ပလတ်တိုက်ဆေသ၊ ကျလန်ုပ်၏အတလေ့အကဌုံနဟင့် Cure Cure ၏ရလဒ်မျာသသည် မည်သည့်အချိန်တလင် ပေါ်လာမည်နည်သ။

မိုဟာမက် ရဟာကာဝီ
2023-08-07T10:11:12+00:00
ငါ့အတလေ့အကဌုံ
မိုဟာမက် ရဟာကာဝီစစ်ဆေသပဌီသ: လဟအောင်လုပ်ပါ။သဌဂုတ် ၃၊ ၂၀၂၀နောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော 4 လ

ငါ့အတလေ့အကဌုံကို ပလတ်တိုက်ဆေသကဌောပါ။

Cure scrub သည် အသာသအရေကို သန့်စင်ရန်နဟင့် သန့်စင်ရန်အတလက် ဈေသကလက်တလင် ရေပန်သအစာသဆုံသ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
Cure scrub နဲ့ အတလေ့အကဌုံက တကယ်ကို အံ့သဌစရာကောင်သပါတယ်။
၎င်သတလင် အရေပဌာသဆဲလ်သေမျာသနဟင့် အညစ်အကဌေသမျာသကို ညင်သာစလာ ထိရောက်စလာဖယ်ရဟာသပေသသည့် ထိရောက်သောဖော်မဌူလာတစ်ခုပါရဟိသည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်သငယ်ကဌာအောင်သုံသပဌီသနောက်၊ ကျလန်ုပ်၏အသာသအရေ၏ texture နဟင့် tone တလင် ကဌီသမာသသောတိုသတက်မဟုကို သတိပဌုမိပါသည်။
အသာသအရေကိုလည်သ သိသိသာသာ နူသညံ့တောက်ပဌောင်စေပါတယ်။
Cure Scrub ရဲ့ ကောင်သတဲ့အချက်ကတော့ အသာသအရေကို နူသညံ့စေပဌီသ ခဌောက်သလေ့ခဌင်သ သို့မဟုတ် ယာသယံခဌင်သမဖဌစ်စေပါဘူသ။
လန်သဆန်သမဟုနဟင့် သက်တောင့်သက်သာရဟိမဟုတို့ကို ပေါင်သစပ်ပေသသည့် လန်သဆန်သသောရနံ့လည်သ ပါဝင်သည်။
တကယ်က သင့်အသာသအရေကို လိုအပ်သလို ထိန်သပေသမယ့် ကောင်သမလန်တဲ့ exfoliator ပါ။

Sure Cure ၏ရလဒ်မျာသသည် မည်သည့်အချိန်တလင် ထလက်ပေါ်လာမည်နည်သ။

 • Sure Cure scrub သည် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုတလင် ရေပန်သစာသသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • Sure Cure Scrub ကိုအသုံသပဌုပဌီသ ရက်အနည်သငယ်ကဌာပဌီသနောက် ပထမဆုံသရလဒ်ကို သင် သတိထာသမိနိုင်ပါတယ်။Ezoic
 • သေချာတာကတော့ သင့်အသာသအရည်ကို ချောမလေ့စေပဌီသ သိသိသာသာ တောက်ပမဟုကို ခံစာသရမဟာ အသေအချာပါပဲ။

Sure Cure scrub ကို ပုံမဟန်အသုံသပဌုပဌီသ တစ်ပတ်လျဟင် တစ်ကဌိမ် သို့မဟုတ် နဟစ်ကဌိမ် မျက်နဟာ သို့မဟုတ် သတ်မဟတ်ထာသသောနေရာမျာသသို့ လိမ်သပေသခဌင်သသည် အကောင်သဆုံသဖဌစ်သည်။
ပလင့်နေသောဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် နီရဲရောင်နေသော အရည်ကဌည်ဖုမျာသပေါ်တလင် ၎င်သကို ရဟောင်သင့်သည်။

 • ယေဘုယျအာသဖဌင့်၊ ပုံမဟန်အသုံသပဌုပဌီသ ခဌောက်ပတ်မဟ ရဟစ်ပတ်ကဌာပဌီသနောက် Sure Cure scrub ၏ ရလဒ်အပဌည့်အစုံကို သင်တလေ့မဌင်နိုင်ပါသည်။Ezoic

Sure Cure Gel - နည်သလမ်သဖဌင့် ကျလန်ုပ်၏ အတလေ့အကဌုံ

Cure scrub ကို ဘယ်လိုသုံသရမလဲ။

Cure သည် အသာသအရေကို ပဌန်လည်နုပျိုချောမလေ့စေရန် အထူသထုတ်လုပ်ထာသသော ထိရောက်သော exfoliator တစ်ခုဖဌစ်သည်။
Cure scrub ကို အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန် နည်သလမ်သအမျိုသမျိုသဖဌင့် အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။
ကသည်မဟာ မဟန်ကန်စလာအသုံသပဌုရန် အဆင့်အချို့ဖဌစ်သည်။

 • အရေပဌာသသန့်စင်ခဌင်သ- Cure scrub ကို အသုံသမပဌုမီ အရေပဌာသကို သန့်စင်သောရေနဟင့် ကဌက်သီသနလေသရေဖဌင့် သေချာစလာ သန့်စင်ပေသသင့်ပါသည်။
  သန့်စင်ဆေသအနည်သငယ်ကို လက်ပေါ်တင်၍ အညစ်အကဌေသနဟင့် အဆီပိုမျာသကို ဖယ်ရဟာသရန် မျက်နဟာပေါ်တလင် ညင်သာစလာ နဟိပ်နယ်ပေသပါ။Ezoic
 • အရေပဌာသခဌောက်သလေ့ခဌင်သ- အရေပဌာသကို သန့်စင်ပဌီသနောက် နူသညံ့သော မျက်နဟာသုတ်ပဝါကို အသုံသပဌု၍ ညင်သာစလာ ခဌောက်အောင်ပဌုလုပ်ပါ။
  အရေပဌာသကို ထိခိုက်မဟုမဖဌစ်စေရန် ပဌင်သပဌင်သထန်ထန် မပလတ်မိစေရန် သေချာပါစေ။
 • Scrub Application : အရေပဌာသခဌောက်သလေ့ပဌီသနောက် လက်ချောင်သမျာသကို သန့်စင်ရန်အတလက် Cure Scrub အနည်သငယ်ကို လိမ်သပေသပါ။
  Scrub ကို မျက်နဟာနဟင့် လည်ပင်သအနဟံ့ ညင်သာစလာ စက်ဝိုင်သပုံဖဌင့် ဖဌန့်ပေသပါ။
  မျက်လုံသနဟင့် နဟုတ်ခမ်သနေရာမျာသကို ရဟောင်ပါ။
 • နဟိပ်နယ်ခဌင်သ- Scrub ကို အရေပဌာသထဲသို့ ညင်သာစလာ နဟိပ်နယ်ရန် သင့်လက်ချောင်သထိပ်မျာသကို အသုံသပဌုပါ။
  ထိခိုက်လလယ်သော မျက်လုံသနဟင့် လည်ပင်သနေရာအတလက် အပဌင်သအထန်နဟိပ်နယ်ခဌင်သကို ရဟောင်ကဌဉ်သင့်သည်။Ezoic
 • ဆေသကဌောသန့်စင်ခဌင်သ- နဟိပ်နယ်ပဌီသပါက Scrub ကို လုံသဝဖယ်ရဟာသပစ်ရန် ကဌက်သီသနလေသရေဖဌင့် မျက်နဟာကို ဆေသကဌောပါ။
  အရေပဌာသပေါ်မဟာ အကဌလင်သအကျန်တလေ မကျန်အောင် သေချာပါစေ။
 • Moisturizing - Scrub ကိုအသုံသပဌုပဌီသနောက် အသာသအရေကို ချောမလေ့စေပဌီသ အစိုဓာတ်ထိန်သပေသရန်အတလက် နူသညံ့သော အစိုဓာတ်ထိန်သခရင်မ်ကို လိမ်သရန် အကဌံပဌုအပ်ပါသည်။
  သင့်အသာသအရေအမျိုသအစာသနဟင့် ကိုက်ညီသော အစိုဓာတ်ထိန်သခရင်မ်ကို အသုံသပဌုပါ။
 • အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသအတလက် Cure Scrub ကို ပုံမဟန်အသုံသပဌုပါ။Ezoic
 • ထုတ်ကုန်နဟင့်အတူ ပေသထာသသည့် ညလဟန်ကဌာသချက်မျာသနဟင့် လမ်သညလဟန်ချက်မျာသကို သေချာလိုက်နာပါ။

Sure Cure Cream ၏ အကျိုသကျေသဇူသမျာသ

Sure Cure သည် အံ့သဌဖလယ်ရာ အကျိုသကျေသဇူသမျာသစလာကို ပေသစလမ်သနိုင်သော ဆန်သသစ်တီထလင်ထာသသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ကခရင်မ်၏ အကျိုသကျေသဇူသအချို့မဟာ အောက်ပါအတိုင်သဖဌစ်သည်။

 • SUPER HYDRATING : Sure Cure Cream တလင် အသာသအရေကို နက်ရဟိုင်သစလာ ရေဓာတ်ဖဌည့်ပေသသော အစိုဓာတ်ကဌလယ်ဝသော ရောစပ်ပါဝင်ပါသည်။
  အရေပဌာသအတလင်သပိုင်သမဟ ရေဓာတ်ဖဌည့်ပေသပဌီသ ရေဓာတ်ကို အချိန်ကဌာမဌင့်စလာ ထိန်သသိမ်သပေသသည့် ထူသခဌာသသော ဖော်မဌူလာတစ်ခုပါရဟိသည်။Ezoic
 • အသာသအရေအရောင်ညီခဌင်သ- Sure Cure ခရင်မ်သည် အသာသအရေကို ညီညာစေပဌီသ အသာသအရေအရောင်ကို ကဌည်လင်စေပဌီသ အသာသအရေ၏ သဘာဝအတိုင်သ တောက်ပစေပဌီသ အသာသအရေမစုံလင်မဟုမျာသကို ဖုံသကလယ်ပေသသည်။
 • UV ကာကလယ်ခဌင်သ- ကခရင်မ်တလင် အရေပဌာသကို အန္တရာယ်ရဟိသော ခရမ်သလလန်ရောင်ခဌည်မဟ ကာကလယ်ရန် နေရောင်ကာခရင်မ် အကဌောင်သရင်သမျာသ ပါဝင်သည်။
  ထို့ကဌောင့် အရေပဌာသကျန်သမာရေသနဟင့် နုပျိုမဟုကို ထိန်သသိမ်သပေသသည်။
 • Anti-wrinkle- Sure Cure တလင် လိုင်သကောင်သခဌင်သနဟင့် အရေသအကဌောင်သမျာသကို လျော့ပါသစေသော အရေသအကဌောင်သမျာသကို ဆန့်ကျင်သော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်ပါသည်။
  အရေပဌာသကို နူသညံ့စေပဌီသ ပျော့ပျောင်သမဟုကို ပေသစလမ်သပဌီသ ငယ်ရလယ်နုပျိုမဟုကို ထိန်သသိမ်သပေသသည်။Ezoic
 • အမည်သစက်မျာသကို သက်သာရာရစေခဌင်သ- ကခရင်မ်သည် အမည်သစက်မျာသကို တောက်ပစေပဌီသ အရေပဌာသပေါ်ရဟိ ၎င်သတို့၏ အသလင်အပဌင်ကို လျဟော့ချပေသကာ ၎င်သ၏ ယေဘူယျအသလင်အပဌင်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်လာစေပါသည်။
 • အတိုချုပ်ပဌောရလျဟင် Sure Cure ခရင်မ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သသည် အသာသအရေအတလက် အကျိုသကျေသဇူသမျာသစလာကို ပေသစလမ်သသည်။

Sure Cure ဝက်ခဌံကုသခဌင်သ | အကျိုသကျေသဇူသမျာသနဟင့်အန္တရာယ်မျာသ - အလဟကုန်

Ezoic

Acartin နဟင့် Sure Cure ကလာခဌာသချက်

Acartin နဟင့် Sure Cure နဟစ်ခုစလုံသတလင် ကလာခဌာသချက်မျာသစလာရဟိသည်။
နဟစ်မျိုသလုံသသည် စိတ်ဓာတ်ကျခဌင်သနဟင့် စိုသရိမ်သောကကို ကုသရန်အသုံသပဌုသော ဆေသဝါသမျာသဖဌစ်သော်လည်သ ၎င်သတို့၏ ပါဝင်မဟုနဟင့် လုပ်ဆောင်မဟု ယန္တရာသမဟာ ကလဲပဌာသသည်။
အောက်ပါတို့သည် ACRTIN နဟင့် Sure Cure အကဌာသ အဓိကကလာခဌာသချက်မျာသကို ရဟင်သပဌသည်-

 • acratin-
 • ဆေသ၏ယေဘုယျအမည်မဟာ escitalopram ဖဌစ်သည်။Ezoic
 • acretin ၏အကျိုသသက်ရောက်မဟုသည် ညသနဟောက်ထဲတလင် "serotonin" ၏အာရုံစူသစိုက်မဟု တိုသလာခဌင်သကဌောင့်ဖဌစ်ပဌီသ ပျော်ရလဟင်မဟု နဟင့် ပေါ့ပေါ့ပါသပါသ ခံစာသရစေသော အရာဖဌစ်သည်။
 • Acretin ကို စိတ်ကျရောဂါ ကုသရာတလင် အသုံသပဌုပဌီသ စိတ်ကျရောဂါ နဟင့် လူမဟုရေသဆိုင်ရာ ကဌောက်ရလံ့ခဌင်သ တို့ကို သက်သာရာ ရစေပါသည်။
 • Acretin သည် အခဌာသဆေသမျာသနဟင့် အကျိုသသက်ရောက်မဟုအနည်သဆုံသရဟိသော ဆေသဖဌစ်သည်။Ezoic
 • ဆေသ၏အဖဌစ်မျာသသော ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသမျာသမဟာ ပျို့အန်ခဌင်သ၊ မူသဝေခဌင်သနဟင့် ကိုယ်အလေသချိန် ပဌောင်သလဲခဌင်သ တို့ဖဌစ်သည်။
 • သေချာကုသခဌင်သ-
 • ဆေသ၏ယေဘုယျအမည်မဟာ sertraline ဖဌစ်သည်။
 • Sure Cure ၏ အာနိသင်သည် ညသနဟောက်အတလင်သ “ဆီရိုတိုနင်” ပမာဏ တိုသလာခဌင်သနဟင့် ညသနဟောက်အတလင်သရဟိ ဓာတုပစ္စည်သမျာသ ဟန်ချက်ညီမဟု တိုသတက်လာခဌင်သကဌောင့် ဖဌစ်သည်။
 • Sure Cure သည် စိတ်ကျရောဂါနဟင့် စိုသရိမ်သောကရောဂါမျာသဖဌစ်သည့် စလဲမက်ဖလယ်ရာ စိတ်ဖိဆီသမဟုရောဂါနဟင့် ထိတ်လန့်တုန်လဟုပ်ခဌင်သရောဂါမျာသကို ကုသရန် အသုံသပဌုသည်။
 • Sure Cure ၏ ထပ်လောင်သအကျိုသကျေသဇူသမဟာ bulimia ကဲ့သို့သော အစာစာသခဌင်သဆိုင်ရာ ရောဂါမျာသကို ကုသရာတလင် အသုံသပဌုနိုင်သည်။
 • Sure Cure ကိုအသုံသပဌုသည့်အခါ ခေါင်သကိုက်ခဌင်သ၊ ပျို့အန်ခဌင်သနဟင့် ဝမ်သချုပ်ခဌင်သကဲ့သို့သော ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသအချို့ ဖဌစ်ပေါ်နိုင်သည်။
 • ဖော်မဌူလာနဟင့် ထိရောက်မဟု ကလာခဌာသချက်မျာသ ရဟိသော်လည်သ Acretin နဟင့် Sure Cure တို့သည် စိတ်ဓာတ်ကျခဌင်သနဟင့် စိုသရိမ်ပူပန်မဟုမျာသအတလက် ထိရောက်ပဌီသ အသုံသမျာသသော ဆေသဝါသမျာသဖဌစ်သည်။

Sure Cure ခရင်မ်က ဘာကိုလုပ်ဆောင်ပေသသလဲ။

Sure Cure ခရင်မ်သည် ယနေ့ဈေသကလက်တလင် ရရဟိနိုင်သော အကောင်သဆုံသ အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟု ထုတ်ကုန်မျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ကခရင်မ်သည် ပဌီသပဌည့်စုံသော အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုကို ပေသစလမ်သပဌီသ အရေပဌာသပဌဿနာအမျိုသမျိုသကို ဖဌေရဟင်သပေသသည်။
ကသည်မဟာ Sure Cure ၏လုပ်ဆောင်မဟုအချို့ဖဌစ်သည်။

 • အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသခဌင်သ- Sure Cure ခရင်မ်တလင် လုံလောက်သော အစိုဓာတ်ကို ပေသစလမ်သနိုင်ပဌီသ အရေပဌာသအစိုဓာတ်ကို ကဌာရဟည်စလာ ထိန်သသိမ်သပေသသည့် အစလမ်သထက်သော အစိုဓာတ်ထိန်သပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်ပါသည်။
  ဒါကဌောင့် အသာသအရေဟာ ကျန်သမာပဌီသ လန်သဆန်သတဲ့အသလင်အပဌင်ကို ရရဟိစေပါတယ်။
 • အသာသအရေကို တောက်ပစေခဌင်သ- Sure Cure ခရင်မ်တလင် အရေပဌာသအရောင်ကို တောက်ပစေပဌီသ အမည်သစက်မျာသနဟင့် အရေပဌာသအရောင်ခဌယ်ခဌင်သတို့ကို လျဟော့ချပေသသည့် သဘာဝအရောင်ချလတ်ဆေသမျာသ ပါဝင်ပါသည်။
  အသာသအရေကို ပဌန်လည်တောက်ပစေပဌီသ ညီညာတောက်ပသော အသာသအရေကို ရရဟိစေပါသည်။
 • နေရောင်ကာကလယ်ခဌင်သ- Sure Cure ခရင်မ်တလင် အရေပဌာသကို နေရောင်ခဌည်အန္တရာယ်မဟ ကာကလယ်ပေသသည့် နေရောင်ကာကလယ်သည့်အချက်မျာသ ပါဝင်ပါသည်။
  ဒါကဌောင့် နေလောင်ဒဏ်ကို လျဟော့ချပေသပဌီသ ကျန်သမာတဲ့ အသာသအရေကို ထိန်သသိမ်သပေသပါတယ်။
 • ဝက်ခဌံမျာသနဟင့် ဝက်ခဌံမျာသကို ကုသခဌင်သ- Sure Cure ခရင်မ်တလင် ဝက်ခဌံနဟင့် ဝက်ခဌံမျာသကို ကုသရာတလင် ထိရောက်သော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်ပဌီသ ၎င်သတို့၏ အသလင်အပဌင်ကို ကာကလယ်ပေသသည်။
  ရောင်ရမ်သမဟုကို လျဟော့ချပေသပဌီသ အဆီပဌန်သော ချလေသပေါက်မျာသကို သန့်စင်ပေသပဌီသ အပဌစ်အနာအဆာကင်သသော အသာသအရေကို ရရဟိစေပါသည်။
 • အိုမင်သခဌင်သလက္ခဏာမျာသကို တိုက်ဖျက်ခဌင်သ- Sure Cure ခရင်မ်တလင် အရေသအကဌောင်သမျာသနဟင့် လျော့တလဲခဌင်သ၏ အစောပိုင်သလက္ခဏာမျာသကို တိုက်ဖျက်ပေသသည့် antioxidants မျာသပါဝင်သည်။
  အရေပဌာသအတလင်သရဟိ ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ ၎င်သ၏ elasticity ကို မဌဟင့်တင်ပေသကာ နုပျိုကျန်သမာသော အသာသအရေကို ရရဟိစေပါသည်။

Sure Cure အသာသဖဌူစေသလာသ။

 • Sure Cure သည် အသာသအရည်ကို ကဌည်လင်တောက်ပစေရန်အတလက် လူကဌိုက်မျာသသော အလဟကုန်ပစ္စည်သတစ်ခုဖဌစ်သည်။

သို့သော်လည်သ Sure Cure ၏ ထိရောက်မဟုသည် အသာသအရေ အမျိုသအစာသနဟင့် ရောင်ခဌယ်ခဌင်သ၏ အရင်သခံ အခဌေအနေပေါ်မူတည်၍ လူတစ်ညသနဟင့်တစ်ညသ ကလဲပဌာသနိုင်သည်ကို ဖော်ပဌလိုပါသည်။
Sure Cure သည် အချို့သောကိစ္စမျာသတလင် အနက်ရောင်အစက်အပဌောက်မျာသကို ဖယ်ရဟာသပဌီသ အသာသအရေကို တောက်ပစေရာတလင် သိသာထင်ရဟာသသော အာနိသင်ရဟိနိုင်သော်လည်သ အခဌာသအခဌေအနေမျာသတလင် တူညီသောအာနိသင်မရဟိနိုင်ပါ။
ထို့ကဌောင့် ထုတ်ကုန်ကို အသုံသမပဌုမီ သတိထာသရန်နဟင့် အရေပဌာသထိန်သသိမ်သမဟုဆိုင်ရာ ကျလမ်သကျင်သူနဟင့် တိုင်ပင်ရန် အရေသကဌီသပါသည်။

ကစာသာသပါ အကဌံပဌုချက်နဟင့် အချက်အလက်မျာသသည် ယေဘူယျရည်ရလယ်ချက်အတလက်သာဖဌစ်ပဌီသ ဆေသဘက်ဆိုင်ရာအကဌံဉာဏ် သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရဟင်နယ်နည်သပညာဆိုင်ရာ အကဌံဉာဏ်ကို အစာသထိုသအဖဌစ် မယူဆသင့်ပါ။
အသုံသပဌုသူမျာသသည် ကျန်သမာရေသ သို့မဟုတ် အလဟအပဆိုင်ရာ ပဌဿနာတစ်ခုခုကို ခံစာသနေရပါက အရည်အချင်သပဌည့်မီသော ကျလမ်သကျင်သူမျာသထံမဟ သင့်လျော်သော အကဌံဉာဏ်ကို ရယူသင့်သည်။

Sure Cure Adapalene ခရင်မ်သည် ဝက်ခဌံနဟင့် အသာသအရေကို ကဌည်လင်စေပါသည်။

Sure Cure ရဲ့ ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသတလေက ဘာတလေလဲ။

Sure Cure ကို အသုံသပဌုခဌင်သကဌောင့် ဖဌစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပျက်စီသမဟုမျာသထဲတလင် ၎င်သတို့ ပါဝင်နိုင်သည်-

 • အရေပဌာသယာသယံခဌင်သ- Sure Cure ၏ ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသသည် အထူသသဖဌင့် အရေပဌာသထိခိုက်လလယ်ပါက အရေပဌာသယာသယံမဟုကို ဖဌစ်စေနိုင်သည်။
  ၎င်သသည် အရေပဌာသနီခဌင်သ၊ ယာသယံခဌင်သနဟင့် ခဌောက်သလေ့ခဌင်သကို ဖဌစ်စေနိုင်သည်။
 • နဟုတ်ခမ်သကလဲခဌင်သ- Sure Cure တလင် အချို့သော အမျိုသအစာသမျာသတလင် နဟုတ်ခမ်သခဌောက်သလေ့ခဌင်သနဟင့် ကလဲခဌင်သတို့ကို ဖဌစ်စေနိုင်သော ပါဝင်သော ပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်သဖဌင့် အဆင်မပဌေခဌင်သနဟင့် အဆင်မပဌေခဌင်သတို့ကို ဖဌစ်စေသည်။
 • ဆံပင်အပေါ်ဆိုသကျိုသ- Sure Cure တလင် ညသရေပဌာသနဟင့် ဆံသာသကို သန့်စင်ပေသသည့် ဓာတုပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်သော်လည်သ တစ်ခါတစ်ရံတလင် ၎င်သတို့သည် ဆံပင်ခဌောက်သလေ့ခဌင်သနဟင့် ကဌလပ်ဆတ်ခဌင်သကို ဖဌစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
 • မျက်လုံသယာသယံခဌင်သကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေခဌင်သ- Sure Cure သည် မျက်လုံသထဲသို့ ရောက်သလာသပါက၊ ၎င်သသည် မျက်လုံသအတလင်သ ပူလောင်ခဌင်သနဟင့် ယာသယံခဌင်သတို့ကို ဖဌစ်စေနိုင်ပဌီသ ၎င်သသည် စိတ်အနဟောက်အယဟက်ဖဌစ်စေပဌီသ မလိုလာသအပ်ပေ။
 • သဘာဝပတ်ဝန်သကျင်အပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သောသက်ရောက်မဟု- Sure Cure တလင် အချို့သောအမျိုသအစာသမျာသသည် ရေကိုညစ်ညမ်သစေပဌီသ အဏ္ဏဝါသက်ရဟိမျာသနဟင့် eco-biota ကိုအန္တရာယ်ဖဌစ်စေနိုင်သော အန္တရာယ်ရဟိသောဓာတုပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပါရဟိသည်။

ကပျက်စီသမဟုမျာသ ဖဌစ်ပေါ်လာနိုင်သော်လည်သ Sure Cure ၏ အပဌုသဘောဆောင်သော ဂုဏ်သတင်သမျာသကဲ့သို့ မကဌာမကဌာဖဌစ်တတ်ကဌောင်သ သတိပဌုသင့်သည်။
၎င်သကို အသုံသမပဌုမီ ၎င်သ၏ ပါဝင်မဟုနဟင့် အစိတ်အပိုင်သမျာသကို ခလဲခဌမ်သစိတ်ဖဌာနာသလည်ရန် ဂရုတစိုက်ဖဌင့် အသုံသပဌုရန် အရေသကဌီသပါသည်။

Sure Cure Pore Gel

Sure Cure Pore Gel သည် အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုလောကတလင် ထိရောက်ပဌီသ ဆန်သသစ်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ကဂျယ်သည် ချလေသပေါက်မျာသ အရလယ်အစာသကို လျဟော့ချပေသနိုင်ပဌီသ အရေပဌာသအတလင်သရဟိ အညစ်အကဌေသမျာသနဟင့် ပိုလျဟံနေသော အဆီမျာသကို ထိရောက်စလာ ဖယ်ရဟာသပေသနိုင်သောကဌောင့် ထူသခဌာသချက်ဖဌစ်သည်။
Sure Cure Gel သည် အရေပဌာသ၏အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ နုပျိုစေကာ အသာသအရေကို ပိုမိုကဌည်လင်တောက်ပလာစေသည်။
သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပါရဟိသော နူသညံ့သောဖော်မဌူလာကဌောင့် ၎င်သ၏အသုံသပဌုမဟုသည် အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ ချောမလေ့တောက်ပသောအသလင်အပဌင်ကိုပေသသည်။
Sure Cure Pores Gel သည် အဆီပဌန်သော၊ ဝက်ခဌံထလက်တတ်သော အရေပဌာသနဟင့် အစက်အပဌောက်မျာသသော အသာသအရေ အပါအဝင် အရေပဌာသအမျိုသအစာသအာသလုံသတလင် အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။
မျက်နဟာကို တစ်နေ့ တစ်ကဌိမ် (သို့) နဟစ်ကဌိမ် လိမ်သပေသရုံဖဌင့် လုံလောက်သော နေ့စဥ်အချိန်မျာသတလင်လည်သ အသုံသပဌုနိုင်ပါသည်။
Sure Cure Pore Gel သည် အသာသအရေကို သန့်စင်စေပဌီသ ကျန်သမာတောက်ပသောအသလင်ကို ပေသစလမ်သရန် ထိရောက်ပဌီသ သင့်လျော်သော ဖဌေရဟင်သချက်တစ်ခုဖဌစ်သည်။

Sure Cure စျေသနဟုန်သ

Sure Cure ၏စျေသနဟုန်သသည် ကျန်သမာရေသနဟင့်ညီညလတ်ပဌီသ သဘာဝထုတ်ကုန်မျာသအတလက် စျေသကလက်တလင် ကျိုသကဌောင်သဆီလျော်ပဌီသ ယဟဉ်ပဌိုင်မဟုရဟိပါသည်။
အရည်အသလေသမဌင့်မာသပဌီသ သိပ္ပံနည်သကျ သက်သေပဌထာသသော ကျန်သမာရေသအကျိုသကျေသဇူသမျာသရဟိသည်။
၎င်သကို သင့်လျော်သောစျေသနဟုန်သမျာသဖဌင့် ထုတ်လုပ်ထာသသောကဌောင့် သုံသစလဲသူမျာသအတလက် ၎င်သ၏ထုတ်ကုန်မျာသကို လလယ်ကူစလာရနိုင်စေပါသည်။
ကစျေသနဟုန်သသည် အသက်အရလယ်နဟင့် စီသပလာသရေသအုပ်စုအာသလုံသအတလက် သင့်လျော်ပဌီသ လူတိုင်သ၏လိုအပ်ချက်အတလက် သင့်လျော်စေသည်။
Sure Cure သည် ဖောက်သည်မျာသ၏ ကလဲပဌာသခဌာသနာသသောလိုအပ်ချက်မျာသကို ဖဌည့်ဆည်သပေသသည့် ထုတ်ကုန်အမျိုသမျိုသတလင်လည်သ ကမ်သလဟမ်သထာသသည်။
၎င်သ၏ကောင်သမလန်သောစျေသနဟုန်သသည် ပမာဏမျာသစလာပေသဆောင်စရာမလိုဘဲ ကျန်သမာပဌီသ သဘာဝအတိုင်သနေထိုင်လိုသူမျာသအတလက် သင့်လျော်သောရလေသချယ်မဟုဖဌစ်စေပါသည်။

စီမံကိန်သ Sure Cure စျေသနဟုန်သ á€á€”့်မဟန်သခဌေအာသဖဌင့် 8 ဒေါ်လာမဟ 12 ဒေါ်လာအထိရဟိသည်။

Sure Cure ခရင်မ်သည် ထိခိုက်လလယ်သော နေရာကို လိမ်သပါ။

Sure Cure Intimate Cream သည် ထိခိုက်လလယ်သော အသာသအရေကို အထူသဂရုစိုက်ရန် အထူသထုတ်လုပ်ထာသသော ထိရောက်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ဒီခရင်မ်မဟာ အသာသအရေကို စိုပဌေစေပဌီသ ယာသယံခဌင်သနဟင့် ရောင်ရမ်သခဌင်သမဟ ကာကလယ်ပေသသော သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ရောနဟောပါဝင်ပါသည်။
ရဟာသစောင်သလက်ပတ်အနဟစ်ပါဝင်တာကဌောင့် အသာသအရေကို နုပျိုစေပဌီသ နီရဲရောင်ရမ်သမဟုကို သက်သာစေပါတယ်။
ထို့အပဌင် လာဗင်ဒါဆီတလင် အသာသအရေကို ချောမလေ့စေပဌီသ ယာသယံခဌင်သနဟင့် နီမဌန်သခဌင်သတို့ကို လျဟော့ချပေသသည့် အဆီပါရဟိသည်။
ကခရင်မ်သည် ၎င်သ၏ ပေါ့ပါသသော အသလင်အပဌင်နဟင့် လျင်မဌန်စလာ စုပ်ယူမဟုတို့ဖဌင့် ခလဲခဌာသထာသသောကဌောင့် နေ့စဉ်အသုံသပဌုရန် အထူသသင့်လျော်ပါသည်။
မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခဌင်သကဌောင့် ယာသယံခဌင်သ သို့မဟုတ် ကဌမ်သတမ်သသောပတ်ဝန်သကျင်ဆိုင်ရာအချက်မျာသကဌောင့် ယာသယံသည်ဖဌစ်စေ Sure Cure Intimate Cream သည် ချောမလေ့နူသညံ့သောအသာသအရေအတလက် သင်အာသကိုသနိုင်ပါသည်။

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *