ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်နဟင့် ကျလန်ုပ်၏ အတလေ့အကဌုံနဟင့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်၏ အန္တရာယ်ရဟိသော အာနိသင်မျာသသည် ဆံပင်အတလက် ဖဌစ်သည်။

မိုဟာမက် ရဟာကာဝီ
2023-09-25T06:38:31+00:00
ငါ့အတလေ့အကဌုံ
မိုဟာမက် ရဟာကာဝီစစ်ဆေသပဌီသ: Mostafa Ahmedစက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၂၁နောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော XNUMX လ

ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်နဲ့ အတလေ့အကဌုံ

 • ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်နဟင့် ကျလန်ုပ်တို့၏အတလေ့အကဌုံသည် အံ့သဌစရာကောင်သပဌီသ ပျော်စရာကောင်သသည်။
 • ဆံသာသကို ပျော့ပျောင်သစေကာ အာဟာရဖဌစ်စေပဌီသ သန်မာစေပါသည်။

ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်၏ အရေသပါသော အကျိုသကျေသဇူသမျာသထဲမဟ တစ်ခုမဟာ ဆံပင်ကို ရဟည်စေနိုင်သည်။
ကျလန်ုပ်တို့၏ကိုယ်တလေ့ အတလေ့အကဌုံအရ ၎င်သကို ပုံမဟန်အသုံသပဌုခဌင်သသည် ကျန်သမာပဌီသ ရဟည်လျာသသောဆံပင်ကို ဖလံ့ဖဌိုသတိုသတက်စေကဌောင်သ ပဌသထာသသည်။
ဂျယ်လ်ကို ညသရေပဌာသနဲ့ ဆံပင်ပေါ်မဟာ ဖဌန့်ပဌီသ ရေမဆေသခင် အနည်သဆုံသ နဟစ်နာရီလောက် ထာသလိုက်ပါ။
ကျလန်ုပ်တို့သည် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်တစ်မျိုသတည်သ သို့မဟုတ် သံလလင်ဆီဖဌင့် အပဌုသဘောဆောင်သော အာနိသင်မျာသကို မဌဟင့်တင်ရန် အသုံသပဌုပါသည်။

Ezoic

ဆံသာသကို ပျော့ပျောင်သစေတဲ့အပဌင် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်က ညသရေပဌာသယာသယံခဌင်သကနေ ကာကလယ်ပေသပါတယ်။
ခဌောက်သလေ့သောဆံပင်နဟင့် ဆေသဆိုသပဌီသ ပျက်စီသနေသောဆံပင်ပဌဿနာမျာသကို ဖယ်ရဟာသရန်လည်သ အသုံသပဌုနိုင်သည်။
Hair Conditioner သို့မဟုတ် အခဌာသ Mask မျာသအစာသ ပုံမဟန်အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။

 • ရဟာသစောင်သလက်ပတ် ဆံပင်ဖဌောင့်ဂျယ်နဲ့ ကျလန်တော်တို့ရဲ့ အတလေ့အကဌုံက တကယ့်ကို အံ့မခန်သပါပဲ။
 • ကအံ့သဌဖလယ်ထုတ်ကုန်ကဌောင့် ကျလန်ုပ်တို့၏ဆံပင်အပေါ်ယုံကဌည်မဟုရရဟိခဲ့သည်။Ezoic
ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်နဲ့ အတလေ့အကဌုံ

ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်၏ရလဒ်သည်ဆံပင်ပေါ်ဘယ်အချိန်မဟာပေါ်လာသနည်သ။

 • ဆံသာသထိန်သသိမ်သမဟုအတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သသည် မဌင်သာသောရလဒ်မျာသမပေါ်မီ အချိန်ကဌာမဌင့်နိုင်သည်။

Aloe vera gel သည် ညသရေပဌာသကို ညင်သာစလာ သန့်စင်ပေသပဌီသ ဆံသာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသကာ ကျိုသပဲ့ခဌင်သမျာသကို လျဟော့ချပေသပဌီသ အလလန်အကျလံ ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို လျဟော့ချပေသပါသည်။
ထို့အပဌင် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို အသုံသပဌု၍ ဆံပင်ကဌီသထလာသမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ သိပ်သည်သမဟုနဟင့် တက်ကဌလမဟုကို ပေသသည်။
ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို အနည်သဆုံသ တစ်ပတ်တစ်ကဌိမ် အသုံသပဌုရန် အကဌံပဌုထာသပဌီသ ဆံသာသခဌောက်သလေ့ပါက တစ်ပတ်လျဟင် နဟစ်ကဌိမ် သို့မဟုတ် သုံသကဌိမ် လိမ်သပေသနိုင်ပါသည်။

သို့သော် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် ဖဌစ်နိုင်သော ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသမျာသကို သတိပဌုသင့်သည်။
Alopecia areata သည် ကိုယ်ခံအာသချို့တဲ့ခဌင်သနဟင့် ဆံပင်မလေသညင်သပေါက်မျာသ အာသနည်သခဌင်သကဌောင့် ဆံပင်ပျက်စီသခဌင်သနဟင့် ဆုံသရဟုံသခဌင်သတို့ကို ဖဌစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ထို့ကဌောင့် ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို ကုသရန် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်ကို အသုံသမပဌုမီ ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ဆလေသနလေသရန် အကဌံပဌုလိုပါသည်။

Ezoic
 • အတိုချုပ်ပဌောရလျဟင် ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သသည် သိသာထင်ရဟာသသော ခဌာသနာသမဟုမပေါ်မီ အချိန်ယူရနိုင်သည်။

ဆံပင်ပေါ်မဟာ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို ဘယ်နဟစ်ကဌိမ် လိမ်သရမလဲ။

အကောင်သဆုံသရလဒ်ရရဟိရန် တစ်ပတ်လျဟင် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို ဆံပင်ပေါ်တလင် နဟစ်ကဌိမ် သို့မဟုတ် သုံသကဌိမ် ထပ်ခါထပ်ခါ အသုံသပဌုရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
ဆံသာသအမျိုသအစာသပေါ် မူတည်၍ အသုံသပဌုသော ဖျော်ရည်ပမာဏသည် ကလဲပဌာသသည်။ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်အရည်ကို ဆပ်ပဌာရည် သို့မဟုတ် ဖဌန်သဆေသကဲ့သို့ နေ့စဉ်အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။

ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို အသုံသပဌုရန် နည်သလမ်သမျာသစလာရဟိပါသည်။
ဒီနည်သလမ်သတလေထဲမဟာ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို အုန်သဆီ (သို့) သံလလင်ဆီနဲ့ ရောပဌီသ ညသရေပဌာသကို တိုက်ရိုက်လိမ်သပဌီသ နာရီဝက်လောက်ထာသပဌီသနောက် အပျော့စာသ ခေါင်သလျဟော်ရည်နဲ့ ဆေသချနိုင်ပါတယ်။
ကလုပ်ငန်သစဉ်ကို တစ်ပတ်လျဟင် တစ်ကဌိမ် သို့မဟုတ် နဟစ်ကဌိမ် ထပ်လုပ်ခဌင်သက ပိုကောင်သပါတယ်။

Ezoic
 • ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို ဆံပင်တလင် လိမ်သခဌင်သသည် ၎င်သ၏ ကျန်သမာရေသနဟင့် အာဟာရကို ထိန်သသိမ်သရန် အရေသကဌီသသော အဆင့်ဖဌစ်သည်။

အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်နဟင့်ပဌုလုပ်ထာသသော သင့်ဆံပင်ကို ပဌန်လည်ရေဓာတ်ဖဌည့်ရန် အရေသကဌီသပါသည်။
အုန်သဆီနဲ့ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို ရောစပ်ပဌီသ ဆံသာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသကာ ဆံသာသပေါ် တစ်ညလုံသ ချန်ထာသပဌီသ မနက်ခင်သမဟာ ရေအေသနဲ့ ဆေသကဌောပေသဖို့ အကဌံပဌုထာသပါတယ်။
ဒီ mask ကို တစ်ပတ် တစ်ကဌိမ် သို့မဟုတ် နဟစ်ကဌိမ် ထပ်လုပ်ပါ။

အဆုံသတလင် ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို အသုံသပဌု၍ လိုချင်သောရလဒ်မျာသရရဟိရန် သေချာစေရန် ဂရုတစိုက်နဟင့် ဂရုတစိုက် ပုံမဟန်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖဌစ်ကဌောင်သ ၎င်သက အလေသပေသပဌောကဌာသခဲ့သည်။
ထို့ကဌောင့် ဆံပင်နဟင့်ညသရေပဌာသကို ရဟာသစောင်သလက်ပတ်လိမ်သရန် သင့်လျော်သောပမာဏနဟင့် အကဌိမ်ရေကို ဆုံသဖဌတ်ရန် ဆံကေသာထိန်သပညာရဟင်နဟင့် တိုင်ပင်ဆလေသနလေသရန် အကဌံပဌုအပ်ပါသည်။

Ezoic

ရဟာသစောင်သလက်ပတ်က ဆံပင်အရဟည်မဌန်သလာသ

 • ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ညသရေပဌာသ၏ ချလေသပေါက်မျာသကို ပိတ်ဆို့နေသော ဆဲလ်သေမျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသသည့် အင်ဇိုင်သမျာသ ပါဝင်သော ပရိုတင်သမျာသအဖဌစ်သို့ ပဌောင်သလဲပေသသော အင်ဇိုင်သမျာသ ပါဝင်သောကဌောင့် ဆံပင်ပေါက်ခဌင်သကို လဟုံ့ဆော်ပေသသည်ဟု ယူဆပါသည်။

ဆံသာသကို အာဟာရဖဌစ်စေသော အရောအနဟောမျာသ သို့မဟုတ် ဆံပင်ရဟည်စေရန် ချက်ပဌုတ်နည်သမျာသတလင် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို အသုံသပဌုရန်လည်သ ဖဌစ်နိုင်ချေရဟိသည်။
ကဌက်သလန်နီဖျော်ရည်ကို ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်နဲ့ ပမာဏအညီအမျဟ ရောစပ်ပဌီသ ပုံမဟန်အတိုင်သ ခေါင်သမလျဟော်ခင် တစ်နာရီအလိုမဟာ ဆံပင်ပေါ်မဟာ တင်ထာသနိုင်ပါတယ်။

 • ထို့အပဌင် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို ကာကလယ်ပေသပဌီသ ညသရေပဌာသကျန်သမာရေသကို ကောင်သမလန်စေကာ ဆံသာသကို အာဟာရဖဌစ်စေသည်။Ezoic
 • ရဟာသစောင်သလက်ပတ်မဟာ ဗီတာမင် (C)၊ (E) နဲ့ (A) တလေ ပါဝင်တာကဌောင့် ဆဲလ်တလေကို အသစ်ပဌုပဌင်ပေသပဌီသ ကျန်သမာသန်စလမ်သတဲ့ ဆံကေသာကို ကဌီသထလာသစေပဌီသ ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို ကာကလယ်ပေသပါတယ်။
 • ထို့အပဌင် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ဆံသာသကို ထိန်သညဟိပေသကာ အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ ပျော့ပျောင်သစေပါသည်။ဆံပင်ကဌီသထလာသမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်ကို ပေသသည်။

ဒါကဌောင့် ဆံပင်ရဟည်ဖို့ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို အသုံသပဌုတာက ကျန်သမာပဌီသ မဌန်မဌန်ရဟည်တဲ့ ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်သ ထိရောက်တဲ့ သဘာဝနည်သလမ်သတစ်ခုလို့ ထင်ရပါတယ်။

Ezoic
ရဟာသစောင်သလက်ပတ်က ဆံပင်အရဟည်မဌန်သလာသ

ဆံပင်ပေါ်မဟာ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို ချန်ထာသဖို့ ဘယ်လောက်ကဌာမလဲ။

ဆံကေသာထိန်သသိမ်သမဟုတလင် စိတ်ဝင်စာသမဟုတိုသလာကာ ၎င်သ၏ကျန်သမာရေသနဟင့် အလဟအပအတလက် သဘာဝနည်သလမ်သမျာသကို ရဟာဖလေမဟုမျာသနဟင့်အတူ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ပင်သည် လူအမျာသအတလက် နဟစ်သက်သည့်ရလေသချယ်မဟုဖဌစ်လာခဲ့သည်။
ဆံပင်ပဌုစုရာမဟာ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို အသုံသပဌုတဲ့နည်သလမ်သဟာ ဆံပင်ကဌီသထလာသမဟုကို မဌန်စေခဌင်သအပါအဝင် သူ့ရဲ့အံ့သဌဖလယ်အကျိုသကျေသဇူသတလေကဌောင့် အလလန်ရေပန်သစာသပါတယ်။

ဆံသာသကဌီသထလာသမဟုနဟင့် ကျန်သမာရေသကောင်သမလန်စေရန်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို ဆံသာသပေါ်တလင် မည်မျဟကဌာအောင်ထာသသင့်သည်ဟု သင့်ကိုယ်သင် မေသဖူသပါသလာသ။ အဲဒါကို လေ့လာကဌည့်ရအောင်။

 • ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ဆံသာသအတလက် အကျိုသပဌုသော အာဟာရဓာတ်မျာသစလာကို ပံ့ပိုသပေသသည့် ဗီတာမင် A၊ C နဟင့် E ကဲ့သို့သော ဆံသာသကဌီသထလာသမဟုနဟင့် ညသရေပဌာသကို အာဟာရဖဌစ်စေသည်။

ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပဌီသတော့ ဆံပင်ပေါ်မဟာ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကျန်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ သင်အသုံသပဌုတဲ့နည်သလမ်သပေါ်မူတည်ပဌီသ ကလဲပဌာသနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအာသဖဌင့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်အနဟစ်ကို အုန်သဆီ သို့မဟုတ် သံလလင်ဆီနဟင့် ရောစပ်အသုံသပဌုပါက သင့်ကျန်သမာရေသအတလက် အကျိုသပဌုသော အာဟာရဓာတ်မျာသနဟင့် သဘာဝဓာတ်မျာသကို စုပ်ယူနိုင်စေရန်အတလက် ဆံပင်ပေါ်တလင် အနည်သဆုံသ တစ်နာရီခန့် ထာသထာသသင့်သည်။ ဆံပင်။

Ezoic
 • ရဟာသစောင်သလက်ပတ်အနဟစ်ကို serum သို့မဟုတ် spray အဖဌစ်အသုံသပဌုရန်ရလေသချယ်ပါက အာဟာရအကျိုသကျေသဇူသမျာသရရဟိရန် စိုစလတ်သော သို့မဟုတ် ခဌောက်သလေ့သောဆံပင်ကို နေ့စဉ်ပုံမဟန်အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။

အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန်နဟင့် ဆံပင်ကျန်သမာရေသနဟင့် ကဌီသထလာသမဟုအတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်၏ အကျိုသကျေသဇူသမျာသရရဟိရန် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်နဟင့် ကုသမဟုကို တစ်ပတ်လျဟင် တစ်ကဌိမ် သို့မဟုတ် နဟစ်ကဌိမ် ထပ်မံပဌုလုပ်ရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
ဒါမဟလည်သ ဗီတာမင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တလေက ညသရေပဌာသကို အာဟာရဖဌည့်ပေသပဌီသ ဆံကေသာကို ပိုမိုကဌီသထလာသလာစေမဟာ ဖဌစ်ပါတယ်။

 • ရဟာသစောင်သလက်ပတ် ဆံသာသပေါ် ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုပဲ ဖဌစ်ဖဌစ် ကဌက်သီသနလေသရေ နဲ့ သင့်လျော်တဲ့ ခေါင်သလျဟော်ရည် သုံသပဌီသ ကောင်သကောင်သ ဆေသကဌော ပေသရမဟာ ဖဌစ်သလို အကဌလင်သအကျန် တလေ စုပုံခဌင်သမဟ ကင်သဝေသစေဖို့ သတိပဌုသင့် ပါတယ်။Ezoic

ဒါကဌောင့် သင့်ဆံပင်ကျန်သမာရေသကို သဘာဝနည်သနဲ့ ကဌီသထလာသချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို သင့်ဆံပင်ထိန်သသိမ်သမဟုလုပ်ရိုသလုပ်စဉ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်သအနေနဲ့ သုံသစလဲဖို့ မတလန့်ဆုတ်ပါနဲ့၊ သူ့ရဲ့ အကျိုသကျေသဇူသတလေကို အကောင်သဆုံသဖဌစ်စေဖို့ သင့်လျော်တဲ့ ညလဟန်ကဌာသချက်တလေကို သေချာလိုက်နာပါ။ .

ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်မလိမ်သခင် ဆံပင်ကိုဆေသသင့်သလာသ။

 • ဆံကေသာကျန်သမာရေသနဲ့ အလဟအပရေသရာနဲ့ပတ်သက်လာရင် အကဌံဥာဏ်နဲ့ နည်သပညာတလေ အမျာသကဌီသရဟိပါတယ်။
 • သို့သော်၎င်သ၏အသုံသပဌုမဟုနဟင့်စပ်လျဉ်သ၍ မေသစရာရဟိလာသည်မဟာ- ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်မလိမ်သမီ ဆံပင်ကိုဆေသသင့်သလာသ။

ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပဌီသ သဘောထာသကလဲလလဲမဟုတလေ ရဟိနေပါတယ်။
ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်မလိမ်သမီ ဆံပင်ဆေသကဌောရန် ကျလမ်သကျင်သူအချို့က အကဌံပဌုထာသသည်။
၎င်သတို့အဆိုအရ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်ကို မလိမ်သမီ ဆံပင်ဆေသခဌင်သသည် အညစ်အကဌေသမျာသ၊ မဟိုမျာသနဟင့် ဗောက်မျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသသည့်အပဌင် ဆံပင်ရေဓာတ်ကို မဌဟင့်တင်ပေသနိုင်သည်။

တစ်ချိန်တည်သမဟာပင်၊ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို ညသစလာဆေသရန်မလိုဘဲ ဆံပင်ကို တိုက်ရိုက်အသုံသပဌုနိုင်ကဌောင်သ ညလဟန်ပဌသော အခဌာသထင်မဌင်ယူဆချက်မျာသလည်သ ရဟိသေသသည်။
ဒီကျလမ်သကျင်သူတလေရဲ့ အဆိုအရတော့ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ဟာ ဆံသာသကို အစိုဓာတ်ဆုံသရဟုံသစေပဌီသ အာဟာရဓာတ်တလေ ဆုံသရဟုံသစေကာ ဆံပင်မလျဟော်ခင် သို့မဟုတ် လျဟော်ပဌီသနောက် ပုံမဟန်အသုံသပဌုနိုင်ပါတယ်။

ထို့ကဌောင့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်မလိမ်သမီ ဆံပင်ဆေသကဌောရန် ဆုံသဖဌတ်ချက်သည် တစ်ညသချင်သစီ၏ နဟစ်သက်မဟုနဟင့် ဆံသာသလိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်ပါသည်။
ဆံကေသာနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံသ စတိုင်လ်ကို ရလေသချယ်တာက အကောင်သဆုံသပါပဲ။
ဆံပင်အမျိုသအစာသနဟင့် လူတစ်ညသခံစာသနေရသည့် သီသခဌာသပဌဿနာမျာသပေါ်အခဌေခံ၍ ပိုမိုတိကျသောလမ်သညလဟန်မဟုရယူရန် ဆရာဝန်မျာသ သို့မဟုတ် ဆံပင်ကျလမ်သကျင်သူမျာသနဟင့် တိုင်ပင်ရန်လည်သ အကဌံပဌုထာသသည်။

ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို နေ့စဉ်သုံသပါ။

 • ညသရေပဌာသပျက်စီသမဟုကို ပဌုပဌင်ပေသခဌင်သ- ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ညသရေပဌာသမဟ လျဟို့ဝဟက်ထာသသော အဆီမျာသကဌောင့် ပျက်စီသမဟုကို ပဌုပဌင်ပေသသည်။
 • ဆံသာသ၏ကျန်သမာရေသကို မဌဟင့်တင်ပေသခဌင်သ- ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ဆံကေသာကို သန်မာစေကာ ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို ကာကလယ်ပေသသည့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်၏ ကျန်သမာရေသကို မဌဟင့်တင်ပေသသည်။
 • ဆံပင်ကဌီသထလာသမဟုကို နဟိုသဆလပေသခဌင်သ- ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ဆံပင်ကဌီသထလာသမဟုကို မဌန်စေပဌီသ ၎င်သ၏သိပ်သည်သဆကို မဌဟင့်တင်ပေသသည်။
 • ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို လျဟော့ချပေသခဌင်သ - ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သပဌဿနာကို လျော့ပါသစေပဌီသ ဆံပင်သိပ်သည်သဆကို ထိန်သသိမ်သပေသသည်။
 • ဆံပင်ထူခဌင်သ- ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ဆံပင်ကို သိသိသာသာ ထူလာစေပဌီသ ကျန်သမာပဌီသ ထူထဲသောအသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်ပေသသည်။
 • မဟိုသတ်ဆေသနဟင့် ရောင်ရမ်သမဟုကို ဆန့်ကျင်ခဌင်သ- ရဟာသစောင်သလက်ပတ်တလင် မဟိုသတ်ဆေသနဟင့် ရောင်ရမ်သမဟုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိမျာသ ပါ၀င်သောကဌောင့် ညသရေပဌာသကျန်သမာရေသကို ကောင်သမလန်စေပဌီသ ညသရေပဌာသပဌဿနာမျာသကို လျဟော့ချပေသသည်။
 • ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို အသုံသပဌုနည်သမဟာ အောက်ပါအဆင့်တလေ ပါဝင်ပါတယ်။
 • ဟင်သချက်နည်သကို ဆံပင်ပေါ်တလင် မိနစ် 90 ထာသပါ။
 • ဆံပင်ကို ကဌက်သီသနလေသရေနဲ့ဆေသပါ။
 • ဒီစာရလက်ကို တစ်နေ့တစ်ကဌိမ် ပဌန်လုပ်ပါ။

ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို နေ့စဉ်အသုံသပဌုခဌင်သ၏ အခဌာသအကျိုသကျေသဇူသမျာသ

 • ထုတ်ကုန်အကဌလင်သအကျန်မျာသမဟ အဆီပဌန်သော ညသရေပဌာသကို သန့်စင်စေသည်။
 • ဆံသာသကဌီသထလာသမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ ဆံပင်ကလဲခဌင်သကို ကာကလယ်ပေသပါတယ်။
 • ပျက်စီသနေသောဆံသာသမျာသကို ကောင်သမလန်စေပဌီသ ကျန်သမာသောအသလင်အပဌင်ကို ထိန်သသိမ်သပေသသည်။
 • ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သနဟင့် ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို လျဟော့ချပေသသည်။

ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို နေ့စဉ်အသုံသပဌုခဌင်သသည် ဆံပင်နဟင့် ညသရေပဌာသပဌဿနာမျာသကို ကုသရန် အကဌံပဌုထာသသော သဘာဝကုထုံသမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ဆံပင်နဟင့် အရေပဌာသပဌဿနာမျာသကို ကုသရာတလင် အသုံသပဌုနိုင်သော စလယ်စုံရအပင်တစ်မျိုသဖဌစ်သည်။ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို ဆံပင်ပေါ်လိမ်သပဌီသ ချန်ထာသခဌင်သဖဌင့် ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို ကုသရာတလင် အသုံသပဌုနိုင်သည်။

ဆံသာသအတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်၏ အရေသအကဌီသဆုံသအသုံသပဌုမဟုတစ်ခုမဟာ ညသရေပဌာသကျန်သမာရေသကို ကောင်သမလန်စေသည့်အပဌင် ဆံပင်အမဌစ်မျာသနဟင့် မလေသညင်သပေါက်မျာသကို အာသကောင်သစေရန်ဖဌစ်သည်။

ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို ဆံသာသတလင် ပေါင်သထည့်ခဌင်သမရဟိဘဲ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို ဆံသာသပေါ်လိမ်သပဌီသ ညသရေပဌာသကို ပလတ်တိုက်ပေသကာ ခေါင်သလျဟော်ရည်ဖဌင့် မလျဟော်မီ ၄၅ မိနစ်ခန့် ထာသလိုက်ပါ။
ဆံပင်ကျန်သမာရေသအတလက် လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်တလေ ပါဝင်တဲ့ ရဟာသစောင်သလက်ပတ် ထုတ်ကုန်အမျိုသမျိုသကိုလည်သ သုံသနိုင်ပါတယ်။

နိဂုံသချုပ်အနေနဲ့ပဌောရရင် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်ဟာ ညသရေပဌာသကို နဟိုသဆလပေသပဌီသ ဆံပင်ကဌီသထလာသမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသတဲ့ သဘာဝထုတ်ကုန်တလေထဲက တစ်ခုဖဌစ်ပါတယ်။
ညသရေပဌာသကို မဟိုနဟင့် ဗိုင်သရပ်စ်ပိုသဝင်ခဌင်သမဟ ကာကလယ်ပေသပဌီသ ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို လျော့ချပေသပဌီသ seborrheic dermatitis ကဌောင့်ဖဌစ်သော ယာသယံခဌင်သကို သက်သာစေသည်။
သံလလင်ဆီနဟင့် ကဌက်ဥအနဟစ်တို့နဟင့်အတူ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲအသုံသပဌုခဌင်သသည် ဆံသာသ၏ကျန်သမာရေသနဟင့် အရည်အသလေသကို မဌဟင့်တင်ရာတလင် အလိုရဟိသောရလဒ်မျာသကို ပဌသရန် ပိုမိုသက်သေပဌနိုင်မည်ဖဌစ်သည်။

ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဟာ ဆံပင်ကို ပျက်စီသစေပါတယ်။

ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဟာ ဆံပင်ကို ပျက်စီသစေပါတယ်။

ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် အရလက်မဟထုတ်သော ဂျယ်တလင် ရေဓာတ်မျာသစလာပါဝင်သောကဌောင့် ဆံပင်နဟင့် အရေပဌာသအတလက် ဆေသဖက်ဝင်သော အကျိုသကျေသဇူသမျာသရဟိသည်ဟု ယုံကဌည်ရသည်။
ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ညသရေပဌာသကို ညင်သာစလာ သန့်စင်ပေသပဌီသ ဆံသာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသကာ ဆံသာသကလဲအက်ခဌင်သကို လျဟော့ချပေသပဌီသ ဆံပင်ကျလတ်ခဌင်သကို ကာကလယ်ပေသသည်။

ဒါပေမယ့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်က အသာသအရေကို ထိခိုက်မဟုရဟိလာသ။ ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ရဲ့ ဆိုသကျိုသတလေကို တလေသဖူသပါသလာသ။ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ဆံပင်နဟင့် အရေပဌာသပဌဿနာမျာသကို ကုသပေသသည့် မဟော်ဆန်သည့်ဖဌေရဟင်သချက်ဖဌစ်ကဌောင်သ ယခုအခါ အမျိုသသမီသမျာသစလာ ယုံကဌည်ကဌသည်။
ဒါပေမယ့် ဆံပင်ပေါ်မဟာ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သကဌောင့် ဖဌစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုသကျိုသတလေနဲ့ ပျက်စီသမဟုတလေလည်သ ရဟိပါတယ်။

ကပျက်စီသမဟုမျာသထဲတလင် အထူသသဖဌင့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကိုအသုံသပဌု၍ ကုသထာသသောဆံပင်ကို နေရောင်ခဌည်နဟင့်ထိတလေ့သည့်အခါတလင် ညသရေပဌာသဓာတ်မတည့်ခဌင်သနဟင့် ရောင်ရမ်သခဌင်သတို့ပါဝင်သည်။
ထို့ကဌောင့် သင့်ဆံပင်တလင် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို လိမ်သပဌီသ နေရောင်ခဌည်နဟင့် ထိတလေ့ခဌင်သမဟ ရဟောင်ကဌဉ်သင့်ပဌီသ လက္ခဏာမျာသနဟင့် ယာသယံမဟုကို ပိုဆိုသစေသောကဌောင့် ဖဌစ်သည်။

 • ထို့အပဌင် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကို သိသိသာသာထိခိုက်စေနိုင်သောကဌောင့် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အလဟပဌင်ပညာရဟင်နဟင့် မတိုင်ပင်ဘဲ သုံသစလဲရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
 • ယေဘုယျအာသဖဌင့် ဆံပင်အတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်၏ အံ့သဌဖလယ်ကောင်သသော အကျိုသကျေသဇူသမျာသထဲမဟ တစ်ခုမဟာ သင့်အာသ ရဟည်လျာသသန်စလမ်သသော ဆံကေသာကို ရရဟိစေခဌင်သဖဌစ်သည်။
သဲလလန်စ

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *