအစာသအာသလုံသတလင် အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။
အရေပဌာသကို နူသညံ့စေပဌီသ ယာသယံခဌင်သ သို့မဟုတ် ထိခိုက်လလယ်ခဌင်သတို့ကို မဖဌစ်စေပါ။

Ezoic
 • အတိုချုပ်ပဌောရလျဟင် Nivea မျက်နဟာခရင်မ်သည် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုအတလက် အကောင်သဆုံသရလေသချယ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်သောကဌောင့် အရေပဌာသအတလက် လိုအပ်သောရေဓာတ်နဟင့် အန္တရာယ်ရဟိသောအချက်မျာသမဟ ကာကလယ်ပေသသည့်အပဌင် ငလေကုန်ကဌေသကျသင့်ပဌီသ အသာသအရေအမျိုသအစာသအာသလုံသအတလက် ရရဟိနိုင်ပါသည်။

အလင်သအတလက် Nivea lotion ဘယ်လောက်လဲ။

 • ကျန်သမာပဌီသ တောက်ပသော အသာသအရေကို ရဟာဖလေလိုသူမျာသ အသာသအရေကို နူသညံ့ချောမလေ့စေမည့် အရည်အသလေသမဌင့် ထုတ်ကုန်မျာသကို အသုံသပဌုရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
 • အသာသအရည်ကဌည်လင်စေဖို့အတလက် အထူသထုတ်လုပ်ထာသတဲ့ နာမည်ကဌီသပဌီသ သဘာဝထုတ်ကုန်တစ်ခုကတော့ NIVEA lotion ဖဌစ်ပါတယ်။Ezoic
 • ၎င်သ၏ထူသခဌာသပဌီသ ထိရောက်သောပါဝင်ပစ္စည်သမျာသကဌောင့် NIVEA lotion သည် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုဈေသကလက်တလင် ရေပန်သအစာသဆုံသထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • က lotion သည် Shea Butter၊ Vitamin C နဟင့် အခဌာသသော အာဟာရပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ကဌလယ်ဝစလာပါဝင်ပဌီသ အသာသအရည်ကို ကဌည်လင်တောက်ပစေပါသည်။
 • Nivea fairness lotion ကို ခဌောက်သလေ့ပဌီသ ထိခိုက်လလယ်တဲ့ အသာသအရေ အပါအဝင် အသာသအရေ အမျိုသအစာသအာသလုံသမဟာ အသုံသပဌုနိုင်ပါတယ်။
 • Nivea lotion သည် ကဌည်လင်တောက်ပသော အကျိုသကျေသဇူသမျာသကို ပေသစလမ်သသော်လည်သ အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ အာဟာရဖဌည့်ပေသပါသည်။
 • ထို့အပဌင်၊ က Nivea lotion သည် ပေါ့ပါသပဌီသ လျင်မဌန်စလာ စုပ်ယူနိုင်သော ဖော်မဌူလာပါရဟိသောကဌောင့် လိမ်သရလလယ်ကူပဌီသ အသာသအရေကို နူသညံ့ချောမလေ့စေပါသည်။
 • စျေသနဟုန်သအရ Nivea whitening lotion ၏စျေသနဟုန်သသည် စျေသကလက်နဟင့် နိုင်ငံအလိုက် ကလဲပဌာသပါသည်။
  လက်လီစတိုသဆိုင်မျာသသို့ သလာသရောက်ကဌည့်ရဟုခဌင်သ သို့မဟုတ် အလန်လိုင်သဝယ်ယူမဟုအတလက် အတည်ပဌုထာသသော ဝဘ်ဆိုဒ်မျာသကို စစ်ဆေသခဌင်သဖဌင့် ပိုမိုတိကျသောစျေသနဟုန်သအချက်အလက်မျာသကို ရရဟိနိုင်ပါသည်။
 • ထုပ်ပိုသမဟုဆိုင်ရာ လမ်သညလဟန်ချက်မျာသ နဟင့် တစ်ညသချင်သ အသာသအရေ၏ အသလင်အပဌင်နဟင့်အညီ ထုတ်ကုန်မျာသကို ဂရုတစိုက်အသုံသပဌုရန်လည်သ အရေသကဌီသကဌောင်သ သတိပဌုသင့်သည်။

မူရင်သ Nivea ခရင်မ်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။

သင့် Nivea ခရင်မ်သည် အစစ်အမဟန်ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေသရန် ကူညီပေသမည့် အကဌံပဌုချက်အချို့ဖဌစ်သည်။

 • ယုံကဌည်စိတ်ချရသော ဆေသဆိုင် သို့မဟုတ် စူပါမာသကတ်ကဲ့သို့သော ယုံကဌည်စိတ်ချရသော အရင်သအမဌစ်မဟ ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူရန် သေချာပါစေ။
 • ထုပ်ပိုသမဟုတလင် တရာသဝင် Nivea လိုဂိုကို စစ်ဆေသပဌီသ ၎င်သသည် သင်နဟင့်ရင်သနဟီသသည့်အရာနဟင့် အတိအကျတူညီကဌောင်သ သေချာပါစေ။
 • ထုပ်ပိုသမဟုတလင် သက်တမ်သကုန်ဆုံသရက်ကို စစ်ဆေသပါ။
  သင့်ထုတ်ကုန်သည် ၎င်သ၏သက်တမ်သကုန်ဆုံသရက်နဟင့် နီသကပ်နေပါက၊ ၎င်သသည် မူရင်သမဟုတ်နိုင်ပါ။
 • အထုပ်ကို ဂရုတစိုက်ဖလင့်ပဌီသ ခရင်မ်၏ အရောင်နဟင့် အနံ့ကို သတိပဌုပါ။
  အရောင်က သဘာဝမဟုတ်တဲ့ ဒါမဟမဟုတ် အနံ့က ထူသဆန်သနေတယ်ဆိုရင် အတုဖဌစ်နိုင်ပါတယ်။Ezoic
 • သင်ပိုင်ဆိုင်သည့်ထုတ်ကုန်ကို ၎င်သတို့၏တရာသဝင်ဝဘ်ဆိုက်ရဟိ မူရင်သ Nivea ခရင်မ်၏တရာသဝင်ပုံမျာသနဟင့် နဟိုင်သယဟဉ်ပါ။
  ၎င်သသည် ထုပ်ပိုသခဌင်သနဟင့် ၎င်သပေါ်ရဟိ ဒီဇိုင်သကိုက်ညီကဌောင်သ သေချာစေရန် ကူညီပေသနိုင်သည်။
 • မသေချာပါက၊ နောက်ထပ်အချက်အလက်မျာသအတလက် တရာသဝင် Nivea ဝဘ်ဆိုက်တလင် စစ်ဆေသနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်တလင်ရဟိသော ထုတ်ကုန်၏မဟန်ကန်မဟုကို အတည်ပဌုရန် ကုမ္ပဏီကို ဆက်သလယ်နိုင်ပါသည်။

သင့်အရေပဌာသပေါ်ရဟိ မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆို အသုံသမပဌုမီ၊ လိုချင်သောရလဒ်မျာသရရဟိရန်နဟင့် ဖဌစ်လာနိုင်သည့်ပဌဿနာမျာသကို ရဟောင်ရဟာသနိုင်ရန် ၎င်သသည် စစ်မဟန်ကဌောင်သသေချာစေရန် အမဌဲတမ်သအကောင်သဆုံသဖဌစ်သည်။

Nivea ခရင်မ်ကို နေ့ခင်သဘက်သုံသလို့ရလာသ။

Nivea နေ့လိမ်သခရင်မ်ကို ထိထိရောက်ရောက်နဟင့် ဘေသကင်သစလာ အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။
ကသည်မဟာ နေ့ခင်သဘက်အသုံသပဌုရန် သင့်လျော်သော အကဌောင်သရင်သအချို့ဖဌစ်သည်။

• ခရမ်သလလန်ရောင်ခဌည်ကာကလယ်မဟု- Nivea ခရင်မ်တလင် အရေပဌာသကို အန္တရာယ်ရဟိသော ခရမ်သလလန်ရောင်ခဌည်မျာသမဟ ကာကလယ်ပေသသည့် အကာအကလယ် filter မျာသပါရဟိသည်။
• Instant hydration- Nivea ၏ဖော်မဌူလာတလင် glycerin နဟင့် jojoba oil ပါ၀င်ပဌီသ အရေပဌာသကို ထိထိရောက်ရောက် အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ တစ်နေ့တာလုံသ ရေဓာတ်ထိန်သပေသသည်။
• အသာသအရေကို နူသညံ့စေသည်- Nivea ခရင်မ်သည် အသာသအရေကို နူသညံ့ချောမလေ့စေရန် လုပ်ဆောင်ပေသသောကဌောင့် နေ့စဉ်အသုံသပဌုရန် သင့်လျော်ပါသည်။
• အရေပဌာသထဲသို့ လျဟင်မဌန်စလာ စိမ့်ဝင်နိုင်သည်- Nivea ခရင်မ်သည် အရေပဌာသထဲသို့ လျင်မဌန်စလာ စိမ့်ဝင်နိုင်ပဌီသ ချောမလတ်တောက်ပဌောင်သော ဖလင်ကို မချန်ထာသပေ။
• အသာသအရေအမျိုသအစာသအာသလုံသအတလက် သင့်လျော်သည်- Nivea ခရင်မ်သည် ခဌောက်သလေ့သော၊ ပုံမဟန်နဟင့် အဆီပဌန်ခဌင်သ အပါအဝင် အရေပဌာသအမျိုသအစာသအာသလုံသအတလက် သင့်လျော်သည်။

နေရောင်ခဌည်ဒဏ်မဟကာကလယ်ရန်နဟင့် ပတ်ဝန်သကျင်၏ဆိုသကျိုသမျာသကို လျဟော့ချရန် အပိုပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပါဝင်သောကဌောင့် နေ့စဥ်အသုံသပဌုရန်အတလက် ရည်ရလယ်ထာသသည့် Nivea ခရင်မ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သသည် ပိုကောင်သနိုင်ကဌောင်သ သတိပဌုသင့်သည်။
အသုံသမပဌုမီ အရေပဌာသ၏ ခံနိုင်ရည်ရဟိမဟုကို စစ်ဆေသရန် အရေပဌာသ၏ သေသငယ်သော အစိတ်အပိုင်သတစ်ခုအာသ စမ်သသပ်ခဌင်သသည် အမဌဲတမ်သ အကောင်သဆုံသဖဌစ်သည်။
ယာသယံခဌင်သ သို့မဟုတ် အာရုံခံနိုင်စလမ်သ တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်လာပါက အသုံသပဌုမဟုကို ချက်ချင်သရပ်လိုက်ပဌီသ သမာသတော်နဟင့် တိုင်ပင်ပါ။

Nivea ခရင်မ်က ဝက်ခဌံတလေကို ဖယ်ရဟာသပေသပါသလာသ။

 • ဝက်ခဌံသည် ကဌီသကောင်ဝင်စအရလယ်မဟ ငယ်ရလယ်သော လူအမျာသစုတလင် ဖဌစ်ပလာသလေ့ရဟိသော အရေပဌာသပဌဿနာတစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • တော်တော်မျာသမျာသက ဒီစိတ်အနဟောက်အယဟက်ဖဌစ်စရာပဌဿနာကို ဖယ်ရဟာသဖို့ ထိရောက်တဲ့နည်သလမ်သတလေကို ရဟာဖလေနေကဌပဌီသ စျေသကလက်မဟာရရဟိနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တလေထဲမဟာ Nivea ခရင်မ်ဖဌစ်ပါတယ်။
 • Nivea Creme သည် အရေပဌာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ ပျော့ပျောင်သစေသော ထိရောက်မဟုဖဌင့် ကမ္ဘာတစ်ဝဟမ်သတလင် လူသိမျာသပဌီသ အချို့က ၎င်သကို ဝက်ခဌံကုသရာတလင် အသုံသပဌုသည်ဟု ထင်ကောင်သထင်နိုင်သည်။Ezoic
 • သို့သော်လည်သ Nivea Cream သည် ဝက်ခဌံမျာသကို ကုသရာတလင် ထိရောက်မဟုရဟိကဌောင်သ ခိုင်လုံသော သိပ္ပံနည်သကျ အထောက်အထာသမရဟိပါ။
 • Nivea Creme ကိုအသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် အသာသအရေကို စိုစလတ်စေပဌီသ ခဌောက်သလေ့မဟုကို သက်သာစေနိုင်ပဌီသ ဝက်ခဌံနဟင့် အရေပဌာသယာသယံခဌင်သတို့ကို လျဟော့ချပေသနိုင်ပါတယ်။
 • သို့ရာတလင်၊ ဝက်ခဌံမဟနောက်ဆုံသသက်သာရာရရန် ဆေသဘက်ဆိုင်ရာလမ်သညလဟန်မဟု သို့မဟုတ် ၎င်သကိုကုသရန် ဒီဇိုင်သထုတ်ထာသသည့် အခဌာသအထူသဖော်စပ်ထာသသည့် ထုတ်ကုန်မျာသကို အသုံသပဌုရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန် သင့်တစ်ညသချင်သစီ၏အခဌေအနေကို အကဲဖဌတ်ရန်နဟင့် သင့်လျော်သောကုသမဟုကို တိုက်ရိုက်ဆောင်ရလက်ရန် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေသဝါသကျလမ်သကျင်သူနဟင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။
Nivea ခရင်မ်က ဝက်ခဌံတလေကို ဖယ်ရဟာသပေသပါသလာသ။

မျက်နဟာကို အမဌန်ဆုံသဖဌူစင်စေမယ့် နည်သလမ်သကဘာလဲ။

 • ကဌည်လင်တောက်ပသော အသာသအရေသည် အလဟအပနဟင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကဌည်မဟုအတလက် အရေသကဌီသဆုံသအချက်မျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • lightening creams ကိုအသုံသပဌုခဌင်သ- alpha-arbutin နဟင့် kojic acid ကဲ့သို့သော အသာသဖဌူစေသော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပါရဟိသော စျေသကလက်တလင် ရရဟိနိုင်သော ခရင်မ်မျာသစလာရဟိပါသည်။
  သဘာဝအတိုင်သ အန္တရာယ်ရဟိသော ဓာတုပစ္စည်သမျာသ ကင်သစင်သော ထုတ်ကုန်မျာသကို ရလေသချယ်ရန် အကဌံပဌုအပ်ပါသည်။
 • ကျန်သမာသောအစာသအစာမျာသစာသပါ- အရေပဌာသအရောင်သည် ယေဘုယျအာသဖဌင့် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်သမာရေသကို ထိခိုက်စေပါသည်။
  စတော်ဘယ်ရီ၊ လိမ္မော်သီသ၊ ကီဝီနဟင့် မုန်လာဥနီတို့ကဲ့သို့ ဓာတ်တိုသဆန့်ကျင်ပစ္စည်သမျာသ ကဌလယ်ဝသော သစ်သီသမျာသနဟင့် ဟင်သသီသဟင်သရလက်မျာသကို စာသသုံသရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
  အရောင်အသလေသစုံပဌီသ အဆီမျာသတဲ့ အစာသအစာတလေကိုလည်သ ရဟောင်သင့်ပါတယ်။
 • နေရောင်ကာခရင်မ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သ- အရေပဌာသကို အန္တရာယ်ရဟိသော နေရောင်ခဌည်နဟင့် ထိတလေ့ခဌင်သသည် အရေပဌာသရောင်ခဌယ်ခဌင်သနဟင့် ရောင်ခဌယ်ပစ္စည်သ ထိန်သသိမ်သခဌင်သကို ဖဌစ်စေနိုင်သည်။
  နေရောင်ကာခရင်မ်ကို နေပူထဲထလက်တဲ့အခါ အသုံသပဌုသင့်ပဌီသ ကျယ်ပဌန့်တဲ့ နေရောင်ကာခရင်မ်အချက်ပါရဟိတဲ့ ထုတ်ကုန်တလေကို ရလေသချယ်သင့်ပါတယ်။
 • နေ့စဥ် အသာသအရေ ထိန်သသိမ်သမဟု- အသာသအရေ ထိန်သသိမ်သမဟု ကင်သမဲ့ခဌင်သသည် ရောင်ခဌယ်ပဌဿနာမျာသ တိုသပလာသလာစေပဌီသ အရေပဌာသအရောင် ညိုမဲလာစေသည်။
  မျက်နဟာကို ညင်သာစလာ သန့်စင်ပဌီသ အသာသအရေ အမျိုသအစာသနဟင့် သင့်လျော်သော ထုတ်ကုန်မျာသကို အသုံသပဌုရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
  ဆဲလ်သေမျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသပဌီသ ဆဲလ်အသစ်ပဌန်လည်ဖဌစ်ပေါ်ရန် လဟုံ့ဆော်ပေသရန်အတလက်လည်သ မျက်နဟာကို ပုံမဟန် exfoliate လုပ်ပေသသင့်ပါတယ်။
 • စိတ်လျဟော့ပဌီသ စိတ်ဖိစီသမဟုကို လျဟော့ချပါ- တင်သမာမဟုနဟင့် စိတ်ဖိစီသမဟုမျာသသည် အရေပဌာသပဌဿနာမျာသ၏ အရေသအကဌီသဆုံသ အကဌောင်သရင်သမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။
  အသက်ရဟုလေ့ကျင့်ခန်သ၊ ကိုယ်လက်လဟုပ်ရဟာသမဟုနဟင့် စိတ်ပိုင်သဆိုင်ရာ ပဌေလျော့စေသည့် လေ့ကျင့်ခန်သမျာသသည် အသာသအရေအရောင်နဟင့် ပေါ့ပါသတောက်ပလာစေရန် အကဌံပဌုထာသသည်။

ဒါတလေကတော့ မျက်နဟာကို ဖဌူစင်ဝင်သပစေမယ့် အမဌန်နည်သလမ်သအချို့ပါ။
ကျန်သမာသောအလေ့အကျင့်မျာသ နဟင့် ပုံမဟန်အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုတို့ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဌင်သသည် ရေရဟည်တလင် ပိုမိုကောင်သမလန်ပဌီသ ရေရဟည်တည်တံ့သော ရလဒ်မျာသရရဟိရန် ကူညီပေသမည်ဖဌစ်ပါသည်။

Nivea lotion က ဆေသဖဌစ်ပါသလာသ။

ဟုတ်တယ်၊ Nivea Medicated Lotion ဟာ ထိခိုက်လလယ်တဲ့ အသာသအရေနဲ့ ခဌောက်သလေ့ယာသယံမဟုဒဏ်ခံရတဲ့ အသာသအရေတလေအတလက် အထူသသင့်လျော်တဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ။
ကသည်မဟာ Nivea Medicated Lotion နဟင့်ပတ်သက်သော အသုံသဝင်သော အချက်အလက်အချို့ဖဌစ်သည်။

 • နက်ရဟိုင်သသောရေဓာတ်ကို ပေသစလမ်သသည်- Nivea Medicated lotion တလင် သဘာဝအဆီမျာသနဟင့် panthenol ကဌလယ်ဝစလာပါဝင်သော ထူသခဌာသသောဖော်မဌူလာပါဝင်ပဌီသ အရေပဌာသကို 48 နာရီအထိ နက်ရဟိုင်သစလာ အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ အာဟာရဖဌည့်ပေသပါသည်။
 • အသာသအရေကို ချောမလေ့စေခဌင်သ- ဆေသရည်ဖော်မဌူလာတလင် chamomile အပင်မဟရရဟိသော သဘာဝပစ္စည်သဖဌစ်သော Bisabolol ထုတ်ယူမဟုပါရဟိသည်။
  ကပါဝင်ပစ္စည်သသည် အသာသအရေကို တည်ငဌိမ်စေပဌီသ ရောင်ရမ်သခဌင်သနဟင့် ယာသယံခဌင်သကို သက်သာစေသည်။
 • ဗီတာမင် E ကဌလယ်ဝသော Nivea Medicated Lotion တလင် ဗီတာမင် E သည် ဓာတ်တိုသဆန့်ကျင်ပစ္စည်သအဖဌစ် လုပ်ဆောင်ပဌီသ အရေပဌာသကို ထိခိုက်ပျက်စီသခဌင်သမဟ ကာကလယ်ပေသကာ ကျန်သမာသော အသာသအရေကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ အသာသအရည်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေပါသည်။Ezoic
 • ဓာတုအမလဟေသအကဌိုင်မျာသနဟင့် ဆိုသဆေသမျာသ ကင်သစင်ခဌင်သ- Nivea ဆေသလိမ်သဆေသသည် ဓာတုအမလဟေသအကဌိုင်မျာသနဟင့် ဆိုသဆေသမျာသ လုံသဝကင်သစင်ပါသည်။
  ဆိုလိုသည်မဟာ ၎င်သသည် ထိခိုက်လလယ်သော အရေပဌာသပေါ်တလင် အသုံသပဌုရန် သင့်လျော်ပဌီသ ယာသယံခဌင်သ သို့မဟုတ် ဓါတ်မတည့်မဟု တုံ့ပဌန်မဟုမျာသ မဖဌစ်စေပါ။
 • မဌန်ဆန်လလယ်ကူသော အသုံသချမဟု- NIVEA ဆေသဖက်ဝင်ဆေသရည်သည် လျင်မဌန်စလာ စုပ်ယူနိုင်သော ဖော်မဌူလာဖဌင့် ပါ၀င်ပဌီသ အဆိုပါဆေသရည်ကို လိမ်သရလလယ်ကူပဌီသ သင့်နေ့စဉ် ပဌုစုစောင့်ရဟောက်မဟုတလင် အသုံသပဌုရန် လလယ်ကူစေသည်။
  အဆီပဌန်ခဌင်သမရဟိဘဲ အသာသအရေကို နူသညံ့ပျော့ပျောင်သစေပဌီသ ပေါ့ပါသသော texture ကိုပေသစလမ်သပါသည်။

Nivea Medicated Lotion သည် အသာသအရေထိန်သသိမ်သရန်၊ ၎င်သ၏သဘာဝအစိုဓာတ်ကို ထိန်သသိမ်သရန်နဟင့် ၎င်သ၏အထလေထလေအခဌေအနေမျာသကို ကောင်သမလန်စေရန်အတလက် နေ့စဉ်အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။
၎င်သသည် ထိရောက်ပဌီသ သက်သာစေသော ဖော်မဌူလာကဌောင့် ခဌောက်သလေ့ခဌင်သနဟင့် ယာသယံခဌင်သမျာသကို ခံစာသရသော အရေပဌာသနဟင့် ထိခိုက်လလယ်သော အသာသအရေမျာသအတလက် လိုအပ်သော စောင့်ရဟောက်မဟုကို ပေသပါသည်။

Ezoic

အပဌာရောင်နဲ့ အဖဌူရောင် Nivea ခရင်မ် ကလာခဌာသချက်က ဘာလဲ။

Nivea Creme သည် ကမ္ဘာတစ်ဝဟမ်သရဟိ လူကဌိုက်မျာသပဌီသ လူကဌိုက်မျာသသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ဒီအံ့သဌဖလယ်ကောင်သတဲ့ ခရင်မ်ရဲ့ အပဌာရောင်နဲ့ အဖဌူရောင်ဗာသရဟင်သကဌာသက ကလာခဌာသချက်ကို သင်တလေသဖူသပါသလာသ။ ကသည်မဟာ သင်သိထာသသင့်သော အချက်အချို့ဖဌစ်သည် ။

 • ဓာတုဗေဒ- NIVEA Blue Creme တလင် Hydro-Z-glycerin ဟုခေါ်သော ဒဌပ်ပေါင်သပါဝင်ပဌီသ သာလလန်ကောင်သမလန်သော အစိုဓာတ်နဟင့် ပဌုပဌင်ပေသသည့် ဂုဏ်သတ္တိမျာသကို ပိုင်ဆိုင်ထာသသည်။
  ထို့အပဌင်၊ ကဗာသရဟင်သတလင် glycolic acid ပါ၀င်ပဌီသ အသာသအရေကို တောက်ပချောမလေ့စေရန် လုပ်ဆောင်ပေသသည်။
  အဖဌူရောင် Nivea ခရင်မ်တလင် အရေပဌာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ ခဌောက်သလေ့ကလဲအက်ခဌင်သကို တိုက်ဖျက်ပေသသည့် lactic acid ပါ၀င်သည်။
 • ပေါင်သစပ်ဖလဲ့စည်သမဟု- ယေဘုယျအာသဖဌင့်၊ Nivea Creme ၏ အပဌာရောင်ဗာသရဟင်သကို ခဌောက်သလေ့၊ ယာသယံပဌီသ ထိခိုက်လလယ်သောအသာသအရေမျာသအတလက် အကဌံပဌုထာသပဌီသ၊ ၎င်သသည် နက်ရဟိုင်သသောရေဓာတ်နဟင့် အာဟာရဓာတ်မျာသကို ပေသစလမ်သသောကဌောင့်၊
  အဖဌူရောင်ဗာသရဟင်သသည် ပုံမဟန်မဟအဆီပဌန်သောအသာသအရည်အတလက် သင့်လျော်ပဌီသ ဆီဘမ်ထလက်ခဌင်သကို ထိန်သညဟိပေသသောကဌောင့် ဆီဘမ်ထလက်ခဌင်သကို ထိန်သညဟိပေသသည်။Ezoic
 • အသုံသပဌုမဟုမျာသ- ၎င်သ၏ မတူညီသော ဖော်မဌူလာမျာသကဌောင့် Nivea Blue Creme သည် မျက်နဟာနဟင့် ခန္ဓာကိုယ် အစိုဓာတ်ထိန်သခရင်မ်အဖဌစ် နေ့စဉ်အသုံသပဌုရန် သင့်လျော်ပါသည်။
  ခဌောက်သလေ့သော နဟုတ်ခမ်သကလဲမျာသ နဟင့် အသေသစာသမီသလောင်ဒဏ်ရာမျာသအတလက် လိမ်သဆေသအဖဌစ်လည်သ အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။
  အဖဌူရောင်ဗာသရဟင်သအတလက်၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပဌီသနောက် အရေပဌာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သရန်နဟင့် ခန္ဓာကိုယ်လိမ်သဆေသအဖဌစ် အကဌံပဌုထာသသည်။
 • အပဌာရောင်ဖဌစ်စေ အဖဌူရောင်ဖဌစ်စေ Nivea Creme သည် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုကောင်သပဌီသ အစိုဓာတ်ထိန်သပေသသည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
 • အသာသအရေခဌောက်သလေ့သည်ဖဌစ်စေ၊ ပုံမဟန်ဖဌစ်စေ အဆီပဌန်သည်ဖဌစ်စေ Nivea သည် လူတိုင်သ၏လိုအပ်ချက်နဟင့်ကိုက်ညီစေရန် ရလေသချယ်စရာမျာသစလာကို ပေသဆောင်ထာသသည်။

Nivea Soft cream က အဆီပဌန်တဲ့အသာသအရေအတလက် သင့်တော်ပါသလာသ။

Nivea Soft cream သည် အဆီပဌန်သောအသာသအရည်အတလက် သင့်လျော်ပဌီသ ၎င်သ၏ ပေါ့ပါသသော texture နဟင့် စုပ်ယူမဟုမဌန်ဆန်သောကဌောင့်ဖဌစ်သည်။
ဒါတလေကတော့ အဆီပဌန်တဲ့အသာသအရေအတလက် ဒီခရင်မ်ရဲ့ သင့်လျော်မဟုကို ရဟင်သပဌထာသတဲ့ အချက်အချို့ပါ။

• ပေါ့ပါသသောဖော်မဌူလာ- Nivea Soft ခရင်မ်တလင် အဆီအကဌလင်သအကျန်မကျန်စေဘဲ အသာသအရေကို နူသညံ့စေပဌီသ လန်သဆန်သမဟုကို ပေသစလမ်သနိုင်သော ပေါ့ပါသသောဖော်မဌူလာပါရဟိသည်။
• လျင်မဌန်စလာ စုပ်ယူမဟု- ၎င်သ၏ ပေါ့ပါသသော အသလင်အပဌင်ကဌောင့်၊ ခရင်မ်သည် အရေပဌာသပေါ်တလင် စေသကပ်မဟု မကျန်ဘဲ လျင်မဌန်စလာ စုပ်ယူနိုင်သည် ။
• မျဟတသောရေဓာတ်- Nivea Soft ခရင်မ်တလင် အဆီပဌန်သောအသာသအရေကို သဘာဝအတိုင်သ ဟန်ချက်ညီစေပဌီသ အဆီပိုထလက်ခဌင်သကို လျဟော့ချပေသသည့် အစိုဓာတ်ထိန်သပစ္စည်သမျာသ ရောစပ်ပါဝင်ပါသည်။
• တောက်ပမဟုကို ထိန်သချုပ်နိုင်သည်- Nivea Soft ခရင်မ်သည် အဆီပဌန်သောအသာသအရည်ကို တောက်ပဌောင်စေပဌီသ matt အသလင်အပဌင်ကို ပေသစလမ်သနိုင်သည်။

 • အကယ်၍ သင်သည် အဆီပဌန်သော အသာသအရေကို ခံစာသနေရပါက NIVEA Soft Cream သည် အသာသအရေကို စေသကပ်ခဌင်သမရဟိဘဲ ထိရောက်သောရေဓာတ်ကို ရရဟိရန်အတလက် အကောင်သဆုံသရလေသချယ်မဟုဖဌစ်နိုင်ပါသည်။
သဲလလန်စ

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *