မျက်နဟာချလေသပေါက်မျာသ၊ ကျလန်ုပ်၏ အတလေ့အကဌုံနဟင့် မျက်နဟာချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်စေသော အရာကာသ အဘယ်နည်သ။

မိုဟာမက် ရဟာကာဝီ
2023-08-08T18:02:44+00:00
ငါ့အတလေ့အကဌုံ
မိုဟာမက် ရဟာကာဝီစစ်ဆေသပဌီသ: Mostafaသဌဂုတ် ၃၊ ၂၀၂၀နောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော 4 လ

မျက်နဟာက ချလေသပေါက်တလေပေါက်တာ ကဌုံဖူသတယ်။

 • မျက်နဟာပေါ်က ချလေသပေါက်တလေဟာ လူတော်တော်မျာသမျာသ ကဌုံတလေ့ရလေ့ရဟိတဲ့ အရာတလေထဲက တစ်ခုပါ။
 • သူမသည် ချလေသပေါက်မျာသ အရလယ်အစာသကို လျဟော့ချရန်နဟင့် မျက်နဟာကို ထိထိရောက်ရောက် သန့်စင်ရန် ရည်ရလယ်သည့် ခဌေလဟမ်သမျာသနဟင့် ပုံမဟန်နည်သလမ်သကို စတင်ကျင့်သုံသခဲ့သည်။
 • စာရေသသူသည် အောက်ပါတို့အပါအဝင် အရေသကဌီသသော တလေ့ရဟိချက်အချို့ကို ရရဟိခဲ့ပါသည်။Ezoic
 • salicylic acid နဟင့် glycolic acid ကဲ့သို့သော ချလေသပေါက်အရလယ်အစာသကို လျဟော့ချရန် အကျိုသပဌုပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပါဝင်သည့် အရေပဌာသနဟင့်လိုက်ဖက်သော သန့်စင်ရေသပစ္စည်သမျာသကို အသုံသပဌုပါ။
 • ရလဒ်ပိုကောင်သစေရန်အတလက် Deep Cleansing Mask ကို တစ်ပတ်လျဟင် နဟစ်ကဌိမ် အသုံသပဌုပါ။
 • လေသလံသော ဖောင်ဒေသရဟင်သ သို့မဟုတ် ဖောင်ဒေသရဟင်သ ခရင်မ်မျာသကဲ့သို့သော ချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်ဆို့စေသော ထုတ်ကုန်မျာသကို ရဟောင်ပါ။Ezoic
 • အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ ချလေသပေါက်မျာသကို လျော့ပါသစေရန် moisturizer မျာသပါရဟိသော ထုတ်ကုန်မျာသကို အသုံသပဌုပါ။
 • ဆဲလ်သေမျာသနဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသရန် ပုံမဟန် သန့်စင်ပေသပါ။
 • မျက်နဟာသန့်ရဟင်သရေသကို နေ့စဉ်ပုံမဟန်ထိန်သသိမ်သပဌီသ ညစ်ပတ်သောလက်ဖဌင့် မျက်နဟာကို မထိမိအောင် ရဟောင်ကဌဉ်ပါ။
  စာရေသသူသည် ကအဆင့်မျာသကို အာသကိုသပဌီသ ၎င်သတို့ကို ပုံမဟန်ပဌန်လုပ်သောအခါတလင် သူမ၏ ချလေသပေါက်မျာသ အရလယ်အစာသနဟင့် အသာသအရေ တစ်ခုလုံသ၏ အသလင်အပဌင်ကို သိသာထင်ရဟာသစလာ တိုသတက်လာသည်ကို သတိပဌုမိသည်။
  အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန် ကလုပ်ရိုသလုပ်စဉ်နဟင့်အတူ စိတ်ရဟည်မဟုနဟင့် ဇလဲလုံ့လ၏အရေသပါမဟုကို သူမက အလေသပေသဖော်ပဌသည်။Ezoic

မျက်နဟာပေါ်က ချလေသပေါက်တလေကို လျော့ချပေသတယ် အနုဂျာနယ်

မျက်နဟာပေါ်က ချလေသပေါက်တလေကို ပိတ်စေတဲ့ အရာက ဘာလဲ။

 • Jojoba oil သည် ဆံပင်နဟင့် အသာသအရေ ထိန်သသိမ်သရာတလင် အသုံသပဌုသည့် လူကဌိုက်အမျာသဆုံသ အဆီမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • ဒါတလေကတော့ ဆံပင်အတလက် jojoba oil နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အတလေ့အကဌုံကို ဖော်ပဌရာမဟာ အထောက်အကူဖဌစ်စေနိုင်တဲ့ မဟတ်စုအချို့ပါ။
 • jojoba oil ကိုအသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် သင့်ဆံပင်ကို ထိရောက်စလာ အစိုဓာတ်ထိန်သပေသကဌောင်သ သင်သတိပဌုမိပေမည်။
  ဆံသာသထဲသို့ အလလယ်တကူ စိမ့်ဝင်နိုင်ပဌီသ နက်ရဟိုင်သစလာ အာဟာရဖဌည့်ပေသပဌီသ အစိုဓာတ်ထိန်သပေသကာ သင့်ဆံပင်ကို ပိုမိုတောက်ပဌောင်ပဌီသ ခံနိုင်ရည်ရဟိစေပါသည်။Ezoic
 • Jojoba oil သည် ဆံပင်အဆက်မပဌတ်ပျက်စီသခဌင်သ သို့မဟုတ် ကျိုသကျခဌင်သဝေဒနာခံစာသရသူမျာသအတလက်လည်သ အကျိုသပဌုပါသည်။
  ပုံမဟန်အသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် သင့်ဆံကေသာအခဌေအနေ ပိုမိုကောင်သမလန်လာပဌီသ ကလဲအက်ခဌင်သနဟင့် ပျက်စီသခဌင်သဆိုင်ရာ ပဌဿနာမျာသကို လျော့နည်သသလာသကဌောင်သ သတိပဌုမိပါလိမ့်မည်။
 • jojoba oil ကိုအသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် သင့်ဆံပင်ကို ပိုမိုပျော့ပျောင်သစေပါသည်။
  ၎င်သသည် ဆံပင်၏ ပျော့ပျောင်သမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ ပိုမို စီမံခန့်ခလဲနိုင်စေကာ ဖဌီသရန်နဟင့် စတိုင်လ်ကျစေရန် ပိုမိုလလယ်ကူစေသည်။
 • ဂျိုဂျိုသဘာဆီသည် ညသရေပဌာသပဌဿနာမျာသအတလက်လည်သ အကျိုသရဟိနိုင်ကဌောင်သ ကိုယ်တလေ့အတလေ့အကဌုံမျာသက သင့်အာသ ပဌသနိုင်မည်ဖဌစ်သည်။
  ၎င်သတလင် ပဋိဇီဝဆေသမျာသနဟင့် မဟိုသတ်ဆေသမျာသ ကဌလယ်ဝစလာပါဝင်ပဌီသ ညသရေပဌာသယာသယံခဌင်သကို သက်သာစေပဌီသ ဗောက်နဟင့်ပတ်သက်သော ပဌဿနာမျာသကို တိုက်ဖျက်ပေသနိုင်ပါသည်။Ezoic
 • အဆုံသစလန်သော၊ ဂျိုဂျိုသဘာဆီသည် သဘာဝနဟင့် ထိရောက်သော ဆံကေသာထိန်သသိမ်သမဟု ရလေသချယ်မဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။
  ဆံပင်၏အခဌေအနေနဟင့်သဘာဝပေါ် မူတည်၍ ရလဒ်မျာသသည်လူတစ်ညသနဟင့်တစ်ညသကလဲပဌာသနိုင်သည်ကိုသတိပဌုသင့်သည်။
  ဒါပေမယ့် jojoba hair oil နဲ့ ပက်သက်ပဌီသ သင့်အတလေ့အကဌုံက အကောင်သမဌင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့တန်ဖိုသနဲ့ အကျိုသကျေသဇူသမျာသစလာကို ရဟာဖလေတလေ့ရဟိခဲ့သူတလေထဲက တစ်ယောက်ဖဌစ်နိုင်ပါတယ်။

ချလေသပေါက်မျာသအတလက် နောက်ဆုံသဖဌေရဟင်သချက်ရဟိပါသလာသ။

ချလေသပေါက်မျာသအတလက် နောက်ဆုံသဖဌေရဟင်သချက်ရဟိပါသလာသ။

အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုလောကတလင် ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သသည် အသာသအရေ၏ လဟပမဟုနဟင့် ချောမလေ့မဟုကို ထိခိုက်စေသည့် အဖဌစ်မျာသသည့် ပဌဿနာမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ချလေသပေါက်မျာသ အရလယ်အစာသကို လုံသဝလျဟော့ချရန် ခက်ခဲသော်လည်သ၊ ချလေသပေါက်ကျယ်သော အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချရန်နဟင့် သင့်အသာသအရေ၏ အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်ရန် အချို့သော လုပ်ထုံသလုပ်နည်သမျာသ နဟင့် နေ့စဉ် စောင့်ရဟောက်မဟုမျာသကို လိုက်နာနိုင်ပါသည်။
ကသည်မဟာ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အဆင့်အချို့ဖဌစ်သည်။

Ezoic
 • အရေပဌာသကို ညင်သာစလာ သန့်စင်ပေသပဌီသ သင့်အသာသအရေ အမျိုသအစာသနဟင့် သင့်လျော်သော ထုတ်ကုန်မျာသကို အသုံသပဌုပါ။
 • salicylic acid သို့မဟုတ် glycolic acid ပါဝင်သော သန့်စင်ဆေသမျာသကို အသုံသပဌု၍ အရေပဌာသကို သန့်စင်စေပဌီသ ချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်ဆို့စေပါသည်။
 • ချလေသပေါက်မျာသကို ပလင့်စေပဌီသ အညစ်အကဌေသမျာသကို လလယ်ကူချောမလေ့စေရန် မျက်နဟာကို ရေနလေသငလေ့ဖဌင့် နေ့စဉ် လိမ်သပေသပါ။Ezoic
 • အစိမ်သရောင်ရလဟံ့စေသ သို့မဟုတ် မီသသလေသကဲ့သို့သော သဘာဝမျက်နဟာဖုံသမျာသကို အသုံသပဌု၍ အဆီပိုမျာသကို စုပ်ယူရန်နဟင့် တင်သကျပ်စေပါသည်။
 • ချလေသပေါက်တလေကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်တဲ့ အဆီပဌန်တဲ့ အလဟကုန်တလေနဲ့ လေသလံတဲ့ ခရင်မ်တလေ မသုံသပါနဲ့။
 • နေလောင်ခံခရင်မ်ကို နေ့စဉ်အသုံသပဌု၍ အရေပဌာသကို အန္တရာယ်ဖဌစ်စေသော ရောင်ခဌည်ဒဏ်မဟ ကာကလယ်ရန် သေချာပါစေ။Ezoic
 • ကျန်သမာပဌီသ မျဟတတဲ့ အစာသအသောက်ကို စာသပဌီသ ကျန်သမာတဲ့ အသာသအရေကို ထိန်သသိမ်သဖို့ ရေကို လုံလောက်စလာ သောက်သုံသပါ။
 • ချလေသပေါက်မျာသ အရလယ်အစာသကို လျဟော့ချရာတလင် စိတ်ရဟည်သည်သခံမဟုနဟင့် အမဌဲတစေ ဂရုစိုက်မဟု လိုအပ်သော်လည်သ ကရိုသရဟင်သလလယ်ကူသော အကဌံပဌုချက်မျာသကို အသုံသချခဌင်သဖဌင့် အသာသအရေ၏ အသလင်အပဌင်ကို သိသာထင်ရဟာသစလာ တိုသတက်မဟု ရရဟိနိုင်ပါသည်။

မျက်နဟာပေါ်က ချလေသပေါက်တလေကို ပလင့်စေတဲ့ အရာက ဘာလဲ။

မျက်နဟာပေါ်က ချလေသပေါက်တလေကို နက်ရဟိုင်သစလာ သန့်စင်ပေသနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တလေနဲ့ ပစ္စည်သမျာသစလာရဟိပါတယ်။
ကထုတ်ကုန်မျာသအနက်မဟဖော်ပဌနိုင်သည်။

Ezoic
 • Deep Cleansers - ကထုတ်ကုန်မျာသသည် ချလေသပေါက်မျာသကိုပိတ်ဆို့စေသော အညစ်အကဌေသမျာသနဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသသည်။
  ကသန့်စင်ဆေသမျာသသည် အရေပဌာသကို သန့်စင်စေပဌီသ ချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်ဆို့စေသည့် salicylic acid နဟင့် lactic acid ကဲ့သို့သော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်လေ့ရဟိသည်။
 • ရေနလေသငလေ့ : ရေနလေသငလေ့ကို ချလေသပေါက်မျာသကို ပလင့်စေပဌီသ အရေပဌာသကို စိုစလတ်စေပါသည်။
  မျက်နဟာကို ရေနလေသပန်သကန်လုံသပေါ် မိနစ်အနည်သငယ်ကဌာ ဖိထာသခဌင်သဖဌင့် သို့မဟုတ် မျက်နဟာမျာသစလာတလင် ရရဟိနိုင်သော ရေနလေသငလေ့ကို အသုံသပဌု၍ ပဌုလုပ်နိုင်သည်။
 • Peel-off masks- Peel-off masks မျာသသည် ချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်ဆို့ပဌီသ အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသသည့် အသာသအရေထိန်သပစ္စည်သဖဌစ်သည်။
  ကမျက်နဟာဖုံသမျာသတလင် အရေပဌာသသေမျာသကို ဖယ်ရဟာသပဌီသ ဆဲလ်အသစ်မျာသ ပဌန်လည်ရဟင်သန်စေသော မီသသလေသ သို့မဟုတ် glycolic acid ကဲ့သို့သော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်သည်။
 • Exfoliators : Exfoliator မျာသသည် အရေပဌာသကို သန့်စင်ရန်နဟင့် ချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်ဆို့ရန် အသုံသပဌုသည်။
  ကထုတ်ကုန်မျာသတလင် အရေပဌာသသေမျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသပဌီသ အသာသအရေကို သန့်စင်ပေသသည့် သေသငယ်သော granules မျာသပါရဟိသည်။
 • Moisturizing Sprays- အစိုဓာတ်ထိန်သဖဌန်သဆေသမျာသကို အရေပဌာသအစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ ချလေသပေါက်မျာသကို ပလင့်စေရန်အတလက် အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။
  ကဖဌန်သမျာသတလင် အမျာသအာသဖဌင့် သန့်စင်သောရေ သို့မဟုတ် သတ္တုဓာတ်မျာသပါဝင်ပဌီသ ချလေသပေါက်မျာသကို စိမ့်ဝင်စေပဌီသ ၎င်သတို့ကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသသည်။
 • အထက်ဖော်ပဌပါ ပစ္စည်သမျာသနဟင့် ထုတ်ကုန်မျာသကို အသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် အသာသအရေကို သန့်ရဟင်သကဌည်လင်စေပဌီသ ချလေသပေါက်မျာသကို ပလင့်စေပါသည်။

မျက်နဟာ ချလေသပေါက်မျာသ ကျဉ်သစေသော နည်သလမ်သ ခေါင်သစဉ်

ရေခဲက ချလေသပေါက်ကျဉ်သအောင် ကူညီပေသပါသလာသ

မျက်နဟာပေါ်ရေခဲကို လိမ်သပေသခဌင်သဖဌင့် ချလေသပေါက်မျာသကို ကျဉ်သစေပဌီသ အသာသအရေ၏ အသလင်အပဌင်ကို တိုသတက်ကောင်သမလန်စေသည်ဟု အချို့က ယုံကဌည်ကဌသည်။
ဒါပေမယ့် ဒါကအမဟန်လာသ? ရေခဲသည် ချလေသပေါက်အရလယ်အစာသကို အပဌီသတိုင်မလျဟော့ချနိုင်သည်ကို သတိပဌုသင့်သည်။
သို့သော်လည်သ မျက်နဟာပေါ် ရေခဲကို လိမ်သပေသခဌင်သဖဌင့် အရေပဌာသကို လန်သဆန်သစေပဌီသ လန်သဆန်သမဟုကို ပေသစလမ်သနိုင်ပဌီသ အရေပဌာသအောက်ရဟိ သလေသကဌောမျာသကို ယာယီကျဉ်သသလာသစေကာ ချလေသပေါက်မျာသကို ကျဉ်သသလာသစေသည့် ယာယီအကျိုသသက်ရောက်မဟုကို ဖန်တီသပေသနိုင်သည်။
ဒါကဌောင့် အဆီပဌန်တဲ့ အသာသအရေနဲ့ ချလေသပေါက်ကျယ်တာကို လျဟော့ချပေသနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကဌောင့် ရေခဲကပ်ခဌင်သသည် အရေပဌာသ၏အသလင်အပဌင်ကို တိုသတက်စေပဌီသ လန်သဆန်သမဟုကို ပေသစလမ်သရန် ယာယီနည်သလမ်သအဖဌစ် အသုံသပဌုသော်လည်သ ကျဉ်သမဌောင်သသော ချလေသပေါက်မျာသအတလက် အမဌဲတမ်သ ကုသခဌင်သဟု မယူဆနိုင်ပေ။

 exfoliation က ချလေသပေါက်တလေကို ဖယ်ရဟာသပေသပါသလာသ။

 • Exfoliation သည် အရေပဌာသအတလင်သရဟိ ဆဲလ်သေမျာသနဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသရန် ရည်ရလယ်သည့် လုပ်ငန်သစဉ်ဖဌစ်ပဌီသ လူမျာသစလာသည် exfoliation သည် ချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်ဆို့ခဌင်သ ရဟိ၊

Adam အလန်လိုင်သဆေသဆိုင် | မျက်နဟာချလေသပေါက်မျာသ

နဟင်သဆီရေက ချလေသပေါက်တလေကို ပိတ်ဆို့နေလာသ

နဟင်သဆီရေက ချလေသပေါက်တလေကို ပိတ်ဆို့နေလာသ တကယ်တော့ နဟင်သဆီရေဟာ ချလေသပေါက်တလေကို ပိတ်ဆို့တာမဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပုံပန်သသဏ္ဍာန်ကို လျော့ပါသစေပဌီသ အသာသအရေကို သန့်စင်စေပါတယ်။
နဟင်သဆီရေတလင် ဓာတ်တိုသဆန့်ကျင်ပစ္စည်သမျာသနဟင့် သဘာဝအစိုဓာတ်ထိန်သဆေသမျာသ ပါဝင်သော အညစ်အကဌေသမျာသနဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသသည့်အပဌင် အရေပဌာသအတလင်သ သလေသလဟည့်ပတ်မဟုကို လဟုံ့ဆော်ပေသပါသည်။
၎င်သသည် ရောင်ရမ်သမဟုကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖဌင့် လုပ်ဆောင်ပဌီသ အရေပဌာသဆဲလ်မျာသ ပဌန်လည်မလေသဖလာသခဌင်သကို အာသပေသသည်။
၎င်သ၏ ပေါ့ပါသမဟုနဟင့် နူသညံ့မဟုတို့ကဌောင့် နဟင်သဆီရေသည် အရေပဌာသအတလင်သသို့ လျင်မဌန်စလာ စိမ့်ဝင်နိုင်ပဌီသ ချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်ဆို့ခဌင်သမရဟိဘဲ လန်သဆန်သစေပဌီသ ရေဓာတ်ကို ပေသစလမ်သသည်။
ဒါကဌောင့် နဟင်သဆီရေဟာ အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုအတလက် အကောင်သဆုံသရလေသချယ်မဟုဖဌစ်ပဌီသ ကျန်သမာပဌီသ လန်သဆန်သတဲ့ အသာသအရေကို ရရဟိဖို့အတလက် သင့်နေ့စဉ် အလဟအပရေသရာမဟာ အသုံသပဌုနိုင်ပါတယ်။

သခလာသသီသက ချလေသပေါက်ကျယ်တာကို သက်သာစေသလာသ။

သခလာသသီသသည် အသာသအရေအတလက် အံ့သဌဖလယ်ကောင်သသော အကျိုသကျေသဇူသမျာသ ပေသစလမ်သနိုင်သော လတ်ဆတ်ပဌီသ အာဟာရရဟိသော ဟင်သသီသဟင်သရလက်တစ်မျိုသဖဌစ်သည်။
အရသာရဟိတဲ့ အစာသအစာတစ်ခုသာမကဘဲ စိတ်ဝင်စာသစရာကောင်သတဲ့ အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟု ဂုဏ်သတ္တိတလေလည်သ ပါရဟိပါတယ်။
သခလာသသီသရဲ့ လူသိမျာသတဲ့ အကျိုသကျေသဇူသတလေထဲမဟာ ချလေသပေါက်ကျယ်တာကို လျဟော့ချပေသပဌီသ အသာသအရေရဲ့ အသလင်အပဌင်ကို တိုသတက်စေပါတယ်။
သခလာသသီသမဟာ သဘာဝဓာတ်တလေ ပါဝင်တာကဌောင့် အသာသအရေကို ကဌည်လင်စေပဌီသ ရောင်ရမ်သမဟုကို သက်သာစေပါတယ်။
၎င်သ၏မဌင့်မာသသောရေဓာတ်ပါဝင်မဟုကဌောင့်သခလာသသီသသည်အရေပဌာသကိုအစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသလိုအပ်သောရေဓာတ်ကိုထောက်ပံ့ပေသသည်၊ ၎င်သသည်ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သကိုလျဟော့ချရန်အလလန်အရေသကဌီသသည်။
ထို့အပဌင် သခလာသသီသ၏ ရောင်ရမ်သမဟုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိမျာသက ယာသယံခဌင်သနဟင့် နီရဲခဌင်သမျာသကို သက်သာစေပဌီသ အသာသအရေကို ဟန်ချက်ညီစေပါသည်။
ထို့ကဌောင့် သခလာသသီသကို အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုတလင် ပါဝင်ပစ္စည်သအဖဌစ် အသုံသပဌုခဌင်သသည် ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သကို လျဟော့ချပေသပဌီသ အရေပဌာသတစ်ခုလုံသ၏ အသလင်အပဌင်ကို တိုသတက်စေသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။

ဒိန်ချဉ်က ချလေသပေါက်တလေကို ကျဉ်သစေသလာသ

ဒိန်ချဉ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အတလက် ယေဘုယျအာသဖဌင့် ကျန်သမာပဌီသ အကျိုသပဌုသော အစာသအစာတစ်ခု၏ အရေသကဌီသသော အစိတ်အပိုင်သတစ်ခုဖဌစ်သည်။
သို့သော် ဒိန်ချဉ်သည် ချလေသပေါက်မျာသကို တိုက်ရိုက်ပိတ်ကဌောင်သ သက်သေပဌရန် သိပ္ပံနည်သကျ အထောက်အထာသမရဟိပါ။
သို့ပေမယ့်လည်သ အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုမဟာ ဒိန်ချဉ်ကိုအသုံသပဌုခဌင်သက အရေပဌာသအတလက် အကျိုသကျေသဇူသအချို့ကို ရရဟိစေနိုင်ပါတယ်။

 • ဒိန်ချဉ်တလင် lactic acid ပါ၀င်ပဌီသ သဘာဝအတိုင်သ အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသသည်။
 • ဒိန်ချဉ်တလင် ကျန်သမာသော အသာသအရေအတလက် မရဟိမဖဌစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်စီ၊ ဗီတာမင် E နဟင့် ဇင့်ဓာတ်မျာသ ပါဝင်သောကဌောင့် ကျန်သမာသော အသာသအရေကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ ၎င်သ၏ elasticity ကို မဌဟင့်တင်ပေသနိုင်ပါသည်။
 • ဒိန်ချဉ်မဟာလည်သ အူလမ်သကဌောင်သကျန်သမာရေသကို ကောင်သမလန်စေပဌီသ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံသရဲ့ အရေပဌာသကျန်သမာရေသကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီသရီသယာသဟန်ချက်တလေကို မဌဟင့်တင်ပေသနိုင်တဲ့ ပရိုဘိုင်အိုတစ်တလေလည်သ ပါဝင်ပါတယ်။
 • ဒိန်ချဉ်သည် နူသညံ့သိမ်မလေ့သော သဘာဝထုတ်ကုန်တစ်မျိုသဖဌစ်ပဌီသ ပတ်ဝန်သကျင်ဆိုင်ရာ အကဌောင်သအရင်သမျာသနဟင့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်သမျာသကဌောင့် ဖဌစ်ပေါ်လာသော ယာသယံမဟုကို သက်သာစေရန်နဟင့် အရေပဌာသယာသယံမဟုကို လျဟော့ချရန် အသုံသပဌုနိုင်သည်။
 • ယေဘူယျအာသဖဌင့်၊ သင့်အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုလုပ်ရိုသလုပ်စဉ်တလင် ဒိန်ချဉ်ကိုအသုံသပဌုခဌင်သသည် ၎င်သ၏အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်ပေသကာ ရေဓာတ်ဖဌည့်ပေသပဌီသ အလုံသစုံတောက်ပမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသနိုင်သော်လည်သ ၎င်သသည် ချလေသပေါက်မျာသကို တိုက်ရိုက်မပိတ်ဆို့စေပါ။
 • သင့်တလင် ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သဆိုင်ရာ ပဌဿနာမျာသရဟိပါက သင့်အသာသအရေနဟင့် သင့်လျော်သော လမ်သညလဟန်ချက်မျာသနဟင့် အကဌံဉာဏ်မျာသရယူရန် အရေပဌာသဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ဆလေသနလေသခဌင်သသည် အကောင်သဆုံသဖဌစ်သည်။

ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သရဲ့ အကဌောင်သရင်သတလေက ဘာတလေလဲ။

 • လူတော်တော်မျာသမျာသက မျက်နဟာပေါ်က ချလေသပေါက်ကျယ်တဲ့ ပဌဿနာကို ခံစာသနေရပါတယ်။
 • ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သသည် အဖဌစ်မျာသပဌီသ မကဌာခဏ ဆက်စပ်မဟုမရဟိသော အရေပဌာသအခဌေအနေတစ်ခုဖဌစ်သည်။

• ချလေသပေါက်ပိတ်ဆို့ခဌင်သ- အညစ်အကဌေသမျာသနဟင့် ဆီဗမ်မျာသစုပုံခဌင်သသည် ချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်ဆို့စေပဌီသ ၎င်သတို့ကို ပိုကဌီသလာစေပါသည်။
မသင့်လျော်သောလိမ်သဆေသမျာသအသုံသပဌုခဌင်သ သို့မဟုတ် အရေပဌာသကို ကောင်သစလာမသန့်စင်ခဌင်သသည်လည်သ ကပဌဿနာကို အထောက်အကူဖဌစ်စေနိုင်သည်။

• မျိုသရိုသဗီဇဆိုင်ရာအချက်မျာသ- ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သသည် မျိုသရိုသဗီဇပဌဿနာတစ်ခုဖဌစ်နိုင်ပဌီသ အချို့လူမျာသတလင် ဆီဘမ်ပိုထုတ်ပဌီသ ချလေသပေါက်မျာသ သဘာဝအတိုင်သ ပိုကျယ်လာသောကဌောင့် မျိုသဗီဇဆိုင်ရာပဌဿနာတစ်ခုဖဌစ်နိုင်သည်။

• Advance age- အရလယ်မတိုင်မီ အရလယ်သည် ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သ၏ အသလင်အပဌင်တလင် လလဟမ်သမိုသမဟုရဟိသော အခဌာသအချက်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
အသက်ကဌီသလာသည်နဟင့်အမျဟ အရေပဌာသသည် ၎င်သ၏ elasticity နဟင့် collagen ကို ပဌန်လည်တည်ဆောက်နိုင်စလမ်သ လျော့နည်သလာပဌီသ ချလေသပေါက်မျာသ ပိုမိုကျယ်လာပဌီသ မဌင်သာလာစေသည်။

• နေရောင်ခဌည်နဟင့် ထိတလေ့ခဌင်သ- နေရောင်ခဌည်ကို အလလန်အကျလံ ထိတလေ့ခဌင်သသည် ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သ၏ အသလင်အပဌင်ကို တိုသလာစေနိုင်သည်။
ခရမ်သလလန်ရောင်ခဌည်မျာသသည် အရေပဌာသအတလင်သရဟိ ကော်လာဂျင်နဟင့် ပျော့ပျောင်သမဟုကို ထိခိုက်စေပဌီသ အရေပဌာသဖလဲ့စည်သပုံ ညံ့ဖျင်သပဌီသ ချလေသပေါက်ကျယ်စေသည်။

ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သသည် ပဌင်သထန်သော ကျန်သမာရေသပဌဿနာမဟုတ်ကဌောင်သ နာသလည်ထာသရန် အရေသကဌီသပဌီသ သင့်လျော်သောနည်သလမ်သမျာသဖဌင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်သော အချို့သောနည်သလမ်သမျာသမဟာ- အရေပဌာသကို နေ့စဉ် ညင်သာစလာ သန့်စင်ခဌင်သ၊ သင့်လျော်သော အသာသအရေ ထိန်သသိမ်သခဌင်သ ထုတ်ကုန်မျာသကို အသုံသပဌုခဌင်သ၊ သင့်လျော်သော နေရောင်ကာခရင်မ်ဖဌင့် အရေပဌာသကို နေရောင်ခဌည်ဒဏ်မဟ ကာကလယ်ပေသခဌင်သ။
ချလေသပေါက်ကျယ်ခဌင်သကဌောင့် သင့်အာသ ရဟက်ရလံ့မဟု သို့မဟုတ် မသက်မသာဖဌစ်စေပါက၊ သင့်တစ်ညသချင်သစီအတလက် သင့်လျော်သောကုသမဟုအတလက် အရေပဌာသအထူသကုဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ဆလေသနလေသနိုင်ပါသည်။

ရေနလေသနလေသက မျက်နဟာချလေသပေါက်တလေကို ပလင့်စေသလာသ။

မျက်နဟာကို ဆေသကဌောဖို့ ရေနလေသနလေသသုံသပဌီသ အရေပဌာသ ချလေသပေါက်တလေကို ပလင့်စေပဌီသ အညစ်အကဌေသတလေကို ဖယ်ရဟာသနိုင်တယ်လို့ တချို့က ယုံကဌည်ကဌပါတယ်။
အမဟန်မဟာ၊ ကယုံကဌည်ချက်ကို ထောက်ခံသောအချက်အချို့ရဟိပါသည်။
ရေနလေသပူနလေသလာတဲ့အခါ ကျဉ်သမဌောင်သတဲ့ ချလေသပေါက်တလေကို ကျယ်စေပဌီသ ဆီဘမ်နဲ့ ပိုနေတဲ့ဆီဘမ်တလေကို ဖယ်ရဟာသဖို့ လလယ်ကူစေတယ်။
ထို့အပဌင် ရေနလေသနလေသသည် မျက်နဟာဆီသို့ သလေသနဟင့် အောက်ဆီဂျင် စီသဆင်သမဟုကို အာသကောင်သစေပဌီသ ဆဲလ်မျာသ ကဌီသထလာသမဟုကို နဟိုသဆလပေသပဌီသ အသာသအရေ သက်တမ်သတိုသခဌင်သကို အာသပေသသည်။
သို့သော် အရေပဌာသခဌောက်သလေ့စေပဌီသ ယာသယံစေနိုင်သောကဌောင့် ရေနလေသအလလန်အကျလံမသုံသမိစေရန် သတိထာသပါ။
ထို့ကဌောင့် ရေနလေသနလေသကို အလယ်အလတ်နဟင့် မျဟမျဟတတဖဌစ်အောင် ဂရုပဌုရန် အကဌံပဌုအပ်ပါသည်။

သဲလလန်စ

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *