ကျလန်ုပ်၏ ရေကူသကန် အာသကစာသ အတလေ့အကဌုံနဟင့် ရေကူသခဌင်သသည် ဗိုက်ကို ပိန်စေပါသလာသ။

မိုဟာမက် ရဟာကာဝီ
2023-08-07T08:47:38+00:00
ငါ့အတလေ့အကဌုံ
မိုဟာမက် ရဟာကာဝီစစ်ဆေသပဌီသ: Esraa Anbarသဌဂုတ် ၃၊ ၂၀၂၀နောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော 4 လ

ကျလန်တော့်ရဲ့ ရေကူသကန်အတလေ့အကဌုံ

 • ရေကူသကန်တလင် လူတစ်ညသ၏ အတလေ့အကဌုံသည် ကမ္ဘာပေါ်တလင် ရေပန်သအစာသဆုံသနဟင့် အကျယ်ပဌန့်ဆုံသ အာသကစာသမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • ငယ်ငယ်ကတည်သက ရေကူသတတ်ဖို့ သင်ယူခဲ့ပဌီသ ပဌိုင်ပလဲတလေက ကျလန်တော့်ဘဝရဲ့ အရေသကဌီသတဲ့ အစိတ်အပိုင်သတစ်ခုပါ။
  ဖလင့်ထာသတဲ့ရေကူသကန်တလေမဟာ လေ့ကျင့်ရေသစလုပ်တဲ့အခါ ကဌီသကဌီသမာသမာသတိုသတက်မဟုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကဌံ့ခိုင်မဟုနဲ့ ပျော့ပဌောင်သမဟုကို တိုသလာတယ်လို့ ခံစာသရတယ်။
  ရေကူသခဌင်သသည်လည်သ ကျလန်ုပ်အတလက် အနာသယူခဌင်သ နဟင့် အပန်သဖဌေခဌင်သ အရင်သအမဌစ်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • ရေကူသကန်အာသကစာသနဲ့ ပတ်သက်ပဌီသ ကျလန်တော် အနဟစ်သက်ဆုံသအရာတလေထဲက တစ်ခုကတော့ လလတ်လပ်မဟုနဲ့ ယုံကဌည်မဟုက ကျလန်တော့်ကို ပေသစလမ်သပါတယ်။
  ရေထဲရောက်တဲ့အခါ လဟိုင်သတလေကဌာသက အရည်တလေ ပေါ့ပါသပဌီသ ခန္ဓာကိုယ်ကို ခံစာသရစေပါတယ်။
  လလတ်လပ်စလာ လဟုပ်ရဟာသနိုင်ပဌီသ ကိုယ်လုပ်သမျဟ လဟုပ်ရဟာသမဟုတိုင်သနဲ့ စလမ်သအာသမဌန်သလို ခံစာသရတယ်။Ezoic
 • အခဌာသတစ်ဖက်တလင်၊ ရေကူသကန်အာသကစာသသည် ကိုယ်ကာယကဌံ့ခိုင်မဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ အသက်ရဟုလမ်သကဌောင်သဆိုင်ရာစလမ်သရည်ကို မဌဟင့်တင်ပေသသည်။
  ၎င်သသည် ယေဘုယျအာသဖဌင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဟိ ကဌလက်သာသမျာသကို အာသကောင်သစေပဌီသ ကဌံ့ခိုင်မဟုနဟင့် ခံနိုင်ရည်ကို တိုသတက်စေသည်။
  ထို့အပဌင် ၎င်သတို့သည် အစာခဌေစနစ်ကို ကောင်သမလန်စေပဌီသ ကိုယ်အလေသချိန်ကို လျဟော့ချပေသကာ အလုံသစုံကျန်သမာသောဘဝကို ရရဟိစေသည်။
 • နောက်ဆုံသတလင်၊ ကျလန်ုပ်၏ ရေကူသကန်အာသကစာသနဟင့်ပတ်သက်သည့် အတလေ့အကဌုံသည် အလလန်ပျော်စရာကောင်သပဌီသ အကျိုသရဟိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
  ၎င်သသည် သလက်လက်မဟု၊ ခလန်အာသနဟင့် ပျော့ပဌောင်သမဟုတို့ကို ပေါင်သစပ်ကာ ကျန်သမာရေသနဟင့် ကဌံ့ခိုင်မဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသသည့် အာသကစာသတစ်ခုဖဌစ်သည်။
  သေချာတာကတော့ ရေကူသကန်အာသကစာသက ကျလန်တော်အကဌိုက်ဆုံသ လဟုပ်ရဟာသမဟုတလေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
ကျလန်တော့်ရဲ့ ရေကူသကန်အတလေ့အကဌုံ

ရေကူသခဌင်သက ဗိုက်ကို ပိန်စေသလာသ။

 • ရေကူသခဌင်သသည် ကိုယ်ကာယကဌံ့ခိုင်မဟုနဟင့် အထလေထလေကျန်သမာရေသကို မဌဟင့်တင်ပေသသည့် ထိရောက်သော လဟုပ်ရဟာသမဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။Ezoic
 • ရေထဲတလင် လေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ခဌင်သ- ရေသည် လေ့ကျင့်ခန်သအတလက် အကောင်သဆုံသသော ကဌာသခံတစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ ရေကူသခဌင်သကို အဆစ်မျာသပေါ်တလင် ထိခိုက်မဟုအရဟိဆုံသ အာသကစာသတစ်ခုအဖဌစ် သတ်မဟတ်ခံရသောကဌောင့် ဖဌစ်သည်။
  ရေထဲတလင် အလုပ်လုပ်ခဌင်သသည် ကဌလက်သာသမျာသနဟင့် အဆစ်မျာသအပေါ် ပဌင်သထန်သော ဖိစီသမဟုမရဟိဘဲ အမျိုသမျိုသသော လဟုပ်ရဟာသမဟုမျာသနဟင့် လေ့ကျင့်ခန်သမျာသကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
 • ဝမ်သဗိုက်ကဌလက်သာသမျာသကို အသက်သလင်သပါ- ရေကူသသမာသမျာသသည် ရေကူသနေစဉ် ဝမ်သဗိုက်ကဌလက်သာသမျာသကို အသက်သလင်သထာသသောကဌောင့် အပေါ့ဆုံသအာသကစာသသမာသမျာသထဲတလင် ပါဝင်ပါသည်။
  ရေလမ်သလျဟောက်ရာတလင် ဝမ်သဗိုက်ကဌလက်သာသမျာသ အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်၏ ဗဟိုကဌလက်သာသမျာသကို အသုံသပဌုကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဟန်ချက်ညီစေပဌီသ ဖဌောင့်ဖဌောင့်နဟင့် လဟုပ်ရဟာသမဟုကို ညီညလတ်စေရန် ထိန်သသိမ်သရန် လိုအပ်သည်။
  ကလဟုပ်ရဟာသမဟုမျာသသည် သင့်ဝမ်သဗိုက်ကဌလက်သာသမျာသ၏ အလုံသစုံကဌံ့ခိုင်မဟုနဟင့် ကဌံ့ခိုင်မဟုကို တဖဌည်သဖဌည်သတည်ဆောက်ပေသသည်။
 • အဆီရာခိုင်နဟုန်သကို လျဟော့ချခဌင်သ- ရေကူသခဌင်သသည် ဝမ်သဗိုက်ကို တိုက်ရိုက် ပိန်စေမည်မဟုတ်သော်လည်သ ယေဘုယျအာသဖဌင့် ခန္ဓာကိုယ် အဆီရာခိုင်နဟုန်သကို လျဟော့ချရန် အထောက်အကူ ဖဌစ်စေနိုင်သည်။
  ရေကူသခဌင်သသည် စလမ်သအင်မျာသစလာကို စာသသုံသပဌီသ ဇီဝကမ္မဖဌစ်စဉ်ကို တိုသမဌင့်စေသော ကာဒီယိုအာသကစာသတစ်မျိုသဖဌစ်သည်။
  ရေကူသခဌင်သကဲ့သို့ ပဌင်သထန်သော ကိုယ်လက်လဟုပ်ရဟာသမဟုမျာသကို ခန္ဓာကိုယ်က ထိတလေ့မိသောအခါ ခန္ဓာကိုယ်တလင်သရဟိ ကယ်လိုရီနဟင့် အဆီမျာသကို လောင်ကျလမ်သစေပဌီသ အလုံသစုံ အဆီရာခိုင်နဟုန်သကို လျော့ကျစေသည်။Ezoic
 • ဒါကဌောင့် ရေကူသခဌင်သဟာ ဝမ်သဗိုက်ကဌလက်သာသတလေကို တက်ကဌလစေပဌီသ ခန္ဓာကိုယ်အဆီတလေကို လျဟော့ချခဌင်သအပါအဝင် ကျန်သမာရေသနဲ့ ကဌံ့ခိုင်မဟုဆိုင်ရာ အကျိုသကျေသဇူသတလေ အမျာသကဌီသရဟိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

ရေကူသခဌင်သက ခန္ဓာကိုယ်ကို တင်သကဌပ်စေပဌီသ ပိန်စေပါသလာသ။

 • ရေကူသခဌင်သကို ယေဘူယျအာသဖဌင့် ခန္ဓာကိုယ်အတလက် သင့်လျော်သော အာသကစာသ လဟုပ်ရဟာသမဟုမျာသထဲမဟ တစ်ခုဟု ယူဆပါသည်။
 • ထို့အပဌင် ရေကူသခဌင်သသည် ကယ်လိုရီမျာသကို ထိရောက်စလာ လောင်ကျလမ်သစေသော လဟုပ်ရဟာသမဟုမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ ပိုလျဟံနေသော ကိုယ်အလေသချိန်ကို လျဟော့ချရန်နဟင့် ခန္ဓာကိုယ် ပိန်စေပါသည်။Ezoic

ရေကူသတာက သေသသလယ်တဲ့ပေါင်ရဟိလာသ။

 • ရေကူသခဌင်သသည် လူအမျာသနဟစ်သက်သော အာသကစာသတစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • ယင်သအစာသ၊ ပုံမဟန်ရေကူသလေ့ကျင့်ခဌင်သသည် ခန္ဓာကိုယ်အတလင်သ ယေဘုယျအာသဖဌင့် ကယ်လိုရီလောင်ကျလမ်သမဟုကို တိုသမဌင့်စေပဌီသ ယေဘုယျအာသဖဌင့် ကိုယ်အလေသချိန်ကျစေကာ ပေါင်၏အရလယ်အစာသကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။

ရေကူသရလဒ်က ဘယ်တော့ထလက်မလဲ။

 • ရေကူသခဌင်သသည် ကမ္ဘာတစ်ဝဟမ်သရဟိ လူမျာသစလာ လေ့ကျင့်လေ့ရဟိသော ရေပန်သစာသသော ကိုယ်လက်လဟုပ်ရဟာသမဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။Ezoic
 • လူတစ်ညသသည် ပုံမဟန်ရေကူသသောအခါ ရလဒ်မျာသသည် မည်သည့်အချိန်တလင် စတင်မည်ကို သိရဟိလိုကဌသည်။
 • သိသာထင်ရဟာသသောရလဒ်မျာသကို ဘောပင်ဖဌင့်ပဌသထာသပဌီသ အချက်မျာသစလာပေါ် မူတည်၍ လူတစ်ညသနဟင့်တစ်ညသ ကလဲပဌာသနိုင်သည်။
 • ဥပမာအာသဖဌင့်၊ လူတစ်ညသသည် ရက်သတ္တပတ်အနည်သငယ်ကဌာပဌီသနောက် ကဌလက်သာသကဌံ့ခိုင်မဟုနဟင့် ပျော့ပျောင်သမဟုတိုသတက်မဟုကို ခံစာသရနိုင်သည်။Ezoic

ရေကူသတာက သေသသလယ်တဲ့ပေါင်ရဟိလာသ။

ရေကူသခဌင်သဖဌင့် ကိုယ်အလေသချိန် လျဟော့ချရန် အစာသအသောက်

 • ရေကူသခဌင်သဖဌင့် ကိုယ်အလေသချိန်လျဟော့ချရန်အတလက် အစာသအသောက်ကို လိုက်နာသောအခါတလင် အရေသကဌီသသော စည်သမျဉ်သအချို့ကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • ပထမညသစလာနဟင့် အရေသကဌီသဆုံသမဟာ၊ လူတစ်ညသသည် ၎င်သတို့၏ ကိုယ်အလေသချိန် ပန်သတိုင်ကို သတ်မဟတ်ပဌီသ ကပန်သတိုင်ကို အောင်မဌင်ရန်အတလက် တစ်နေ့လျဟင် လိုအပ်သော ကယ်လိုရီမျာသကို တလက်ချက်ရမည်ဖဌစ်သည်။Ezoic
 • ထိုအခါ လူသည် သင့်လျော်သော ပရိုတင်သ၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နဟင့် အဆီပမာဏကို စာသသုံသသင့်သည့် သူ၏ အစာသအသောက် မျဟတမဟုကို ဆင်ခဌင်ရမည်ဖဌစ်သည်။
 • ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အတလက်၊ အစေ့အဆန်မျာသ၊ ဟင်သသီသဟင်သရလက်မျာသနဟင့် လတ်ဆတ်သောအသီသအနဟံမျာသကဲ့သို့သော ကျန်သမာရေသနဟင့်ညီညလတ်သော အရင်သအမဌစ်မျာသကို ရလေသချယ်ရန် အရေသကဌီသပါသည်။

ကဌီသကဌီသနဟင့် လေသလံသော အစာသအစာမျာသထက် တစ်နေ့တာလုံသ သေသငယ်သော အစာသအစာမျာသစလာကို စာသသုံသရန်လည်သ အကဌံပဌုထာသသည်။
ပဌုပဌင်ထာသသော သကဌာသမျာသနဟင့် ပဌည့်ဝဆီမျာသ ကဌလယ်ဝသော အစာသအစာမျာသသည် ကိုယ်အလေသချိန်တက်စေသောကဌောင့် ရဟောင်ကဌဉ်သင့်သည်။

Ezoic
 • ကျန်သမာရေသနဲ့ ညီညလတ်တဲ့ အစာသအသောက်တလေ စာသသုံသတာအပဌင် ရေဓာတ်ကို ထိန်သထာသဖို့နဲ့ အစာချေဖျက်မဟု အာသကောင်သစေဖို့ တစ်နေ့ကို ရေလုံလောက်စလာ သောက်သုံသသင့်ပါတယ်။

ထို့အပဌင် အနာသယူခဌင်သနဟင့် ကောင်သမလန်စလာအိပ်စက်ခဌင်သ၏ အရေသပါမဟုကို မမေ့ပါနဟင့်။
အလလန်အကျလံ ရေကူသလေ့ကျင့်ခန်သတလေကို ရဟောင်ကဌဉ်ပဌီသ ကိုယ်အလေသချိန် အမဌန်ချဖို့ ကဌိုသစာသသင့်ပါတယ်။
ထိရောက်ပဌီသ ရေရဟည်တည်တံ့သော ရလဒ်မျာသရရဟိရန် ကျန်သမာရေသနဟင့် ညီညလတ်သော အစာသအသောက်မျာသကို လိုက်နာကျင့်သုံသခဌင်သက ပိုကောင်သပါတယ်။

အဆုံသတလင်၊ လူတစ်ညသသည် ၎င်သ၏ကျန်သမာရေသအခဌေအနေနဟင့် ကိုယ်အလေသချိန်ပန်သတိုင်မျာသနဟင့်ကိုက်ညီသော အထူသပဌုလမ်သညလဟန်မဟုနဟင့် အကဌံဉာဏ်မျာသရယူရန် ပရော်ဖက်ရဟင်နယ်အာသကစာသနည်သပဌ သို့မဟုတ် အာဟာရပညာရဟင်နဟင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။

Ezoic

တစ်ပတ်ကို ဘယ်နဟစ်ကဌိမ် ရေကူသလေ့ကျင့်သင့်လဲ။

 • ရေကူသခဌင်သသည် လူတို့ ကျန်သကျန်သမာမာရဟိစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကောင်သဆုံသ အာသကစာသမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • ကျန်သမာရေသအကျိုသကျေသဇူသမျာသရရဟိရန်နဟင့် ကိုယ်ကာယကဌံ့ခိုင်မဟုတိုသတက်စေရန်အတလက် တစ်ပတ်လျဟင် အနည်သဆုံသ ၃ ကဌိမ် ရေကူသလေ့ကျင့်ရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
 • ကိုယ်အလေသချိန် လျဟော့ချရန် သို့မဟုတ် အာသကစာသ စလမ်သဆောင်ရည် မဌဟင့်တင်လိုသူမျာသအတလက် ကနေ့ရက်မျာသကို တစ်ပတ်လျဟင် ၅ ကဌိမ်အထိ တိုသမဌဟင့်နိုင်သည်။Ezoic
 • ခန္ဓာကိုယ်သည် ရေရဟည်တည်တံ့ပဌီသ ဘေသကင်သသောနည်သလမ်သဖဌင့် လေ့ကျင့်ခန်သမျာသမဟ အကျိုသခံစာသနိုင်စေရန် ကသင်တန်သမျာသကို ရက်သတ္တပတ်တစ်လျဟောက် ပုံမဟန်ဖဌန့်ကျက်ထာသရန်လည်သ အရေသကဌီသပါသည်။
 • အချို့သောရက်မျာသသည် ရေကူသကန်အရေအတလက် သို့မဟုတ် သတ်မဟတ်ချိန်ကာလကို တိုသမဌင့်စေပဌီသ အချို့သောရက်မျာသကို အနာသယူရန်နဟင့် ပဌန်လည်ကျန်သမာလာစေရန်အတလက် မဌဟုပ်နဟံထာသနိုင်သည်။
 • အဆုံသစလန်သောအာသဖဌင့် လူတို့သည် ၎င်သတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို နာသထောင်ပဌီသ ၎င်သတို့၏ စလမ်သရည်နဟင့် ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်မျာသနဟင့်အညီ ရေကူသလေ့ကျင့်ခန်သမျာသကို ချိန်ညဟိသင့်သည်။Ezoic

ရေကူသခဌင်သက cardio ကိုအစာသထိုသပါသလာသ။

 • ရေကူသခဌင်သသည် လူမျာသစလာအတလက် ရေပန်သအစာသဆုံသနဟင့် ရေပန်သအစာသဆုံသ အာသကစာသတစ်ခုဖဌစ်သောကဌောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို လန်သဆန်သမဟုနဟင့် သက်တောင့်သက်သာဖဌစ်စေသည်။Ezoic

ဘယ်အချိန်မဟာ ရေကူသရတာ ကဌိုက်လဲ။

ရေကူသပဌီသ အပန်သဖဌေဖို့ အကောင်သဆုံသအချိန်တလေ အမျာသကဌီသရဟိပါတယ်။
နလေရာသီသည် နေ့ခင်သဘက် ရေကူသရန် ရေပန်သအစာသဆုံသအချိန်ဖဌစ်ပဌီသ ရာသီဥတုက နေသာပဌီသ ပူနလေသကာ အပူချိန်မျာသတက်သည်။
ကအချိန်သည် အပူဒဏ်မဟ လလတ်ကင်သပဌီသ အေသမဌသောရေတလင် နုပျိုလန်သဆန်သမဟုကို ခံစာသရန် အကောင်သဆုံသအချိန်ဖဌစ်သည်။

သို့သော် နေရောင်ခဌည် အလလန်ပဌင်သထန်ပဌီသ လေအပူချိန် အလလန်မဌင့်မာသသော နေ့လယ်ပိုင်သမျာသတလင် ရေကူသခဌင်သကို ရဟောင်ကဌဉ်ခဌင်သသည် အကောင်သဆုံသဖဌစ်သည်။
တစ်နည်သအာသဖဌင့် အပူချိန်မျာသကျဆင်သလာသောအခါတလင် နံနက်စောစော သို့မဟုတ် ညနေပိုင်သတလင် ရေကူသနိုင်ပဌီသ ရာသီဥတုသည် ကိုယ်လက်လဟုပ်ရဟာသမဟုအတလက် ပိုမိုအဆင်ပဌေစေသည်။

 • နလေရာသီအပဌင် နလေညသနဲ့ ဆောင်သညသရာသီတို့ကလည်သ ရေကူသဖို့ အကောင်သဆုံသအချိန်တလေပါ။Ezoic

သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယာသပေါ်အခဌေခံ၍ သင်၏ရေကူသချိန်ကို ထိန်သချုပ်ရန် အကဌံကောင်သတစ်ခုလည်သဖဌစ်သည်။
နေ့တစ်နေ့ကို လန်သဆန်သတက်ကဌလစလာနဲ့ စတင်လိုသူတလေအတလက် မနက်ခင်သဟာ စံပဌဖဌစ်နိုင်ပဌီသ အချို့ကတော့ နေ့တာရဟည်ပဌီသနောက် အနာသယူပဌီသ စိတ်ဖိစီသမဟုတလေကို ပဌေလျော့စေဖို့အတလက် ညနေခင်သရေကူသခဌင်သကို နဟစ်သက်သူမျာသဖဌစ်ပါတယ်။

 • ယေဘူယျအာသဖဌင့်ပဌောရလျဟင် ရေကူသခဌင်သသည် ပူနလေသသောလမျာသတလင် မည်သည့်အချိန်တလင်မဆို လုပ်ဆောင်နိုင်သော ပျော်ရလဟင်စရာကောင်သပဌီသ ကျန်သမာသော လဟုပ်ရဟာသမဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • သင်ရလေသချယ်သည့်အခါတလင်ဖဌစ်စေ ရေကူသခဌင်သသည် သင့်ကျန်သမာရေသနဟင့် အလုံသစုံကျန်သမာရေသကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေကဌောင်သ သင်တလေ့ရဟိလိမ့်မည်။

ရေကူသကန်မဟာ အဆီတလေကို ဘယ်လို လောင်ကျလမ်သရမလဲ။

 • ရေကူသခဌင်သသည် ခန္ဓာကိုယ်တလင်သရဟိ အဆီမျာသကို လောင်ကျလမ်သစေသည့် အကောင်သဆုံသ အာသကစာသနည်သမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ၊ ၎င်သသည် ခန္ဓာကိုယ်ကဌံ့ခိုင်မဟုကို ထိန်သသိမ်သရန်နဟင့် ကဌလက်သာသမျာသ သန်စလမ်သစေရန်အတလက် ကောင်သမလန်သော လဟုပ်ရဟာသမဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • ရေကူသကန်ရဲ့ အဆီလောင်ကျလမ်သမဟု အကျိုသကျေသဇူသတလေကို ရရဟိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအချက်တလေကို လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
 • အလယ်အလတ်မဟ မဌင့်မာသသော အရဟိန်ကို ထိန်သသိမ်သပါ- အဆီလောင်ကျလမ်သမဟုကို မဌဟင့်တင်ရန် အလယ်အလတ်မဟ မဌင့်မာသသော အရဟိန်ဖဌင့် ရေကူသကဌည့်ပါ။
  အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန် အမဌန်ရေကူသခဌင်သနဟင့် နဟေသကလေသသောရေကူသခဌင်သကဌာသတလင် သင်ပဌောင်သနိုင်သည်။
 • နည်သမျိုသစုံကိုသုံသပါ- လိပ်ပဌာ၊ လေဖဌတ်ခဌင်သ၊ လေဖဌတ်ခဌင်သ နဟင့် ရင်သာသလေဖဌတ်ခဌင်သကဲ့သို့သော မတူညီသော ရေကူသနည်သမျာသကို စမ်သကဌည့်ပါ။
  ၎င်သသည် သင့်အာသ မတူညီသော ကဌလက်သာသအစုအဝေသကို လုပ်ဆောင်စေပဌီသ အဆီလောင်ကျလမ်သမဟုလုပ်ငန်သစဉ်ကို မဌဟင့်တင်ပေသသည်။
 • ရေထဲတလင် ကဌလက်သာသလေ့ကျင့်ခန်သလုပ်ခဌင်သ- ရေကူသကန်ရဟိ သင်၏လေ့ကျင့်ခန်သအစီအစဉ်တလင် ကဌလက်သာသလေ့ကျင့်ခန်သမျာသ ထည့်သလင်သပါ။
  ကဌလက်သာသမျာသကို တင်သမာစေရန် ကဌိုသမျာသ သို့မဟုတ် ရေအလေသမျာသကို အသုံသပဌု၍ အဆီလောင်ကျလမ်သမဟုကို တိုသမဌဟင့်နိုင်သည်။
 • အချိန်နဟင့် စိန်ခေါ်မဟုကို တိုသမဌဟင့်ပါ- သင်သည် ရေကူသချိန်ကို ဖဌည်သဖဌည်သချင်သ တိုသမဌဟင့်နိုင်ပဌီသ ရဟည်လျာသသော အကလာအဝေသကို ရေကူသရန် သင့်ကိုယ်သင် စိန်ခေါ်နိုင်ပါသည်။
  ၎င်သသည် ကယ်လိုရီလောင်ကျလမ်သမဟုကို တိုသမဌင့်စေပဌီသ ရလဒ်မျာသကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေသည်။
 • သင့်လျော်သော အာဟာရကို ဂရုစိုက်ပါ- ရေကူသခဌင်သသည် ကျန်သမာပဌီသ မျဟတသော အစာသအစာဖဌင့် လိုက်ပါသင့်သည်။
  အဆီလောင်ကျလမ်သမဟုဖဌစ်စဉ်ကို အထောက်အကူဖဌစ်စေရန်အတလက် ကျန်သမာသောအသီသအနဟံမျာသ၊ ဟင်သသီသဟင်သရလက်မျာသနဟင့် ပရိုတင်သဓာတ်မျာသကို မျာသမျာသစာသရန် ကဌိုသစာသပါ။

ရေကူသခဌင်သသည် လူတိုင်သနဟင့် လိုက်ဖက်ပဌီသ ခန္ဓာကိုယ်အတလက် အကျိုသကျေသဇူသမျာသစလာ ပေသစလမ်သနိုင်သော အာသကစာသတစ်ခုဖဌစ်ကဌောင်သ မမေ့ပါနဟင့်။
ကအကဌံပဌုချက်မျာသကို စမ်သသုံသကဌည့်ပါက အဆီလောင်ကျလမ်သစေပဌီသ သင့်ကျန်သမာရေသကို ကောင်သမလန်စေပဌီသ ရေကူသကန်ထဲတလင် သင်၏လဟုပ်ရဟာသမဟုမျာသကို နဟစ်သက်ပါ။

ရေကူသခဌင်သသည် ခန္ဓာကိုယ်ရဟိ ကဌလက်သာသအာသလုံသကို ရလေ့လျာသစေပါသလာသ။

 • ရေကူသခဌင်သသည် ခန္ဓာကိုယ်ကဌံ့ခိုင်မဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသပဌီသ အလုံသစုံကျန်သမာရေသကို ထိန်သသိမ်သပေသသည့် အကောင်သဆုံသသော ကိုယ်လက်လဟုပ်ရဟာသမဟုတစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • ရေထဲရလေ့လျာသတဲ့အခါ သင့်ခဌေထောက်၊ လက်မောင်သနဲ့ ရင်ဘတ်ကဌလက်သာသတလေလိုမျိုသ အဓိကကဌလက်သာသတလေကို ရေထဲတလန်သပို့ပဌီသ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဟန်ချက်ညီစေဖို့အတလက် အသုံသပဌုပါတယ်။
 • ထို့အပဌင် ခန္ဓာကိုယ် ဖဌောင့်ဖဌောင့်နဟင့် ဟန်ချက်ညီစေရန် ရေကူသနေစဉ် ဝမ်သဗိုက်နဟင့် နောက်ကျောရဟိ flexors မျာသသည် အလုပ်လုပ်ပါသည်။

ရေကူသခဌင်သသည် အသက်ပဌင်သပဌင်သရဟူခဌင်သ လေ့ကျင့်ခန်သတစ်ခုဖဌစ်ပဌီသ ရေထဲသို့မငုပ်မီ လေကို အသက်ပဌင်သပဌင်သရဟူသလင်သကာ အသက်ရဟုလမ်သကဌောင်သနဟင့် ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်သရဟိ ကဌလက်သာသမျာသကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံသပဌုနိုင်မည်ဖဌစ်သည်။

 • ယေဘူယျအာသဖဌင့် ရေကူသခဌင်သကို ယေဘူယျအာသဖဌင့် ကျန်သမာကဌံ့ခိုင်စေပဌီသ ကဌလက်သာသမျာသ သန်မာစေရန်အတလက် ရေရဟည်တည်တံ့ပဌီသ ဟန်ချက်ညီသော နည်သလမ်သဖဌင့် ရေကူသသည်ဟု ယုံကဌည်ကဌသည်။

အစာစာသပဌီသ ရေကူသတာ အန္တရာယ်ရဟိလာသ။

အစာစာသပဌီသ ရေကူသခဌင်သသည် ကျန်သမာရေသကို ထိခိုက်စေသည်ဟု အမျာသအာသဖဌင့် ယုံကဌည်ကဌသည်။
သို့သော် ကယုံကဌည်ချက်သည် လုံသ၀မမဟန်ကန်ပါ။
အချို့သောလူမျာသသည် ရေမကူသမီ အစာစာသပဌီသနောက် ဗိုက်ဆာခဌင်သ သို့မဟုတ် လေသလံခဌင်သ ခံစာသရသော်လည်သ အစာစာသပဌီသနောက် ရေကူသခဌင်သသည် အန္တရာယ်ဖဌစ်စေနိုင်သည်ဟု သိပ္ပံနည်သကျ အထောက်အထာသမရဟိပေ။

တကယ်တော့ အစာစာသပဌီသ ရေကူသတာက လူတော်တော်မျာသမျာသအတလက် အဆင်ပဌေပဌီသ အကျိုသပဌုနိုင်ပါတယ်။
အစာစာသပဌီသနောက် ခန္ဓာကိုယ်သည် ရရဟိနိုင်သော စလမ်သအင်ကို အသုံသပဌုပဌီသ ရေကူသရန်အတလက် အပူအဖဌစ် ပဌောင်သလဲနိုင်သည်။
လဟုပ်ရဟာသမဟုနဟင့် ရေလေ့ကျင့်ခန်သမျာသသည် အစာချေဖျက်ရန် အထောက်အကူဖဌစ်စေပဌီသ အစာချေဖျက်မဟုကိုလည်သ မဌဟင့်တင်ပေသနိုင်သည်။

ဒါပေမယ့် အစာစာသပဌီသ ရေကူသတဲ့အခါ တခဌာသအချက်တလေကို ထည့်သလင်သစဉ်သစာသဖို့ လိုပါတယ်။
ရေမကူသခင် အစာသအစာ မျာသမျာသစာသပဌီသ မိနစ် 30 မဟ XNUMX နာရီအထိ စောင့်တာက အကောင်သဆုံသဖဌစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါက အစာချေဖျက်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်ပေသစေပဌီသ ရေကူသနေစဉ် လေသလံခဌင်သ သို့မဟုတ် မအီမသာဖဌစ်ခဌင်သတလေကို ရဟောင်ရဟာသနိုင်ပါတယ်။

 • ထို့အပဌင် လူတစ်ညသသည် အစာစာသပဌီသ ရေကူသသည့်အခါတလင် မိမိ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သလေသနဟင့် ကျန်သမာရေသ အခဌေအနေကို သတိပဌုသင့်သည်။
 • အစာမကဌေခဌင်သ သို့မဟုတ် နဟလုံသပဌဿနာမျာသကဲ့သို့ ကျန်သမာရေသပဌဿနာအချို့ရဟိနေပါက အစာစာသပဌီသနောက် ရေကူသခဌင်သကို ရဟောင်ကဌဉ်ခဌင်သသည် အကောင်သဆုံသဖဌစ်နိုင်သည်။
 • ခဌုံပဌောရရင်တော့ အစာစာသပဌီသ ရေမကူသဖို့ တင်သကျပ်တဲ့ စည်သမျဉ်သတလေ မရဟိပါဘူသ။

ရေကူသပဌီသနောက် အစာစာသခဌင်သက ကိုယ်အလေသချိန်တက်လာပါသလာသ။

 • ရေကူသခဌင်သသည် ကဌလက်သာသမျာသ သန်မာစေရန်နဟင့် အလုံသစုံ ကိုယ်ကာယကဌံ့ခိုင်မဟု တိုသတက်စေရန် ကူညီပေသသည့် အကောင်သဆုံသ လေ့ကျင့်ခန်သအမျိုသအစာသမျာသထဲမဟ တစ်ခုဖဌစ်သည်။
 • ရေကူသကန်မဟာ အချိန်အကဌာကဌီသ ဆော့တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က အရည်နဲ့ အရေသကဌီသတဲ့ အာဟာရဓာတ်တလေ အမျာသကဌီသ ဆုံသရဟုံသနိုင်တာမို့ ဒီဆုံသရဟုံသမဟုတလေအတလက် လျော်ကဌေသပေသဖို့ ရေကူသပဌီသရင် ပေါ့ပေါ့ပါသပါသနဲ့ အာဟာရရဟိတဲ့ အစာစာသဖို့ အကဌံပဌုထာသပါတယ်။Ezoic
 • ထို့အပဌင်၊ ပရိုတင်သ၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နဟင့် ကျန်သမာရေသနဟင့်ညီညလတ်သော အဆီမျာသ ပါဝင်သော သရေစာမျာသသည် လေ့ကျင့်ခန်သပဌီသနောက် ကဌလက်သာသမျာသ ပဌန်လည်တည်ဆောက်ရန်နဟင့် အာသဖဌည့်ရန်အတလက် အရေသကဌီသပါသည်။

သို့သော် ရေကူသပဌီသပဌီသချင်သ လေသလံပဌီသ အလလန်အစာ မစာသမိစေရန် သတိထာသသင့်ပဌီသ မောပန်သခဌင်သနဟင့် ဗိုက်အောင့်ခဌင်သတို့ကို ဖဌစ်စေနိုင်သောကဌောင့် ဖဌစ်သည်။
ရေကူသပဌီသနောက် အဆီမျာသ၊ ပဌုပဌင်ထာသသော သကဌာသမျာသနဟင့် ဆိုဒီယမ်မျာသ ကဌလယ်ဝသော အစာသအစာမျာသကို ရဟောင်သင့်သည်၊ အကဌောင်သမဟာ အဆိုပါ အစာသအစာမျာသသည် ဇီဝဖဌစ်စဉ်စင်တာကို ထိခိုက်စေနိုင်ပဌီသ ကိုယ်အလေသချိန်တိုသနိုင်ခဌေကို တိုသစေသောကဌောင့် ဖဌစ်သည်။

 • အတိုချုပ်ပဌောရလျဟင် ရေကူသပဌီသနောက် အစာစာသခဌင်သသည် ပဌန်လည်နာလန်ထူခဌင်သလုပ်ငန်သစဉ်၏ အရေသကဌီသသော အစိတ်အပိုင်သတစ်ခုဖဌစ်သော်လည်သ ခန္ဓာကိုယ်၏လိုအပ်ချက်မျာသနဟင့်ကိုက်ညီသော ကျန်သမာရေသနဟင့်ညီညလတ်သော အာဟာရရဟိသောအစာသအစာမျာသကို ရလေသချယ်ကာ ကျန်သမာပဌီသ ဟန်ချက်ညီသောကိုယ်အလေသချိန်ကို ထိန်သသိမ်သထာသရန် အာရုံစိုက်သင့်သည်။
သဲလလန်စ

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *