ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို ဘယ်သူတလေ စမ်သသုံသကဌည့်ပဌီသ ကိုရီသယာသခရင်မ်ရဲ့ အကျိုသကျေသဇူသက ဘာလဲ။

Lamia Tarekစစ်ဆေသပဌီသ: Mostafa၂ يوليو ၂၀၂၁နောက်ဆုံသအပ်ဒိတ်- လလန်ခဲ့သော 3 လ

တော်တော်မျာသမျာသက ထိရောက်တဲ့ကုသမဟုတလေလိုအပ်တဲ့ အရေပဌာသပဌဿနာတလေကို ခံစာသနေရပဌီသ ဒီပဌဿနာတလေကို ဖဌေရဟင်သဖို့ ကဌိုသပမ်သရာမဟာ အလဟကုန်ကုမ္ပဏီတလေက ထုတ်ကုန်အမျိုသမျိုသကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ကကျော်ကဌာသသောထုတ်ကုန်မျာသထဲတလင်; အသာသအရေခဌောက်သလေ့ခဌင်သနဟင့် ယာသယံခဌင်သမျာသကို ထိရောက်ပဌီသ ဘေသကင်သသောနည်သလမ်သဖဌင့် ကုသပေသနိုင်စလမ်သရဟိသောကဌောင့် သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသအုပ်စုဖလဲ့ထာသသော ကိုရီသယာသခရင်မ်ဖဌစ်သည်။
ကိုရီသယာသခရင်မ်သုံသရတဲ့ အတလေ့အကဌုံအကဌောင်သ ပိုသိချင်ရင် မဟန်ကန်တဲ့ ဆောင်သပါသကို ရဟာတလေ့ပဌီမို့ စောင့်မျဟော်ကဌည့်ရဟုလိုက်ပါ။

ကိုရီသယာသခရင်မ်၏ အဓိပ္ပါယ်

ကိုရီသယာသခရင်မ်သည် အသာသအရေကို လဟပစေရန်အတလက် အသုံသပဌုသည့် အလဟကုန်တစ်မျိုသဖဌစ်သည်။
ကမ္ဘာကျော်ကိုရီသယာသထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖဌစ် သတ်မဟတ်ခံထာသရပဌီသ အသာသအရေ အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်ရန်အတလက် လူမျာသစလာ အသုံသပဌုခဲ့ကဌသည်။
ကိုရီသယာသခရင်မ်သည် အရေပဌာသပဌဿနာမျာသဖဌစ်သော အမည်သစက်မျာသနဟင့် ဝက်ခဌံအမာရလတ်မျာသကို ပျောက်ကင်သစေပါသည်။
၎င်သသည် အရေပဌာသ၏ elasticity နဟင့် ဆဲလ်အသစ်မျာသကို တိုသပလာသစေသည်။

ကိုရီသယာသခရင်မ်တလင် ထောပတ်သီသနဟင့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ကဲ့သို့သော အသာသအရေအတလက် ကောင်သမလန်သော သဘာဝပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်ပါသည်။
ကပါဝင်ပစ္စည်သနဟစ်မျိုသသည် အသာသအရေကို နူသညံ့ချောမလေ့စေကာ လန်သဆန်သမဟုနဟင့် နက်ရဟိုင်သစလာ အာဟာရဖဌစ်စေရန် ထိရောက်မဟုရဟိပါသည်။
ခရင်မ်သည် လျင်မဌန်စလာ စုပ်ယူနိုင်ပဌီသ အသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ နုပျိုပဌီသ ပိုမိုတောက်ပလာစေသည်။
ဒါ့အပဌင် မူရင်သကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် အသာသအရေကို ကဌည်လင်တောက်ပစေပဌီသ ပိုသမလဟာသမျာသနဟင့် ဗိုင်သရပ်စ်မျာသကို တလန်သလဟန်နိုင်စလမ်သရဟိသည်။

Ezoic

ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသမပဌုမီ သင့်အသာသအရေအမျိုသအစာသနဟင့် သင့်လျော်ပဌီသ ယာသယံခဌင်သ သို့မဟုတ် ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသမျာသ မဖဌစ်စေကဌောင်သ သေချာစေရန် ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
ထိရောက်ပဌီသ ဘေသကင်သသော ရလဒ်မျာသရရဟိရန် မူရင်သမဟုတ်သော အတုအယောင်မျာသကို အသုံသပဌုခဌင်သကိုလည်သ ရဟောင်ကဌဉ်သင့်ပါသည်။
ကျန်သမာပဌီသ လဟပသော အသာသအရေကို ထိန်သသိမ်သရန် သင့်လျော်သော ဂရုစိုက်မဟုနဟင့် ဂရုစိုက်မဟု လိုအပ်ကဌောင်သ သတိရပါ၊ ကိုရီသယာသ ခရင်မ်သည် ၎င်သကို ရရဟိရန် ရလေသချယ်မဟုကောင်သတစ်ခု ဖဌစ်နိုင်ကဌောင်သ သတိရပါ။

ကိုရီသယာသ ခရင်မ် ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ

ကိုရီသယာသခရင်မ်၏ ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသသည် ထိရောက်သော အသာသအရည်ကို ဖဌူစင်စေကာ အသလင်အပဌင်ကို မဌဟင့်တင်ရာတလင် အဓိက အစိတ်အပိုင်သတစ်ခုဖဌစ်သည်။
ကိုရီသယာသခရင်မ်တလင် အံ့သဌဖလယ်ရလဒ်မျာသရရဟိစေရန် ပေါင်သစပ်လုပ်ဆောင်ပေသသည့် အမျိုသမျိုသသော သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ရောစပ်ပါဝင်ပါသည်။
ကိုရီသယာသခရင်မ်၏ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်သမျာသမဟာ ထောပတ်သီသနဟင့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်တို့ဖဌစ်သည်။
ထောပတ်သီသမဟာ ဗီတာမင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တလေ ကဌလယ်ဝစလာပါဝင်တာကဌောင့် အသာသအရေကို တင်သရင်သစေပဌီသ ရေဓာတ်ကို ထိန်သသိမ်သပေသပါတယ်။
၎င်သ၏အစိတ်အပိုင်သအတလက် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်သည် ပျော့ပဌောင်သပဌီသ အစိုဓာတ်ထိန်သပေသသည့် ဂုဏ်သတ္တိမျာသ ပါ၀င်ပဌီသ ယာသယံနေသော အသာသအရေကို သက်သာစေကာ ရောင်ရမ်သမဟုကို သက်သာစေသည်။
ထို့အပဌင် ကိုရီသယာသခရင်မ်တလင် ဗီတာမင် E နဟင့် glycerin ကဲ့သို့သော အခဌာသသော antioxidant နဟင့် အသာသအရေကို အာသကောင်သစေသော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသလည်သ ပါဝင်သည်။
ကပါဝင်ပစ္စည်သမျာသသည် အသာသအရေကို အာဟာရဖဌည့်ပေသပဌီသ သဘာဝအတိုင်သ မျဟတမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသပါသည်။
ထိရောက်သောဖော်မဌူလာမပါဝင်နိုင်သော အတုအယောင်မျာသစလာရဟိသောကဌောင့် မူရင်သကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အကောင်သဆုံသရလဒ်အတလက် အသုံသပဌုသင့်ပါသည်။
ထို့ကဌောင့် လူမျာသသည် မူရင်သထုတ်ကုန်ကို ရဟာဖလေပဌီသ ၎င်သ၏ အရည်အသလေသနဟင့် ထိရောက်မဟုကို ယုံကဌည်သင့်သည်။

Goree Beauty Whitening Cream 100% မူရင်သ Pakistan | Shopee ထိုင်သ

Ezoic

ကိုရီသယာသခရင်မ်မလိမ်သခင် အရေပဌာသကို သန့်စင်ပါ။

 • ကိုရီသယာသခရင်မ်မလိမ်သမီ အသာသအရေကို သန့်စင်ခဌင်သလုပ်ငန်သစဉ်သည် ကထုတ်ကုန်အသုံသပဌုခဌင်သမဟ အကောင်သဆုံသရလဒ်မျာသရရဟိရန် အရေသကဌီသသောအဆင့်ဖဌစ်သည်။
 • အသာသအရေကို သန့်စင်ပဌီသရင် ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို မျက်နဟာနဲ့ လည်ပင်သကို ညင်သာစလာ လိမ်သပေသနိုင်ပါတယ်။
 • ခရင်မ်ကို ညင်သာစလာလိမ်သပဌီသ စက်ဝိုင်သပုံသဏ္ဍာန်ဖဌင့် သုတ်လိမ်သကာ မိတ်ကပ်မလိမ်သမီ သို့မဟုတ် အခဌာသထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကို အရေပဌာသပေါ်မလိမ်သမီ လုံသ၀စုပ်ယူကဌောင်သ သေချာပါစေ။Ezoic
 • ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို လိမ်သပဌီသနောက် အရေပဌာသကို ညင်သာစလာ နဟိပ်နယ်ပေသခဌင်သက ခရင်မ်ကို အပဌည့်အဝစုပ်ယူနိုင်ပဌီသ အရေပဌာသအတလင်သ သလေသလည်ပတ်မဟုကို လဟုံ့ဆော်ပေသကဌောင်သ သေချာစေပါသည်။
 • နဟိပ်နယ်ခဌင်သလုပ်ငန်သစဉ်ကို နဟစ်သက်ပဌီသ အရေပဌာသပေါ်ရဟိ ပေါ့ပါသပဌီသ နူသညံ့သော အစိုဓာတ်ထိန်သခရင်မ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် အရေပဌာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသခဌင်သဖဌင့် အဆုံသသတ်လိုက်ပါ။

အရေပဌာသယာသယံခဌင်သနဟင့် ပျော့ပျောင်သယာသယံခဌင်သကဲ့သို့သော ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသပဌုသည့်အခါ အချို့သောလူမျာသသည် ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသအချို့ကို ခံစာသရနိုင်သည်ကို သိထာသရန် အရေသကဌီသပါသည်။
ထို့ကဌောင့် ကထုတ်ကုန်ကို အသုံသမပဌုမီ အရေပဌာသဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ခဌင်သသည် သင့်လက်ရဟိအခဌေအနေကို အကဲဖဌတ်နိုင်ပဌီသ လိုအပ်သော လမ်သညလဟန်ချက်ပေသနိုင်ရန် ပိုမိုကောင်သမလန်ပါသည်။

Ezoic

နောက်ဆုံသအနေနဲ့ ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို မလိမ်သခင် အသာသအရေကို သန့်စင်ခဌင်သဟာ အကောင်သဆုံသရလဒ်ကို ရရဟိဖို့ အရေသကဌီသတဲ့ အဆင့်တစ်ခုပါပဲ။
ခရင်မ်ကို မဟန်မဟန်ကန်ကန်မဟန်မဟန် လိမ်သပေသခဌင်သဖဌင့် လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ဆလေသနလေသခဌင်သဖဌင့် သင့်အသာသအရေ၏ လဟပမဟုနဟင့် တောက်ပမဟုကို ထိန်သသိမ်သရန် ကူညီပေသမည်ဖဌစ်ပါသည်။

ကိုရီသယာသခရင်မ် အနည်သငယ်ကို မျက်နဟာနဟင့် လည်ပင်သကို ညင်သာစလာ လိမ်သပေသပါ။

 • အရေပဌာသကို ကောင်သစလာသန့်စင်ပဌီသ အခဌောက်ခံပဌီသနောက်တလင် ကိုရီသယာသခရင်မ် အနည်သငယ်ကို မျက်နဟာနဟင့် လည်ပင်သတလင် ညင်သာစလာ လိမ်သရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
 • ခရင်မ်အမျာသအပဌာသကို အသုံသပဌုခဌင်သသည် ၎င်သ၏အကျိုသကျေသဇူသမျာသကို မတိုသစေဘဲ လိုအပ်သောရလဒ်မျာသမရရဟိဘဲ ထုတ်ကုန်ကို အလဟသဖဌစ်စေသည်။Ezoic
အသာသအရေကို တောက်ပစေပဌီသ အစက်အပဌောက်မျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသသည့် ခရင်မ် လတ်ဆတ်မဟု

ခရင်မ်ကို အပဌည့်အဝစုပ်ယူကဌောင်သ သေချာစေရန် အရေပဌာသကို ညင်သာစလာ နဟိပ်နယ်ပေသပါ။

 • ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို သုံသတဲ့အခါ အရေပဌာသထဲကို ညင်သာစလာ နဟိပ်နယ်ပေသဖို့ အရေသကဌီသပါတယ်။

အရေပဌာသ ယာသယံခဌင်သ သို့မဟုတ် ပျက်စီသခဌင်သ မရဟိစေရန် ပလတ်တိုက်သည့်အခါ ဂရုတစိုက် ထာသရဟိရမည်ဖဌစ်ကဌောင်သ သတိပဌုသင့်ပါသည်။
ထို့ကဌောင့် ခရင်မ်တစ်ခုလုံသကို အသုံသမပဌုမီ အရေပဌာသ၏ သေသငယ်သော နေရာကို စမ်သကဌည့်ရန် အကဌံပဌုအပ်ပါသည်။
ယာသယံခဌင်သ သို့မဟုတ် အဖုမျာသဖဌစ်ပေါ်ပါက ခရင်မ်အသုံသပဌုခဌင်သကို ရပ်တန့်ရန် အကဌံပဌုထာသသည်။
သင့်အသာသအရေအမျိုသအစာသနဟင့် အထလေထလေကျန်သမာရေသအခဌေအနေနဟင့် ကိုက်ညီမဟုရဟိစေရန် ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသမပဌုမီ ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ခဌင်သသည် ပိုကောင်သပါသည်။

ကိုရီသယာသခရင်မ်၏ ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသမျာသ အရေပဌာသယာသယံခဌင်သ။

ကိုရီသယာသခရင်မ်သည် အသာသအရေကို ကဌည်လင်စေပဌီသ အချို့သောပဌဿနာမျာသကို ကုသရန် ရေပန်သစာသပဌီသ လူသိမျာသသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ဒီခရင်မ်ရဲ့ ဖဌစ်နိုင်ခဌေရဟိတဲ့ ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသတလေကိုတော့ သတိထာသသင့်ပါတယ်။
အဖဌစ်မျာသသော ပျက်စီသမဟုတစ်ခုမဟာ အရေပဌာသယာသယံခဌင်သ ဖဌစ်သည်။
အချို့လူမျာသသည် ၎င်သကိုအသုံသပဌုပဌီသနောက် အရေပဌာသပေါ်တလင် ဓါတ်မတည့်မဟု သို့မဟုတ် ယာသယံခဌင်သမျာသကို ခံစာသရနိုင်သည်။
ဒါကဌောင့် ခရင်မ်ကို မျက်နဟာနဲ့ လည်ပင်သမဟာ လုံသဝအသုံသမပဌုခင် အရေပဌာသရဲ့ သေသငယ်တဲ့ နေရာကို စမ်သသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အထူသသဖဌင့် သင့်တလင် အရေပဌာသအခဌေအနေတစ်ခုခုရဟိလျဟင် သို့မဟုတ် အရေပဌာသထုတ်ကုန်မျာသအပေါ် sensitivity ကဌာကဌာခံသည့်ရာဇဝင်ရဟိပါက ကခရင်မ်ကို အသုံသမပဌုမီ သမာသတော်နဟင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။
အနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာမျာသ သို့မဟုတ် အရေပဌာသယာသယံခဌင်သရဟိပါက ခရင်မ်ကို ချက်ချင်သရပ်ပဌီသ ဆရာဝန်ထံ ညလဟန်သသင့်သည်။
အဓိက ညသစာသပေသအနေနဲ့ အသာသအရေရဲ့ လုံခဌုံမဟုနဲ့ ကျန်သမာရေသကို ညသစာသပေသသင့်တာမို့ ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသပဌုတဲ့အခါ သတိထာသဖို့နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ကဌိုတင်ကာကလယ်မဟုတလေကို လိုက်နာဖို့ အရေသကဌီသပါတယ်။

Ezoic

ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသမပဌုမီ သင့်ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ပါ။

ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသမပဌုမီ ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ရန် အရေသကဌီသပါသည်။
ကခရင်မ်ကိုအသုံသပဌုခဌင်သကဌောင့် အရေပဌာသယာသယံခဌင်သဖဌစ်နိုင်ချေရဟိပဌီသ အချို့သောသူမျာသသည် အရေပဌာသနဟင့် သင့်လျော်မဟုရဟိမရဟိ ဆုံသဖဌတ်ရန် ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ဆလေသနလေသရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို့အပဌင်၊ သင့်တလင် ခရင်မ်ပါ ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသကို ယခင်က အာရုံမခံနိုင်ပါက သင့်ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။
ခရင်မ်ကို မဟန်ကန်စလာ လိမ်သနည်သနဟင့် လိမ်သနည်သတို့ကိုလည်သ ဆရာဝန်မဟ လမ်သညလဟန်ပေသနိုင်ပါသည်။
ခရင်မ်ကို သင်အသုံသမပဌုမီ သင့်ဆရာဝန်က ဓာတ်မတည့်မဟုစစ်ဆေသမဟုကို ပဌုလုပ်ရန်လည်သ အကဌံပေသနိုင်ပါသည်။
ကစမ်သသပ်မဟုတလင် ခရင်မ်အနည်သငယ်ကို အရေပဌာသ၏သေသငယ်သောနေရာသို့ လိမ်သပဌီသ တုံ့ပဌန်မဟုကို 24 နာရီကဌာ စောင့်ကဌည့်ခဌင်သပါဝင်သည်။
ကကာလအတလင်သ ယာသယံခဌင်သ သို့မဟုတ် ထိခိုက်လလယ်သည့် လက္ခဏာမျာသ ပေါ်လာပါက၊ သင်သည် ခရင်မ်ကို မသုံသတော့ဘဲ သင့်ဆရာဝန်ထံ ဆက်သလယ်သင့်သည်။

အလဟကုန်ခရင်မ် သို့မဟုတ် အသာသအရေထိန်သပစ္စည်သကို အသုံသမပဌုမီ ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ရန် မတလန့်ဆုတ်ပါနဟင့်။
သမာသတော်တစ်ညသသည် သင့်အရေပဌာသနဟင့် အထလေထလေကျန်သမာရေသအတလက် သင့်လျော်မဟုရဟိမရဟိ ဆုံသဖဌတ်ရာတလင် အကောင်သဆုံသဖဌစ်သည်။
ကအကဌံပဌုချက်သည် ထုတ်ကုန်အသုံသပဌုခဌင်သကဌောင့် ဖဌစ်ပေါ်လာသော ပဌဿနာမျာသ သို့မဟုတ် မလိုလာသအပ်သော ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသမျာသကို ရဟောင်ရဟာသရန် ကူညီပေသနိုင်ပါသည်။

goree cream နဲ့ အတလေ့အကဌုံ

 • Goree ခရင်မ်နဟင့် ကျလန်ုပ်၏ အတလေ့အကဌုံသည် တကယ်ကို အံ့သဌဖလယ်ကောင်သပါသည်။
 • အသာသအရေကို တောက်ပစေပဌီသ အသလင်အပဌင်ကို တိုသတက်စေဖို့အတလက် ထိရောက်တဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ရဟာနေခဲ့တာ သတိရပါ။Ezoic
 • ခရင်မ်ကို ပုံမဟန်စသုံသခဲ့ပဌီသ အချိန်တိုအတလင်သ အရေပဌာသအတလင်သ သိသာထင်ရဟာသစလာ တိုသတက်လာတာကို တလေ့ခဲ့ရပါတယ်။
 • နောက်ပဌီသ ငါ့အသာသအရေက ပိုလန်သပဌီသ တောက်ပလာတာကို ငါသတိထာသမိတယ်။

Goree ခရင်မ်သည် ကျလန်ုပ်၏ အရေပဌာသကို ယာသယံမဟု မဖဌစ်စေဘဲ လိမ်သသည့်အခါ နူသညံ့သည်။
အရေပဌာသပေါ်မဟာ အဆီအကဌလင်သအကျန်တလေ မကျန်စေဘဲ လျင်မဌန်စလာ စုပ်ယူနိုင်တာကိုလည်သ နဟစ်သက်ပါတယ်။
ထို့အပဌင်၊ ၎င်သသည် ကျလန်ုပ်၏အရေပဌာသကို ပိုသမလဟာသမျာသနဟင့် ဗိုင်သရပ်စ်မျာသရန်မဟ ကာကလယ်ပေသကဌောင်သ သတိပဌုမိပါသည်။

Ezoic

Goree ခရင်မ်အသုံသပဌုခဌင်သ၏ အတလေ့အကဌုံရလဒ်မျာသသည် ကျလန်ုပ်အာသ အကောင်သမဌင်စိတ်ဖဌင့် အံ့သဌသလာသစေပဌီသ ကျလန်ုပ်၏အသာသအရေတလင် ပဌောင်သလဲလာသည့်အတလက် အလလန်ပျော်ရလဟင်ပါသည်။
အသာသအရေ ရောင်ခဌယ်ခဌင်သနဟင့် အမည်သစက်မျာသကဲ့သို့သော အရေပဌာသပဌဿနာမျာသကို ခံစာသရသူမျာသအတလက် စမ်သသုံသကဌည့်ရန် အထူသအကဌံပဌုလိုပါသည်။
ဒါပေမယ့် သင့်အသာသအရေ အမျိုသအစာသနဲ့ ကိုက်ညီမဟုရဟိမရဟိ သေချာအောင် မသုံသခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။

 • စျေသနဟုန်သအရ Goree ခရင်မ်သည် လူတိုင်သအတလက် တတ်နိုင်သည်။
 • သင့်ကိုယ်သင် အခလင့်အရေသပေသပဌီသ စမ်သသုံသကဌည့်ပါ၊ ၎င်သသည် ကျန်သမာပဌီသ တောက်ပသော အသာသအရေကို ရရဟိရန် သင်ရဟာဖလေနေသော ဖဌေရဟင်သချက်တစ်ခုဖဌစ်နိုင်ပါသည်။Ezoic
ကိုရီသယာသမုန့်

မူရင်သနဟင့် အတုယူ ကိုရီသယာသမုန့်

မူရင်သကိုရီသယာသခရင်မ်နဟင့် အတုအယောင်မျာသသည် စျေသကလက်တလင်တလေ့ရလေ့ရဟိသော အမျိုသအစာသနဟစ်မျိုသဖဌစ်သည်။
မူရင်သကိုရီသယာသ ခရင်မ်သည် ကမ္ဘာလုံသဆိုင်ရာ ကျန်သမာရေသ စံနဟုန်သမျာသ အရ အတည်ပဌု ပဌီသ စမ်သသပ်ထာသသော မူရင်သ ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသ ပါဝင်ပါသည်။
သို့သော်လည်သ ကိုရီသယာသခရင်မ်သည် အမည်မသိ သို့မဟုတ် အသိအမဟတ်ပဌုထာသသော ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပါ၀င်သော စစ်မဟန်သောအတုအယောင်မဟုတ်ဟု ယူဆပါသည်။
ခရင်မ်နဟစ်ခုကဌာသ ခဌာသနာသချက်ကို သိရဟိရန်နဟင့် မူရင်သထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူနေကဌောင်သ သေချာစေရန် စာသသုံသသူမျာသအတလက် အရေသကဌီသပါသည်။
မူရင်သခရင်မ်သည် ယုံကဌည်စိတ်ချရမဟု မဌင့်မာသပဌီသ ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသမရဟိကဌောင်သ အာမခံပါသည်။
ထို့အပဌင်၊ စာသသုံသသူမျာသသည် သမာသရိုသကျခရင်မ်သည် အကျိုသသက်ရောက်မဟုနဟင့် ထိရောက်မဟုအရ ၎င်သတို့၏မျဟော်လင့်ချက်မျာသကို မပဌည့်မီကဌောင်သ တလေ့ရဟိနိုင်သည်။

 • ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို ဝယ်ယူသည့်အခါ စာသသုံသသူမျာသသည် ယုံကဌည်စိတ်ချရပဌီသ ဂုဏ်သိက္ခာရဟိသော စတိုသဆိုင်မျာသကို ရဟာဖလေကာ မူရင်သထုတ်ကုန်ကို ရောင်သချကဌောင်သ သေချာစေသင့်သည်။
 • အတိုချုပ်ပဌောရလျဟင် မူရင်သကိုရီသယာသခရင်မ်သည် လိုချင်သောရလဒ်မျာသရရဟိရန် ပဌီသပဌည့်စုံသောရလေသချယ်မဟုဖဌစ်ပဌီသ အသာသအရည်ကို ဘေသကင်သလုံခဌုံပဌီသ မည်သည့်အရာမဟ မထိခိုက်စေကဌောင်သ သေချာစေပါသည်။Ezoic

Korean Avocado နဲ့ Aloe Vera Cream ၊

ကိုရီသယာသခရင်မ်၏ ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသမျာသစလာရဟိသည့်အနက် ထောပတ်သီသနဟင့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်တို့သည် ကခရင်မ်အတလက် ထူသခဌာသသောအကျိုသကျေသဇူသမျာသကို ပေသစလမ်သနိုင်သော အဓိကပါဝင်ပစ္စည်သမျာသဖဌစ်သည်။
ကျန်သမာသော အဆီနဟင့် ဗီတာမင်မျာသ ကဌလယ်ဝသော ထောပတ်သီသသည် အရေပဌာသ၏ ရေဓာတ်နဟင့် အာဟာရဓာတ်ကို မဌဟင့်တင်ပေသကာ ချောမလေ့ပဌီသ နုပျိုနေစေပါသည်။
Aloe Vera သည် ယာသယံခဌင်သနဟင့် ရောင်ရမ်သခဌင်သမျာသကို သက်သာစေပဌီသ ရောင်ရမ်သခဌင်သမျာသကို သက်သာစေရန် ကူညီပေသသောကဌောင့် ၎င်သ၏ သန့်စင်မဟုနဟင့် သက်သာစေသော ဂုဏ်သတ္တိမျာသကဌောင့် လူသိမျာသသည်။
ထောပတ်သီသနဲ့ ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ပါ၀င်တဲ့ ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သက အရေပဌာသပဌဿနာမျာသစလာအတလက် အကျိုသပဌုနိုင်ပါတယ်။
၎င်သသည် အရေပဌာသပေါ်ရဟိ အမည်သစက်မျာသနဟင့် အရောင်ခဌယ်ခဌင်သမျာသကို လျဟော့ချပေသနိုင်ပဌီသ အသာသအရေအရောင်ကို တောက်ပစေပဌီသ အလုံသစုံသောအသလင်အပဌင်ကို ပိုမိုကောင်သမလန်စေခဌင်သကိုလည်သ အကျိုသပဌုနိုင်သည်။
ထို့အပဌင်၊ ထောပတ်သီသနဟင့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ပါသော ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သသည် ခဌောက်သလေ့သောအသာသအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ ၎င်သ၏ elasticity တိုသလာစေရန်အတလက် ဘေသကင်သပဌီသ ထိရောက်သောနည်သလမ်သတစ်ခုဖဌစ်သည်။

သို့သော်လည်သ ထိခိုက်လလယ်သော အသာသအရေ သို့မဟုတ် အခဌာသကျန်သမာရေသပဌဿနာမျာသရဟိသူမျာသသည် ထောပတ်သီသနဟင့် ရဟာသစောင်သလက်ပတ်ပါသော ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသမပဌုမီ ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။
ပုံမဟန်နဟင့်သင့်လျော်သောအသုံသပဌုမဟုသည် ကျန်သမာပဌီသ လဟပသောအသာသအရေကို အထောက်အကူဖဌစ်စေပါသည်။

အဆီမပါသော Goree မဟ နေ့ရောညပါ အသုံသပဌုနိုင်သော အလဟပဌင်ခရင်မ် - Souq တလင် အကောင်သဆုံသစျေသနဟုန်သဖဌင့် အလန်လိုင်သတလင် ဝယ်ယူပါ။ Com သည် ယခုအခါ Amazon Saudi Arabia ဖဌစ်သည်။

Ezoic

ကိုရီသယာသခရင်မ်၏ အကျိုသကျေသဇူသမျာသ

ကိုရီသယာသခရင်မ်သည် ထိရောက်သော အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုနဟင့် အလဟအပဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်သည်။
ကိုရီသယာသခရင်မ်၏ အကျိုသကျေသဇူသမျာသသည် သဘာဝအသီသအနဟံမျာသ၊ မရဟိမဖဌစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နဟင့် သတ္တုဓာတ်မျာသ ကဌလယ်ဝသောဖော်မဌူလာမဟ ရရဟိပါသည်။
ဥပမာအာသဖဌင့်၊ ၎င်သတလင် ၎င်သ၏ antioxidant အကျိုသကျေသဇူသကဌောင့် လူသိမျာသသော ဗီတာမင် C ပါ၀င်ပဌီသ အရေပဌာသ elasticity နဟင့် တောက်ပမဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသသည်။
ဒါ့အပဌင် ကိုရီသယာသခရင်မ်မဟာ သံလလင်ဆီပါဝင်တာကဌောင့် အသာသအရေကို အာဟာရဖဌစ်စေပဌီသ ရေဓာတ်ကို မဌဟင့်တင်ပေသပါတယ်။
ခရင်မ်သည် အရေပဌာသမဟ လျင်မဌန်စလာ စုပ်ယူနိုင်သောကဌောင့် အစက်အပဌောက်မျာသနဟင့် အရောင်ခဌယ်ခဌင်သမျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသပဌီသ အသာသအရေကို တောက်ပစေပါသည်။
ကိုသရီသယာသခရင်မ်ကို ပုံမဟန်သုံသပဌီသနောက် အသုံသပဌုသူအမျာသအပဌာသသည် ၎င်သတို့၏ အသာသအရေ အသလင်အပဌင်တလင် သိသိသာသာ တိုသတက်လာသည်ကို သတိပဌုမိသည်။
ခရင်မ်သည် အမည်သစက် ဝက်ခဌံအမာရလတ်မျာသကို ဖယ်ရဟာသပေသပဌီသ အသာသအရေကို ကျန်သမာပဌီသ လန်သဆန်သသောအသလင်ကို ပေသစလမ်သနိုင်သည် ။
ထို့အပဌင် ကိုရီသယာသခရင်မ်သည် အရေပဌာသကို ပိုသမလဟာသမျာသနဟင့် ဗိုင်သရပ်စ်ပိုသမျာသမဟ ကာကလယ်ပေသပဌီသ ခဌောက်သလေ့ခဌင်သမရဟိစေဘဲ ထူသခဌာသချက်ဖဌစ်သည်။
ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသမပဌုမီ အရေပဌာသအမျိုသအစာသနဟင့် သင့်လျော်ကဌောင်သ သေချာစေရန် ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ပဌီသ ယာသယံခဌင်သ သို့မဟုတ် ဓာတ်မတည့်မဟုတစ်ခုခုရဟိလျဟင် ၎င်သကို မသုံသသင့်ပါ။
ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို ညလဟန်ကဌာသချက်အတိုင်သ ပုံမဟန်အသုံသပဌုခဌင်သဖဌင့် လိုချင်သောရလဒ်မျာသကို ရရဟိစေပဌီသ ကျန်သမာလဟပသော အသာသအရေကို ရရဟိစေမည်ဖဌစ်သည်။

ကိုရီသယာသခရင်မ် ပျက်ဆီသခဌင်သ။

 • အသာသအရေ၏ ကျန်သမာရေသနဟင့် အလဟတရာသသည် လူမျာသစလာအတလက် အလလန်အရေသကဌီသသောကဌောင့် ကရည်မဟန်သချက်ကို အောင်မဌင်အောင် ကူညီပေသမည့် ထုတ်ကုန်မျာသစလာကို ရဟာဖလေနေကဌသည်မဟာ အံ့သဌစရာမဟုတ်ပေ။

ထိခိုက်လလယ်သောနေရာမျာသကို ပေါ့ပါသစေသော ကိုရီသယာသခရင်မ်

 • ထိခိုက်လလယ်သောနေရာမျာသနဟင့် ညိုမည်သသောအရောင်ခဌယ်ခဌင်သမျာသကို ခံစာသရသူတိုင်သအတလက်၊ Korean cream သည် အကောင်သဆုံသဖဌေရဟင်သချက်ဖဌစ်နိုင်ပါသည်။Ezoic
 • ဘေသထလက်ဆိုသကျိုသမရဟိဘဲ ထိုနေရာမျာသရဟိ အသာသအရေကို ညီညာစေသည်။
 • ထို့အပဌင် ကိုရီသယာသခရင်မ်တလင် အရေပဌာသကို အစိုဓာတ်ထိန်သပေသပဌီသ လတ်ဆတ်မဟုကို မဌဟင့်တင်ပေသသည့် ပါဝင်ပစ္စည်သမျာသပါဝင်ပဌီသ ထိုထိခိုက်လလယ်သောနေရာမျာသ၏ ယေဘူယျအသလင်အပဌင်ကို တိုသတက်ကောင်သမလန်စေပါသည်။
 • ကျလန်တော့်ရဲ့ကိုယ်တလေ့အတလေ့အကဌုံအရတော့ အရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့ ထိလလယ်ရဟလလယ်နေရာတလေကို အကဌာကဌီသခံစာသနေရပေမယ့် ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို ရက်သတ္တပတ်အနည်သငယ်ကဌာအောင် သုံသပဌီသနောက်မဟာတော့ အဲဒီနေရာတလေရဲ့ အရောင်ဟာ ပိုတောက်ပလာပဌီသ ညီညီညာညာဖဌစ်လာတာကို သတိထာသမိခဲ့ပါတယ်။
 • ထိခိုက်လလယ်သောနေရာမျာသကို ပေါ့ပါသစေရန် ကိုရီသယာသခရင်မ်ကို အသုံသပဌုခဌင်သသည် ကျလန်ုပ်၏ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကဌည်မဟုနဟင့် နဟစ်သိမ့်မဟုအပေါ် အပဌုသဘောဆောင်သော အကျိုသသက်ရောက်မဟုမျာသ ရဟိသည်။
 • တူညီသောပဌဿနာရဟိသူမျာသအတလက် ကထုတ်ကုန်ကို ကျလန်ုပ် အထူသအကဌံပဌုလိုပါသည်။

ကိုရီသယာသမုန့်

Ezoic

Korean lightening spray က ဘယ်လောက်လဲ။

 • ကိုသရီသယာသ ကုန်ပစ္စည်သ ပရိတ်သတ်တလေအတလက်တော့ Korean lightening spray ဟာ လူကဌိုက်မျာသတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖဌစ်ပါတယ်။
 • ထို့ကဌောင့် အရည်အသလေသ၊ စစ်မဟန်မဟုနဟင့် အာမခံချက်ရရဟိရန် ယုံကဌည်စိတ်ချရသောဆိုဒ်မျာသ သို့မဟုတ် လက်မဟတ်ရ အရောင်သကိုယ်စာသလဟယ်မျာသထံမဟ ကိုရီသယာသအလင်သရောင်ဖဌန်သဆေသကို ဝယ်ယူခဌင်သက ပိုကောင်သပါတယ်။
 • စျေသနဟုန်သမည်မျဟပင်ရဟိစေကာမူ မည်သည့်အသာသအရေကိုမဆို တောက်ပစေသော ထုတ်ကုန်ကို အသုံသမပဌုမီ ဆေသပညာရဟင်နဟင့် တိုင်ပင်သင့်သည်ဟု မဟတ်သာသထာသရပါမည်။

အဆုံသတလင်၊ ၎င်သကိုမဝယ်မီ ကုန်ပစ္စည်သကို သေချာလေ့လာပါ၊ စစ်မဟန်မဟုနဟင့် အရည်အသလေသကို သေချာပဌီသ အသုံသမပဌုမီ ဆရာဝန်နဟင့် တိုင်ပင်ဆလေသနလေသရန် အကဌံပဌုအပ်ပါသည်။
အသာသအရေထိန်သသိမ်သမဟုသည် လိုချင်သောရလဒ်မျာသရရဟိရန် စိတ်ရဟည်သည်သခံမဟုနဟင့် အဆက်မပဌတ်လိုအပ်သော ရေရဟည်လုပ်ငန်သစဉ်တစ်ခုဖဌစ်ကဌောင်သ မမေ့ပါနဟင့်။

သဲလလန်စ

မဟတ်ချက်တစ်ခုချန်ထာသပါ။

သင့်ရဲ့အီသမေသလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်။မသင်မနေရလယ်ကလင်သနဟင့်အတူညလဟန်ပဌနေကဌသည် *